>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Pokorný, Mgr.J.Cikánková

Hosté: Mgr.J.Biberle

Program:
1. Hospodaření v obecních lesích
2. Inventarizace majetku k 31.12.2007
3. Čistírna odpadních vod
4. Různé

1. Zastupitelstvo obce vyslechlo zprávu pozvaného odborného hospodáře p. Bárty ohledně hospodaření v obecních lesích. Druhý pozvaný, pan Tyl, se pro svou zaneprázdněnost tohoto jednání nezúčastnil. Dle zprávy jsou obecní lesy nad Světlou napadeny kůrovcem, v katastru Uhřic je porost poničen polomem. Je třeba dotčené dřevo vytěžit a prodat. Cena dřeva je však v současné době nízká. OZ pověřilo J.Vondála fyzickou prohlídkou lesa a kontrolou vysázených stromků. Starosta obce dojedná otázku ceny za dřevo, které je třeba zlikvidovat.

2. Na přelomu roku byla provedena inventarizace majetku obce. Zastupitelstvo vyslechlo závěrečnou zprávu inventarizační komise. Stav k 31.12.2007 : majetek v celkové hodnotě 24 119 765 Kč, na účtu 13 646 063 Kč, pokladna 0 Kč, půjčky 1 026 382 Kč (splaceno v lednu 2008). Komise doporučila vyřadit z inventarizace 2x věšák dřevěný a 5x záclona.

3. Proběhlo informativní setkání zastupitelů obce s ing. Sládkem ohledně čističky odpadních vod. Tento odborník označil podmínky pro vybudování ČOV v obci Světlá za výhodné a doporučil stavbu mechanicko-biologické varianty čistírny s možností čerpat dotace z fondů Ministerstva zemědělství. Starosta obce vedl předběžná jednání na příslušných úřadech, zejména o možnosti stavby levnější varianty čističky bez odstraňování dusíku z odpadních vod. Potřebné odlehčení kanalizace by bylo dle mínění OZ možné provést svépomocí. Zastupitelé jednomyslně schválili obeslat projektanty, aby zpracovali cenové nabídky na projekt čistírny, z nichž bude následně vybrán zpracovatel tohoto projektu. (8:0:0)

4.1 Majitel parcely č. 114 p.Vystavěl souhlasil se směnou části svého pozemku za část pozemku č.115, který jsou ochotni jeho majitelé prodat obci za 55Kč/m2. Tyto pozemky u silnice poblíž nové zástavby by byly využity pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelé odsouhlasili odkoupení předmětných pozemku od p.Růžičky a Crhy za požadovanou cenu do vlastnictví obce (8:0:0). Jiří Cikánek ml. dal z důvodu nezapočetí stavby RD k dispozici pozemek v nové zástavbě, který je možno odprodat jinému zájemci.

4.2 Zastupitelstvo pověřilo stavební komisi dořešit situace kolem odprodeje popř. směny pozemků do vlastnictví občanů, které ještě nejsou dořešeny, za dosavadní cenu 15Kč/m2. Finanční komise vypracuje návrh na zvýšení ceny za odkup pozemků.

4.3 OÚ obdržel žádost o řešení nevyhovujícího odvodnění cesty za humny v horní části obce směrem na Cetkovice. Bude zajištěn bagr k prozkoumání místa, kde voda vyvěrá, popřípadě vyhlouben příkop podél cesty.

4.4 Zastupitelsvo souhlasilo se změnou termínu příštího zasedání oproti zvyklosti na čtvrtek.

4.5 P.Hartl informoval zastupitele o nové povinnosti placení zdravotního pojištění z odměny zastupitele.

4.6 J.Pokorný informoval o sázení tří pamětních lip, které se koná 3.května. Na tuto akci byla získána dotace.

4.7 Starosta obce nastínil možnost úpravy vzhledu obecní návsi. Stavební komise návrh prověří.

4.8 Mgr.Cikánková zmínila možnost odkoupit domy na Familiích do vlastnictví obce a vyřešit dlouhotvající problémy s dezolátním stavem těchto nemovitostí. Momentálně však tato situace není aktuální, zejména z hlediska vysokých finančních nákladů na tento způsob řešení.

Zápis zapsal(a): Ing. E. DokoupilDatum vložení: 15. 5. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|