>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2010

Přítomni: Ing. J Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J.Vondál, V.Šumbera, Mgr. J.Cikánková, J.Vlachová, J.Pokorný, Ing. P.Hartl, P.Letfus (oba se dostavili po hlasování o rozšíření programu)

Ověřovatelé zápisu: J.Cikánková, P.Letfus

Hosté: V.Klatovský, H.Skoupá, Z.Vymerová, J.Vymer, Z.Gajdíková, J.Vystavěl, J.Pokorná, O.Jeníček, J.Biberle, D.Titz

Program:
1. Přístavba OÚ – ing.arch.Titz
2. Světelská pouť
3. Různé

Starosta obce navrhl rozšíření programu o čtvrtý bod: Rozpočtové opatření č.3

J.Vondál navrhl rozšíření programu o další bod: Zápisy ze zasedání OZ.

OZ tento rozšířený program jednomyslně schválilo (7:0:0).

1. Zastupitelstvo obce vyslechlo informace projektanta ing. D.Titze k připravovanému projektu přístavby budovy OÚ, jejíž studii v minulosti pro obec zpracovával. Každému zastupiteli byl k připomínkovému řízení předán podrobný materiál, obsahující cenovou nabídku a popis rozsahu projekčních prací a dále pro informaci předložen i jeden podobný projekt. Dle vyjádření bude vhodné, nechat tento materiál posoudit odborníkem. Termín zhotovení kompletní dokumentace a vyřízení stavebního povolení je 7-9 měsíců. Podle informací ze stavebního úřadu bude pravděpodobně možné sloučit územní a stavební řízení, pak by se tato lhůta asi o 3 měsíce zkrátila. Pokud nebude dotace na tuto akci přiznána, tak podle svých slov nebude s poukazem na dřívější ujednání ing. Titz žádat odměnu, kterou ve svém předloženém materiálu navrhl ve výši celkem 445 000 Kč bez DPH, avšak s podmínkou, že obec o přidělení dotace dle předchozí dohody prostřednictvím pana Vašíčka požádá. Do 14 dnů bude možné přistoupit k podrobnějším jednáním o podmínkách a konečné podobě projektu.

2. Provozovatel atrakcí pan Doležal, se kterým bylo dříve jednáno o možném přistavení zábavních zařízení u příležitosti Světelské pouti, bohužel tuto možnost pro zaneprázdnění telefonicky odmítl. Před tradiční slavnostní mší u místní kapličky proběhne odhalení nově zbudované pamětní desky významnému rodákovi Aloisi Krchňákovi u domu č.p. 1. Mimo zástupců obce a církve budou také pozváni zástupci Boskovic a Cetkovic.

3. Zastupitelé odsouhlasili rozpočtové opatření č. 3/2010 (viz.příloha), které mění příjmy a výdaje o částku celkem 8 500 Kč (9:0:0). Ve výdajích to byly zejména položky na koupi kalového čerpadla a dalšího materiálu na opravu vodovodu, vytyčení kabelu a náklady na dojíždějící žáky.

4. OZ vyslechlo námitky zastupitele J.Vondála k podobě zápisů ze zasedání zastupitelstva, které dle jeho názorů nejsou zcela přesné a úplné a také ke způsobu jejich vyvěšování na úřední desce, která byla určena u vchodu do místního obchodu. Upozornil dále na skutečnost, že nová silniční komunikace u novostaveb je pravděpodobně částečně postavená na soukromém pozemku. Starosta obce nato prohlásil, že je tato stavba provedena dle projektu. J.Vondál také poukázal na podle jeho názoru problematickou formulaci smlouvy, týkající se osmiletého pronájmu výletiště, jež byla projednávána v minulosti.

5.1 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí na obec doručený dopis paní Marty Blahové, v němž uvádí, že jsou již urovnány veškeré spory, které vznikly kolem prodeje jejího majetku.

5.2 Obecnímu zastupitelstvu byla přečtena písemná žádost paní Kejíkové o přemístění kontejnerů na plast a sklo, kolem nichž je nepořádek, který se údajně rozšiřuje i na její zahradu. OZ s tímto přesunem nesouhlasilo a schválilo ponechat tyto nádoby na stávajícím místě (6:2:1). J.Biberle v této souvislosti apeloval na některé představitele obce, aby tento stav napravili a nepřipustili ukládání odpadu, který k recyklaci nepatří.
Správce kontejneru bude upozorněn na nutnost jeho přítomnosti v místě sběrného dvora v jeho otevírací době, což je obsaženo i v jeho pracovní smlouvě.

5.3 Ing Richterjörk předložil svou nabídku k výkonu stavebního dozoru akce Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá za jím navrženou celkovou cenu 29 000 Kč. OZ tuto nabídku přijalo a odsouhlasilo (8:0:1), ovšem za podmínek které budou s ním ještě projednány. Bezpodmínečná bude mimo jiné osobní přítomnost této osoby při důležitých etapách jednotlivých staveb, vedení stavebního deníku a zřízení kontrolních dnů.
Za další byly diskutovány především výškové poměry při plánovaných opravách povrchů místních komunikací s nutností odfrézovat některé úseky a prověření výškových poměrů tamějších vodovodních přípojek. Pro vyjasnění způsobu oprav jednotlivých konkrétních míst je třeba tyto místa znovu s příslušnými osobami navštívit.

5.4 Vzhledem ke změně majitele domu č.p.1 OZ nově odsouhlasilo odprodej parcely č.689/2 panu Petru Šléglovi bydlištěm Jindřichova 2299/8 Brno-Žabovřesky a paní Veronice Šléglové, Kounicova 58/85 Brno-Žabovřesky.

5.5 OZ souhlasilo s darem ve výši 5000 Kč do obce Ústí v Olomouckém kraji na likvidaci škod, způsobených květnovými povodněmi. Dojednáním podrobností byl pověřen místostarosta obce.

5.6 Zastupitelé prodiskutovali úpravu prostranství kolem kapličky a doporučili nebudovat na tomto místě celoroční pevné zastřešení, ale spíše lehčí přenosný přístřešek.

5.7 Zastupitelstvo schválilo odpustit obyvatelům domu č.p.13 vždy 1m3 pitné vody za půl roku z důvodu častého zakalení do jejich domu dodávané vody, která je způsobena nevhodnou konstrukcí vodovodního potrubí s nemožností dostatečného odkalení (8:1:0).

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard Dokoupil.Datum vložení: 15. 11. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |