>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.7.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Pokorný, J. Vlachová

Hosté: Mgr. J. Biberle, L. Biberle, Ing. R. Grepl Ph.D., J. Hes, RNDr. O. Jeníček, Ing. P. Slezák, J. Vystavěl

Program:
1. Čistička odpadních vod
2. Odkup pozemků
3. Různé, diskuze, závěr

1. Starosta obce informoval zastupitele o průběhu jednání zástupců firmy Pöyry Environment a.s. a vedoucího Odboru životního prostředí Boskovice Dr. Ryšavého s představiteli obce, kde se řešil další postup ve věci výstavby ČOV. Bylo navrženo odebrat 3x 24-hodinové vzorky odpadních vod na výtoku z kanalizace, aby se získaly přesnější údaje o znečištění vypouštěných vod.. Dále bylo konstatováno, že klasickou technologii čištění nelze v případě takto zředěných splaškových vod použít a byla zmíněna možnost zbudování biologického rybníka jako dosazovací nádrže v ceně do 3 milionů korun. Opatření v podobě vyvložkování stávajícího potrubí, popř. vybudování dalšího paralelního vedení pouze pro splašky bylo pro velkou finanční náročnost zavrženo. Zastupitelstvo obce tedy na základě těchto informací schválilo odebrat jeden 24hodinový vzorek odpadních vod. Pokud se bude zásadně lišit od dosud provedených rozborů, pak bude provedeno další měření dle požadavků projekční kanceláře, na základě nichž bude navržen další postup. Pokud bude uskutečněna nově uvažovaná varianta čističky v podobě biologického rybníku, pak by tato stavba měla ležet na pozemcích obce (8:0:0).

2. Pozemkový fond nabízí k odkoupení parcely č. 473, 508 a 615/32, ležící v katastru naší obce za celkovou cenu 120 000 Kč (celková výměra asi 1,3 ha). OZ zatím nemá zájem na odkoupení těchto pozemků s tím, že P.Hartl případně obstará další informace ohledně snížení ceny.

3.1 Pan Robert Grepl vyjádřil zájem odkoupit parcelu č.594 o výměře 1816 m2 za účelem založení ovocného sadu. Obecní zastupitelstvo souhlasilo se záměrem odprodeje za cenu, jež bude stanovena dodatečně a která bude v budoucnu platit i pro další odprodeje obecních ploch soukromým osobám (8:0:0).

3.2 Majitel některých parcel v katastru obce p.Růžička kontaktoval starostu obce s tím, že lze získat finance na provedení kompletní pozemkové úpravy (tj. scelování pozemků) na území obce. Žádost o provedení této pozemkové úpravy musí podat většina dotčených majitelů. Obecní úřad proto vyvěsí na úřední desce informaci ohledně možného provedení tohoto opatření. Do konce srpna se mohou vlastníci pozemků k této možnosti vyjádřit.

3.3 Zastupitelům byla předložena kalkulace nákladů na zajištění veřejného osvětlení v obci. Při zavedení celonočního nepřetržitého svícení stoupla spotřeba elektrické energie průměrně o 550 Kč na měsíc. Přednesený návrh na celoroční nepřetržité svícení veřejného osvětlení v nočních hodinách nebyl přijat, zatím tedy pokračuje současný stav (4:1:3).

3.4 Firma ing. Pěty dosud neprovedla ošetření lípy u autobusové zastávky a dotazuje se na další postup, zejména s ohledem na možná rizika zranění osob tímto stromem, který je ve velmi nevyhovujícím stavu. Této firmě bude předán požadavek na radikální zmlazovací řez zmíněného stromu.

3.5 Sportovním sdružení občanů obce Světlá písemně požádalo o finanční dar z obecního rozpočtu ve výši do 20 000 Kč na účely dobudování volejbalového hřiště. OZ tuto žádost schválilo. (7:0:1).

3.6 Dne 5.srpna bude provedena částečná kontrola hospodaření obce pracovníky krajského úřadu. Starosta obce požádal předsedy výborů o doplnění potřebných záznamů o provedených kontrolách.

3.7 Starosta obce informoval o obdržení posledních potřebných podkladů ke kolaudaci nového vrtu pitné vody, který by již na základě následného proběhnutí této procedury mohl být již bez omezení využíván. Toto souvisí se stížnostmi občanů obce na občasnou nevyhovující kvalitu pitné vody. Pracovník pověřený správou vodovodu informoval přítomné o současné situaci kolem dodávky vody, která byla zapříčiněna zejména plánovaným čištěním studní a zásobníku vody a nastínil opatření k zabezpečení trvalé kvality vody. Občany obce zde byl zmíněn požadavek na včasné vyhlašování možného ohrožení čistoty pitné vody. Místostarosta obce se naučí pro případ nedostupnosti starosty vyhlašovat tyto zprávy obecním rozhlasem.

3.8 Občany obce byl vznesen dotaz na řešení vzniklého poškození části místní komunikace, pravděpodobně v důsledku působení posypové soli ze silnice. Písemná odpověď pracovníka firmy SÚS JmK naznačuje, že nebylo možno tuto skutečnost prokázat a poškození je dle jeho názoru způsobeno oxidací povrchu vozovky a také jejím stářím.

3.9 P.Hartl informoval zastupitele o probíhající dražbě domu Křížových u spodního rybníka a také o uvalení exekuce na sousedící dům č.p.40.

Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 12. 8. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|