>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu:
J. Vondál, P. Palán Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, Ing. J. Borek, M. KočvaraProgram:


1. Prodej pozemku u bytovky

2. Rozpočtové opatření č. 2/2012

3. Separace odpadu

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (8:0:0).

1. Starosta obce přečetl dopis, v minulých dnech zaslaný vedení SBD Radost, obsahující stanovisko obce ve věci prodeje parcely č. 629/9 a zastavěné parcely č. 164 u bytového domu č.p. 81 za cenu 65 Kč/m2 a dále odkazující na dopis č. 103/2011.
Následně vystoupil předseda SBD Radost, který nejprve sdělil, že septik u bytového domu byl prověřen a zdá se být v dobrém stavu. Dále dle slov p. Borka bylo v poslední době investováno do opravy střechy bytového domu a všemi čtyřmi stávajícími nájemníky byla v minulosti schválena prodejní cena 45 Kč/m2. K černé stavbě v blízkosti bytovky uvedl, že bytové družstvo žádnou takovou stavbu nevlastní, tudíž ji nelze na její náklady zlikvidovat. Zmínil také poněkud obtížnější jednání s některými nájemníky, zejména z důvodu jejich nedostupnosti. Poté k tomuto sdělil svoje stanovisko zástupce nájemníků, pan Kočvara. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí postoj bytového družstva Radost a schválilo vyčkat nejpozději do 31.12.2012 na nové stanovisko nájemníků k prodejní ceně ve výši 65 Kč/m2. (8:0:0).


2. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012 (7:0:1). Toto RO mění příjmy a výdaje rozpočtu v objemu celkem 173 700 Kč. Největší položky činily výdaje za práce v obecním lese, údržbu veřejné zeleně a prostředky na zajištění pitné vody.
Při této příležitosti upozornili J. Vondál a J. Vlachová na to, aby byly příště výdaje na autobus při pořádání obecního výletu schvalovány předem obecním zastupitelstvem.


3. Byla diskutována otázka separace odpadu, a to zejména plastových lahví. R. Dobeš informoval o možnosti nákupu kontejnerů na tento odpad a jeho odvozu do sběrných surovin, kde se tento vytříděný materiál vykupuje. Je zvažována i možnost výroby klece na PET lahve – J. Vystavěl zjistí její výrobní cenu. Starosta obce navrhnul nechat do konce roku vyvážet plasty firmou Sita a v novém roce toto zajistit vlastními silami. Dle poslední informace byla nelegální skládka plastových lahví za bytovkou už zlikvidována.


4.1 Zastupitelstvo obce Světlá na základě písemné žádosti J. a L. Paroulkových o odkoupení pozemku před domem č.p. 73 pro zřízení stání pro osobní vozidlo pověřilo členy komise pro životní prostředí, pozemky a lesy, aby provedlo místní šetření. J.Vystavěl upozornil na problém nevhodného parkování některých vozidel, které zasahují až do místní komunikace a znesnadňují tak průjezd po těchto komunikacích.


4.2 Zastupitelstvo obce Světlá pověřilo členy komise pro životní prostředí, pozemky a lesy, aby provedlo místní šetření ve věci písemné žádosti p. Kočvary a p.Šťouračové o odprodej obecní parcely č. 629/2 (orná půda) o celkové výměře 815 m2 (8:0:0). Podle sdělení správce obecního vodovodu však přes tento pozemek vede vodovod i kanalizace a proto by bylo vhodné tuto plochu rozdělit a případně pronajmout nebo odprodat pouze polovinu.


4.3 Starosta obce informoval zastupitele o možnosti vykonávat veřejnou službu nezaměstnanými občany obce. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s výkonem veřejné služby v rámci obce u následujících osob: J. Vystavěl a V. Klatovský (provedou opravu autobusové zastávky) a dále H. Klatovská (péče o zeleň) (8:0:0). Dále byla vyčíslena přibližná cena za materiál pro opravu zastávky ve výši asi 35 000 Kč s tím, že barva nového pláště zastávky bude hnědá.


4.4 Dle informací starosty obce dodal J.Palán dohodnutých 100 ks CD s dechovými písněmi pana Žváčka s bonusem pana Vystavěla a doporučil buď dávat tyto CD zdarma, nebo za cenu 200 Kč. Dále J.Palán přislíbil zajistit hudební produkci v rámci Světelské pouti v době od 15 do 18.hodin v počtu asi 10 muzikantů.


4.5 Starosta obce připraví podklady pro výběrové řízení na vyčištění potoka od lesa směrem do horní části obce a dále pro opravu cest k vodojemu a od novostaveb směrem do obce. Tyto akce budou financovány z přislíbené dotace. Prozatím byly navrženy k předložení cenové nabídky následující firmy: Deas, M.Přichystal, Kora, Trymet a Isma.


4.6 Obecní zastupitelstvo na žádost R. Dobeše schválilo doplnění probíhající změny Územního plánu obce Světlá o změnu využití plochy u stodoly na parcele č.101 (nyní trvalý travní porost) na plochu pro bydlení venkovského charakteru (8:0:0). Starosta obce bude o tomto informovat zpracovatele změny stávajícího územního plánu.


4.7 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s napojením chaty rodiny Jakubcových na obecní vodovod (8:0:0).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 1. 10. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|