>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 5. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: P. Palán, P. Tichavský
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, J. HesProgram:


1. Biologický rybník pod obcí

2. Pronájem rybníka

3. Rozpočtové opatření 1/2012

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Na posledním zasedání OZ byla schválena jako dodavatel výstavby biologického rybníka pro čištění odpadních vod firma Zemní práce Kotlán Lysice. Dle výpisu ze Živnostenského rejstříku však její předmět podnikání pro tento rozsah prací nedostačuje, což bylo ověřeno u vedoucího ŽÚ Boskovice. Dále dle upozornění odborného pracovníka by v budoucnu mohly nastat potíže při eventuálním získání dotací pro účely stavby této ČOV. Po tomto zjištění navrhnul starosta obce z tohoto důvodu tuto firmu dodatečně vyloučit z výběrového řízení a vybrat firmu, která se umístila na dalším místě.
V následné diskuzi J.Vondál zpochybnil potřebu stavět čističku odpadních vod. Starosta obce se vyjádřil tak, že snahou o realizaci ČOV chce obec pro všechny obyvatele (a zejména pro nové stavebníky) zajistit stejné podmínky v této oblasti. J.Vystavěl následně upozornil, že s druhou firmou v pořadí byly v minulosti při provádění akce „Revitalizace veřejných prostranství v obci Světlá“ určité potíže, a to zejména s termínem.
OZ poté tedy nově schválila jako dodavatele výstavby biologického rybníka firmu Ekoterm Letovice, která v nabídkovém řízení předložila druhou nejnižší cenu (5:2:2). Funkci odborného stavebního dozoru pro tuto akci přislíbil pan Novotný.


2. Ke 31.květnu 2012 končí z důvodu výpovědi stávající smlouva o pronájmu horního rybníka. Zastupitelstvo obce schválilo záměr vyhlášení soutěže na nový pronájem horního rybníka v obci od 1.července letošního roku (8:0:1). Nová smlouva bude předepsaným způsobem vyvěšena na úřední desce.


3. Po vyslechnutí komentáře předsedy finančního výboru zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo předložené rozpočtové opatření č. 1/2012 (9:0:0). Příjmy a výdaje rozpočtu se tímto mění ve výši 67 000 Kč (viz. příloha).


4.1 Na minulém zasedání byl předložen geometrický plán rozdělení parcel kolem bytového domu č.p.81 a také nových stavebních parcel. Toto rozdělení u bytovky bylo následně kvůli stávajícímu vedení obecního vodovodu upraveno, aby ten ležel na parcele ve vlastnictví obce. J.Vystavěl v souvislosti s tím doporučil upozornit SBD Radost na možný nevyhovující stav zakrytí přilehlého septiku. Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo se záměrem prodeje parcely č.629/9 kolem bytového domu č.p. 81 o výměře 598 m2 a přilehlé zastavěné plochy p.č.164 o výměře 95 m2. Dále schválilo záměr odprodeje nových parcel č. 629/10 dohromady s 629/11, dále samostatně č. 629/12, 629/13 a 628 (po 736 m2), za účelem výstavby nových rodinných domů (9:0:0).


4.2 V rámci plánovaného provedení zastřešení stavebních buněk u fotbalového hřiště, oslovil starosta obce 10 firem, s žádostí na dodání cenové nabídky na tuto akci. Nabídky předložily tři firmy: Stavos nabídnul cenu 219 406 Kč, Stavkom pak 237 775 Kč a Zdeněk Toman 199 000 Kč. J.Vondál odhadl cenu za pořez dřeva na zhotovení krovu na asi 9000 Kč. Přítomný zástupce místních volejbalistů nabídl, že pokud obec zajistí materiál, tak jsou ochotní tuto stavbu zdarma provést minimálně do stavu zabednění a zakrytí fólií. Zastupitelstvo obce na základě této skutečnosti schválilo zajistit a uhradit dodávku řeziva a dalšího nezbytného materiálu pro účely plánované výstavby zastřešení uvedených buněk, které tedy provede zdarma svépomocí sdružení RS Světlá (9:0:0).


4.3 Pan J.Biberle podal zastupitelům ústní zprávu o provedených pracích v obecním lese, kde bylo zakoupeno 500 sazenic smrků, které budou následně vysázeny. Dne 3. května bude provedena kontrola lesa a budou vybrány vzrostlé stromy pro výše uvedené nařezání materiálu k provedení plánovaného zastřešení.


4.4 Paní E.Zemánková informovala zastupitelstvo o naplánované schůzi místní skupiny ČČK a zároveň konaného sousedského posezení s důchodci dne 20. května v místním kulturním domě.


4.5 J.Biberle zmínil možnost zorganizovat pro nové občany obce Světlá seznámení s obecním úřadem a místními zastupiteli.


4.6 R.Dobeš předložil dva návrhy na nové kontejnery na plasty, které by bylo možno převážet na nákladním automobilu za účelem jejich vývozu, který by si zajišťovala sama obec. Starosta obce se v souvislosti s řešení situace kolem vývozu plastů písemně na tuto problematiku dotazoval svozové firmy SITA, která odpověděla tak, že od dubna sníží poplatek za plast a papír o 100 Kč za nádobu. Starosta obce dále prověří situaci s odpady v okolních obcích mikroregionu a také možnost postupovat ve věci odpadového hospodářství společně.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 15. 6. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|