>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Cikánková, J. Vlachová

Hosté: Mgr. J.Biberle, E.Zemánková, Ing.arch. D.Titz, P.Vašíček

Program:
1. Setkání s Ing. arch. D. Titzem
2. Rozpočtové opatření č.1/2010
3. Různé, diskuze, závěr

Na začátku jednání poukázal J.Vondál na podle jeho názoru nedostatečné zveřejnění informace o konání zasedání OZ a doporučil propříště dát na vědomí tuto skutečnost rozhlasem. Starosta obce konstatoval, že zákonný požadavek zveřejnění na úřední desce byl splněn. Z důvodu zpoždění pozvaných hostů bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů programu v opačném pořadí, tj. od bodu č.3.

3.1 Majitelka nemovitosti č.p.1, ing. Šléglová, zažádala o odprodej obecního pozemku pod předzahrádkou svého domu do osobního vlastnictví z důvodu opravy opěrné zdi. Jelikož v roce 1999 odprodala obci zahradu o výměře 325 m2 za 3620 Kč, tedy za nízkou cenu, nemá obecní zastupitelstvo žádných námitek. Obec Světlá zveřejní záměr odprodeje tohoto pozemku na úřední desce.

3.2 Zástupce firmy DEAS Boskovice, která byla vybrána ke zbudování asfaltového povrchu místní komunikace v nové zástavbě, dodal novou kalkulaci nákladů na tuto akci, a to dle požadavků ujednaných na posledním zasedání OZ. Celkové náklady by činily 791 016 Kč. Dále byly osloveny ještě firmy Strabag (968 840 Kč) a Skanska (bez odpovědi). Zastupitelstvo tedy odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo s firmou DEAS s tím, že tato smlouva bude obsahovat ujednání o kontrole provedených prací (9:0:0). Dále obecní úřad obdržel 3 nabídky na provedení zpevnění 90 metrů polní cesty od nové zástavby směrem do obce. Jedná se o odbagrování 35 cm stávající zeminy v šířce 4 metry, zasypání štěrkem a vrchní vrstvu z asfaltového recyklátu. Cenové nabídky jednotlivých firem: DEAS 202 608 Kč, Porč Lysice 203 472 Kč a Sedos Drnovice 295 933 Kč. OZ jednomyslně schválilo přijmout nabídku firmy DEAS (9:0:0).

2. Předseda finančního výboru přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2010. Příjmy i výdaje se navýšily o 35 100 Kč. Příjmy: přeúčtování poplatku za odvoz odpadu, příjem dotace na volby do PS, navýšení daňových příjmů, úroky z banky. Výdaje: opravy poruch vodovodního řádu, čištění a kontrola kanalizace, volby do PS a jiné. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s přijetím tohoto RO (9:0:0). Starosta obce dále informoval zastupitele o provedené kontrole hospodaření obce v minulém roce, jež bylo shledáno bez závad.

1. Na zasedání OZ byl pozván ing.arch D.Titz (projektant, s nímž se dříve spolupracovalo na studii přístavby kulturního domu) a pan P.Vašíček, odborník v získávání dotací. Starosta obce J.Cikánek a zastupitel P.Hartl se zúčastnili před časem jednání s těmito pány ohledně získání financí na projekt rozšíření obecního domu z Programu rozvoje venkova, což bylo i důvodem jejich návštěvy na tomto zasedání OZ. Pan Vašíček informoval zastupitele o jím zajišťované realizaci podobném projektu, kdy byly získány dotace na obnovu veřejného prostranství v malé obci o 125 obyvatelích ve výši 1,5 miliónů korun. Dále zmínil úspěšný projekt opravy KD v Drnovicích, kde se mu podařilo také zajistit přiznání dotace. Firma 1.rozvojová s.r.o. Zlín, ve které působí, zpracovává jak žádost o dotaci, tak zajišťuje i výběrová řízení a další potřebné služby. Odměnu za svoje služby (obvykle 2,5- 5% z celkové ceny) by pan Vašíček požadoval až v okamžiku přiznání dotace. Po získání dotace, která tvoří 95 % uznatelných nákladů (spoluúčast obce tedy 5%), musí mít projekt udržitelnost po dobu 5 let. DPH není uznatelný náklad. Finanční částky jsou propláceny postupně se zpožděním platby 3-6 měsíců (musí být po tuto dobu zajištěno financování). Dotační tituly pro tyto účely budou vypsány v měsících září-říjen letošního roku. Pokud by byla letos podána žádost (na hodnocení žádosti jsou třeba asi 3 měsíce), tak by k čerpání dotací mohlo dojít v letech 2011-2012, lze je získávat až do roku 2016. Ing.arch. Titz (z firmy ArchIcon) je dle jeho vyjádření ochoten zpracovat celý projekt přístavby zdarma, stejně jako vyřízení stavebního povolení. Teprve pokud budou finance přiděleny, pak by žádal nějakou finanční odměnu. D.Titz odhadl celkové finanční náklady na realizaci této akce na zhruba 10 000 000 Kč. Starosta obce upozornil, že obec by chtěla letos požádat o dotaci z Evropských fondů na výstavbu biologického rybníka. Navrhl nejprve požádat o peníze na tuto akci a v dalším roce pak na přístavbu KD, do které by byla zahrnuta i úprava jeho okolí. Pan Vašíček by podle svých slov byl ochoten zpracovat i žádost na zmíněný biologický rybník, avšak na toto požaduje zálohu 20 000 Kč + 5% ze získané dotace na dobu 2 roky. Pokud za tuto dobu nebude úspěšný, pak se záloha obci vrací. Pro zjištění názoru obyvatel obce na realizaci této akce, uspořádá obecní úřad anketu, kde se budou moci občané vyjádřit, zda podporují přístavbu kulturního domu za přispění financí z dotačních programů za výše uvedených podmínek. Teprve poté rozhodne OZ o dalším postupu. Dále starosta obce informoval zastupitele o podané žádosti přes MAS Partnerství venkova na obnovu prostranství návsi, na co je již zpracovaný projekt.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 19. 5. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|