>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 3. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, J. Vlachová
Hosté:Mgr. J. Biberle,. M.Cikánek, J.Vystavěl, J.PokornýProgram:


1. Úprava návsi před restaurací

2. Biologický rybník pod obcí

3. Územní plán obce

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Na posledním zasedání OZ bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele akce „Úprava návsi před restaurací“, které vyhrála firma DEAS Boskovice. Starosta obce v novém výběrovém řízení znovu obeslal firmy, zabývající se touto činností, přičemž do zadání výslovně zdůraznil, že je třeba počítat s dlažbou a obrubníky a že bude uložení stavební suti řešeno následně podle potřeby.
Otevírání obálek s celkem šesti dodanými nabídkami prováděla komise, sestávající ze tří zastupitelů a jedné zástupkyně MAS Partnerství venkova. Podle zprávy této komise předložila nejlevnější nabídku firma DEAS Boskovice ve výši 701 378,- Kč včetně DPH. Firmy Porč Lysice a Hartl Světlá dodaly pouze jeden výtisk cenové nabídky. Zastupitelstvo obce Světlá na základě těchto informací po zhodnocení předložených nabídek schválilo jako dodavatele této stavby firmu DEAS Boskovice (8:0:0).


2. V rámci výstavby biologického rybníku pro účely čištění odpadních vod byla nejvýhodnější nabídka předložena firmou Kotlán Lysice. Starosta obce se informoval na 3 referenční stavby provedené touto společností a nezjistil žádné problémy. R.Dobeš nechal ještě prověřit cenovou nabídku u nezávislého odborníka, dle jehož vyjádření je předložená cena odpovídající. Pan Dobeš oznámil, že se mu také možná podaří sjednat i stavební dozor pro tuto stavbu.
J.Vondál upozornil na budoucí náklady, spojené s nutným čerpáním vody z předřadné jímky do biologického rybníka a navrhuje využít gravitační spád. J.Vystavěl navrhl řešit umístění odkalovací komory v blízkosti sběrného dvora.
Obecní zastupitelstvo schválilo jako dodavatele této stavby firmu Zemní práce Kotlán Lysice s nabídkovou cenou 3 070 564 Kč s DPH (8:0:0). Dále OZ pověřilo starosta obce, aby kontaktoval tuto firmu, a aby se na základě připomínek ze strany obce upřesnily detaily projektu na místě samém a proměřil se spád terénu.


3. Starosta obce oznámil, že byl záměr změn územního plánu řádně vyvěšen na úřední desce a že občané samozřejmě mohou do těchto materiálů nahlížet.
Zastupitelstvo obce Světlá následně schválilo podle § 84 odst.2 písm.y) zákona č.128/2000 sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst.5 písm.b) a § 47 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, „Zadání změny č.1 územního plánu obce Světlá“ a uložilo Obecnímu úřadu Světlá zajistit zpracování „návrhu změny č.1 územního plánu obce Světlá“ v termínu do 31.5.2012. (8:0:0).


4.1 SBD Radost bylo nabídnuto odkoupení obecního pozemku kolem jejího bytového domu p.č. 162 v obci Světlá. Ing. Zemánek zpracoval pro tyto účely geometrický plán, avšak vyšlo najevo, že na této parcele 629/3 je i septyk a uzávěr obecního vodovodu, pročež by zřejmě muselo být zřízeno věcné břemeno. Z tohoto důvodu povede starosta obce s tímto projektantem ještě další jednání.
Ing. Zemánek dále vypracoval zároveň geometrické plánky nových stavebních míst, které budou jako záměr vyvěšeny na úřední desce.


4.2 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s uspořádáním srazu rodáků u příležitosti letošní Světelské pouti v měsíci srpnu (8:0:0).


4.3 Zastupitelstvo obce Světlá diskutovalo úpravu břehů kolem nově vybagrovaného horního rybníka a jeho okolí.


4.4 Podle dostupných informací vykupuje provozovna v Letovicích použité PET láhve kolem 2 Kč za kilogram. Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že je třeba zvážit, jak ošetřit sběr a odvoz tohoto druhu odpadu, aby nemusely být za jeho odvoz sběrnou firmou vynakládány poměrně vysoké částky, jak vyplynulo z vyúčtování nákladů na odvoz odpadů v naší obci. Z tohoto důvodu je také třeba kontaktovat i firmu SITA Boskovice.


4.5 Na základě informací místostarosty obce bude letos opět provedeno oslovení několika firem na provedení plánovaného zastřešení dvou stavebních buněk v blízkosti fotbalového hřiště.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 9. 5. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|