>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.11.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: V. Šumbera, Mgr. J. Cikánková

Hosté: Mgr. J.Biberle, RNDr. O.Jeníček, E.Sičová, p. Škrabal, p. Škrabalová

Program:
1. Prodej majetku M. Blahové
2. Zajištění zimní údržby komunikací
3. Různé, diskuze, závěr

Na pořad této schůze bylo na žádost zúčastněných hostů oproti programu na pozvánce schváleno jako bod č.1 projednávání okolností prodeje nemovitosti č.p. 41, dříve v majetku paní Marty Blahové (8:0:0).

1. Obecní zastupitelstvo vyslechlo paní Sičovou, která informovala o okolnostech kolem koupě nemovitosti č.p. 41 (část Familií), do které byl zainteresován také zastupitel J.Pokorný. Nemovitost byla dle dostupných informací prodána za cenu 1 Kč osobě blízké J.Pokornému, navíc však v rámci této transakce došlo zároveň k postoupení zahrady se stodolou. P. Sičová a také manželé Škrabalovi považují toto jednání za nekorektní a neetické, neboť celý odprodej byl dle jejich názoru uzavírán pod nátlakem s důrazem na možnost negativního finančního dopadu na majitelku. J.Pokorný nesouhlasil s tvrzením p.Sičové a s poukazem že při samotném aktu prodeje nebyl účasten se k této záležitosti prozatím nechtěl vyjadřovat a podle jeho slov byla tato záležitost postoupena právníkovi.

J.Vondál zdůraznil, že dle jeho názoru výše jmenovaný nehájil zájmy obce, poněvadž OZ na jednom z minulých zasedání odsouhlasilo zájem tuto nemovitost získat do vlastnictví obce a její problematický stav řešit. Byl přečten část zápisu ze zasedání OZ ze dne 30.12.2008, týkající se Familií. Podle J.Biberleho došlo k zatajení skutečnosti, že má J.Pokorný o tuto nemovitost zájem, což je pravděpodobně v rozporu s etickým chováním zastupitele. P.Hartl navrhuje vyčkat na další vývoj situace a považoval za špatné, že o záměrech s odkupem majetku p. Blahové nebylo zastupitelstvo informováno. Podle dalších informací se J.Pokorný telefonicky dotazoval dalšího majitele sousední zahrady na možnosti jejího odkoupení.

OZ v důsledku těchto informací schválilo návrh J.Vondála - do vyřešení této záležitosti dočasně odvolat p.Pokorného z funkce předsedy stavebního výboru (7:0:1). Tato funkce zůstane prozatím neobsazená.

2. Zastupitelstvo schválilo pověřit J.Vondála odklízením sněhu z obecních komunikací, s odměnou o 10 Kč/hod. vyšší než v minulém roce (7:0:1). Dále OZ schválilo, že udržování chodníků v obci bude provádět J.Biberle za podmínek shodných s minulým rokem (8:0:0).

3.1 V průběhu roku byl nadřízenými kontrolními orgány napaden text obecní vyhlášky o odpadech. Starosta obce proto předložil návrh smlouvy, v níž je popsán způsob výpočtu částky za odvoz a likvidaci domovního odpadu. OZ souhlasilo se zněním předložených smluv, které budou v příštím roce sjednávány jak se všemi občany s trvalým pobytem, tak s ostatními majiteli nemovitostí v obci (8:0:0). Tyto smlouvy budou uzavírány v průběhu ledna 2010.

3.2 Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili přednesené rozpočtové opatření č. 3/2009, které přesouvá finanční prostředky v oblasti výdajů v objemu 214 600 Kč (8:0:0). Dle závěrů z provedené finanční kontroly bude zřejmě dále nutné provádět rozpočtové opatření každý měsíc.

3.3 Obecní zastupitelstvo schválilo stejně jako v uplynulých letech provést výplatu odměn za prosinec 2009 v měsíci prosinci letošního roku. (8:0:0).

3.4 Starosta informoval o záměru uspořádat setkání občanů obce při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. OZ nemá námitek proti návrhu zakoupit sladkosti pro místní děti, které se této akce zúčastní.

3.5 Obec Světlá obdržela z Mikroregionu Malá Haná asi 100 ks nových kalendářů pro rok 2010. Tyto kalendáře budou distribuovány občanům zdarma po 1 kusu do každého domu.

3.5 OZ se usneslo požádat Agrospol Knínice o odvoz listí z výletiště na jejich hnojiště.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 29. 12. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|