>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.2.2011

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu: P. Palán, R. Dobeš
Hosté: Mgr. J. Biberle, Ing. M. Cikánek, A. Hartl, J. PokornýProgram:


1. Odpad v kontejneru

2. Prodej části parcely 689/14

3. Odkup parcely 628

3. Územní plán obce

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

Na základě námitek ověřovatele zápisu z minulého zasedání, pana J.Vondála, OZ schválilo doplněním bodu č.3 minulého zápisu (7:0:0). Jednalo se konkrétně o doplnění následujícího textu: „a dále v této souvislosti poukázal na skutečnost, že při oplocování parcely č.51 postavil majitel přilehlého domu č.p.85 část plotu na obecním pozemku.“

1. I přes písemné pozvání se nedostavil domnělý původce komunálního odpadu, neoprávněně odloženého v obci do kontejneru na biologický odpad, Mgr. Sekanina z Boskovic. OZ chtělo tuto osobu požádat o vysvětlení, protože mezi odpadem byly mimo jiné nalezeny i písemnosti z jeho kanceláře. OZ následně souhlasilo s postoupení této věci k projednání přestupkovou komisí MÚ Velké Opatovice (7:0:0).


2. Záměr obce prodat zastavěnou část a pronajmout zbytek pozemku č.689/14 majiteli přilehlého domu č.p. 28 byl předepsaným způsobem vyvěšen na úřední desce. Stavební úřad s rozdělením této parcely vyslovil souhlas. Zastupitelstvo obce Světlá v této věci pověřilo starostu obce připravením příslušných smluv, které budou projednány na příštím zasedání OZ, včetně určení kupní ceny. Bude ještě diskutován zákaz vysazování trvalých porostů na této parcele.


3. Na základě závěrů z minulého zasedání OZ jednal starosta obce s panem J.Paroulkem z Knínic o možnosti odkoupit od něho do majetku obce parcelu č 628 o výměře 1627 m2 (za bytovkou) pro případné vytvoření nových stavebních míst. Zmiňovaný majitel je ochoten tento pozemek prodat. Starosta tedy povede další jednání v této záležitosti, zejména pak projedná otázku kupní ceny. Výstavba v této lokalitě však má souvislost s Agropodnikem, resp. jeho pásmem hygienické ochrany, které se již v minulosti pokoušel obecní úřad řešit.


4. Dle informace starosty obce končí dne 31.12.2015 platnost současných územních plánů všech obcí v ČR. Pokud obec nevytvoří nový, tak navazující ÚP vznikne po tomto datu překlopením toho už existujícího starého. Zastupitelstvo obce Světlá proto souhlasilo se záměrem provést změnu územního plánu (7:0:0). Záměrem je zejména zrušit pásmo hygienické ochrany Agropodniku, vyčlenit pozemky č. 628 a 629/1 pro novou výstavbu a vyčlenit plochu nad obcí pro suchý poldr. Záměr úpravy územního plánu bude zveřejněn, aby bylo umožněno místním občanům vznášet k tomuto své připomínky.


5.1 MUDr. Pokorná požadovala vyřešit otázku stromu, údajně poškozujícího její nemovitost. Pomocí firmy Ekoterm bude tedy tento strom přemístěn na jiné vhodné místo.


5.2 Městský úřad Boskovice požaduje jmenování kontaktní osoby, která má mít ve spolupráci s ním v obci na starosti právní ochranu dětí. Osoba může být z řad občanů obce, nebo lze k tomuto uzavřít s Měú Boskovice veřejnoprávní smlouvu na zajištění této osoby, a to s náklady 5000 Kč ročně. OZ pověřilo Petra Palána zjištěním podrobnějších informací v této záležitosti, která bude projednána na příštím zasedání.


5.3 Starosta obce oslovil 5 kominických firem za účelem zajištění hromadného čištění komínů pro občany. Cenovou nabídku zaslal pouze pan Dosedla z Jevíčka. Ceny budou vyvěšeny a zájemci o tuto službu se budou moci přihlásit na obecním úřadě.


5.4 Zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti paní Olgy Grigové darování částky 1000 Kč Českému svazu včelařů Knínice (6:0:1).


5.5 Roman Dobeš informoval zastupitele o nabídce firmy Trimet na vyčištění asi 250 metrů potoka od horní části obce nahoru k lesu. Nabídnutá cena za provedení těchto prací byla ve výši 274 399 Kč. OZ nechá tuto nabídku prozatím bez odezvy a počká na další případné cenové nabídky.

Na základě informace, že je možné do 15.března hromadně kácet a prořezávat stromy, souhlasilo OZ s navrženým způsobem prořezání přerostlých stromů kolem potoka v horní části obce (7:0:0). Tyto práce včetně likvidace dřevní hmoty provedou na své náklady R.Dobeš a J.Hartl. Před započetím těchto prací proběhne 1.března ještě místní šetření příslušnou komisí na místě samém.


5.6 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí částky kolem 500 Kč na zakoupení daru do tomboly plesu místních fotbalistů, pořádaného v Knínicích (5:1:1).


5.7 M.Cikánek informoval zastupitelstvo o poškození několika obrubníků nově zbudované místní komunikace v lokalitě U rybníka a propadající se víko hydrantu. OZ pověřilo starostu obce projednat reklamaci u dodavatelské firmy DEAS.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 4. 4. 2011 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|