>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 5. 2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: Vl. Šumbera, J. Vondál

Hosté: Mgr. J.Biberle, RNDr. O.Jeníček

Program:
1. Závěrečný účet za rok 2009
2. Zpráva o výsledku hospodaření
3. Prodej pozemku 689/2
4. Směna pozemku st.76
5. Příspěvek na činnost včelařů a sportovců
6. Různé, diskuze, závěr

1. Zastupitelstvu obce vzalo na vědomí předložený Závěrečný účet obce za rok 2009. Celkové příjmy rozpočtu obce činily v minulém roce 11 689 370,10 Kč, z toho příjmy z daní 1 377 790,92 Kč, přijaté dotace 422 900,- Kč, převod financí mezi účty 9 392 008,55 Kč a příjmy z úroků pak 116 358,33 Kč. Výdaje činily celkem 12 037 329,21 Kč, z nichž největší položky jsou: převod mezi účty ve výši 9 329 008,55 Kč, náklady na pitnou vodu 487 835,- Kč, provoz OÚ 442 189,65 Kč, náklady na odpadní vody 434 044,- Kč a náklady na vybudování chodníků 342 170,28 Kč. Financování potom činilo celkem 347 959,11 Kč.

2. Pracovníkem Jihomoravského kraje byla provedena povinná kontrola hospodaření obce za minulý rok. Zpráva o výsledku tohoto přezkumu je přílohou závěrečného účtu. V hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb, nalezených v dílčím přezkumu, které ale již byly odstraněny. Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo dle Zákona č. 250/2000 Sb. předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání celoročního hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad (6:0:0).

3. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo odprodej obecního pozemku č. 689/2 o rozloze 76 m2 do vlastnictví majitelky domu č.p. 1 ing.Věře Šléglové za cenu 15 Kč za m2 (6:0:0). Bylo přihlédnuto k tomu, že v minulosti tato majitelka prodala obci svůj pozemek za účelem zbudování hřiště také za cenu 15 Kč za m2.

4. Zastupitelstvo obce souhlasilo se směnou parcely st. 76 za pozemek v obecní parcele č. 688/2 tak, aby vznikla pravidelná předzahrádka u domu č.p. 36 (L.Ženatý) a plocha obecní parcely se nezměnila (6:0:0). Tato směny se provádí z důvodu plánovaných úprav prostranství návsi.

5.1 OZ souhlasilo s příspěvkem 1000 Kč z obecní pokladny na činnost včelařů. (6:0:0).

5.2 OZ schválilo příspěvek na zajištění sjezdu zasloužilých hasičů JMK v Borotíně ve výši 500 Kč (6:0:0).

5.3 Zastupitelstvo souhlasilo s proplacením nákladů na dopravu zájezdu do ZOO Lešná, pořádaného organizací ČČK Světlá dne 5.června 2010 (6:0:0). Jedná se o částku asi kolem 6500 Kč (6:0:0).

5.4 OZ souhlasilo s příspěvkem ve výši 200 Kč na každý tým, který se zúčastní volejbalového turnaje ve Světlé, pořádaného dne 12.června (6:0:0).

6.1 Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti k MAS Partnerství venkova za účelem získání financí na dětský altán ve výši asi 90 000 Kč s tím, že obec bude z této částky financovat 15 % (6:0:0).

6.2 Na základě informací starosty obce k plánovanému provedení zpevnění polní cesty od novostaveb směrem k obci bude provedeno její zaměření. Nebude se zpevňovat celý pás v šířce 4 metry, ale po straně se nechá volný pás na případné položení inženýrských sítí.

6.3 Zastupitelstvo obce nemá námitek k provedení utěsnění děr pod plotem kolem sběrného dvora navezením stavební suti.

6.4 Zastupitelé vzali na vědomí informace k plánované úpravě horního WC v kulturním domě s tím, že se s touto akcí ještě počká na to, jak dopadne anketa k případné přístavbě budovy OÚ.

6.5 E.Dokoupil st. požádal o povolení k vytvoření dočasného parkovacího místa před domem č.p. 5, které bude zčásti zasahovat na obecní pozemek u místní komunikace. Jednalo by se o navezení zeminy do svažitého terénu. OZ tuto úpravu povolilo (6:0:0).

6.6 OZ pověřilo místostarostu vytipováním vhodné obce podobné velikosti jako Světlá, která byla postižena nedávnými povodněmi, za účelem darování finanční částky ve výši kolem 5000 Kč. OZ zaslání tohoto daru na pomoc při odstraňování následků živelní katastrofy na příštím zasedání projedná.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 17. 6. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|