>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. J. Cikánková, J. Vlachová

Hosté: Mgr. J.Biberle

Program:
1. Provozování obecního vodovodu
2. Různé

1. Ve věci oprav havárií vodovodu zaslala svoji nabídku pouze firma VHOS Moravská Třebová. Tak je ochotná se smluvně zavázat k nástupu k opravě do 24.hodin od nahlášení poruchy. Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít s touto společností smlouvu o dílo (8:0:0). Dále byl předložen vzor smlouvy o dodávce pitné vody. Majiteli nemovitosti, který má bydliště mimo obec Světlá bude smlouva zaslána poštou, ostatním bude smlouva doručena pověřenou osobou. Odměna správce obecního vodovodu J.Vystavělovi : měsíční odměna bude stejná, jako měl u předchozího provozovatele + další prokázané odpracované hodiny 80 Kč/hod. Rozsah prací placených paušálem bude upřesněn. OZ dále schválilo, že cena vodného v příštím roce zůstane stejná jako v roce letošním - 23 Kč (8:0:0). Byla ustanovena komise k přejímání dokumentace od současného provozovatele, ve složení : starosta obce, místostarosta a správce vodovodu. Zastupitelé poté schválili odkoupení vodoměrů (kolem 78 kusů) do vlastnictví obce za cenu 400 Kč/ks a dávkovače chloru za cenu 5000 Kč (8:0:0). Na přelomu roku provede správce vodovodu osobně odečet stavu vodoměrů v jednotlivých domácnostech.

2.1 Obecní zastupitelstvo schválilo cenu za zimní údržbu komunikací, kterou nyní provádí J.Vondál, ve stejné výši, která platila minulou zimu. J.Biberle se bude starat o odstraňování sněhu z chodníků.

2.2 Bude provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31.12.2008. Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace, složení inventarizačních komisí bude stejné jako v roce 2007.

2.3 OZ schválilo jako každý rok vyplacení odměn zastupitelům a dalším osobám placených obcí za měsíc prosinec již v prosinci (8:0:0).

2.4 Ve věci jednání ohledně zmenšení pásma hygienické ochrany kolem Agropodniku Skalice nad Svitavou, zaslal Agropodnik stanovisko, že se máme obrátit na příslušný krajský úřad. Zastupitelstvo tedy odsouhlasilo obrátit se k dalšímu jednání ještě na Jihomoravský krajský úřad (8:0:0).

2.5 Ing. Mareček zpracoval návrh úpravy veřejného prostranství na návsi včetně přibližného propočtu ceny projektové dokumentace a ceny stavebních prací. Odhadovaná cena činí celkově zhruba 1,5 milionu korun. Majitelům nemovitostí v sousedství této návsi bude tento návrh předložen k vyjádření případných připomínek.

2.6 Příští zastupitelstvo se bude konat v úterý 30.prosince letošního roku.

2.7 Ing.arch D.Titz nebyl zatím dále kontaktován ve věci přístavby obecního domu. Bude ale osloven ve věci úpravy zchátralých objektů Familií. P.Hartl přislíbil pokusit se kontaktovat jednoho z majitelů nemovitostí pana Pechu.

2.8 OZ souhlasilo s návrhem napsat novému krajskému zastupitelstvu ohledně znovuobnovení železniční zastávky u naší obce.

2.9 Zastupitelstvo souhlasilo dát část prostoru na obecních internetových stránkách k dispozici nově založenému Národopisnému spolku regionu Malá Haná. Jeho cílem je především dokumentace a prezentace regionu a obnovení větrného mlýna ve Světlé.

2.10 V neděli 30.listopadu bude zástupci obce vytýčena trasa výkopu odvodňovacího příkopu za humny na Cetkovice.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 15. 12. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |