>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, Mgr. P. Palán
Hosté:Mgr. J. Biberle, J. VystavělProgram:


1. Výsledky inventarizace majetku

2. Prodej parcely 2/37

3. Různé, diskuze, závěr


Schválen program, doplněný o bod, týkající se rozpočtového opatření č.1/2013.

1. Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí informace o proběhnuvší inventarizaci majetku obce. Podle inventury činí DHM odpisovaný (např. budovy a komunikace) ve vlastnictví obce 15 373 487 Kč, DHM neodpisovaný (pozemky, lesy atd.) činí 15 105212 Kč. Celkem majetek obce tedy obnáší 30 478 703 Kč. Na různých účtech jsou dále uloženy finanční prostředky ve výši 13 054 273 Kč. Předseda finanční komise P.Hartl dále podal informace k obecním bankovním účtům. P.Hartl byl pověřen prověřením podmínek v případě účtu u Volksbank.


2. Obecní zastupitelstvo po řádném vyvěšení záměru schválilo prodeje pozemku č. 2/37 o výměře 84 m2 p. Jindřichovi a Ludvíkovi Paroulkovým č.p. 73, pro účely výstavby parkování pro vozidla za cenu 65 Kč/m2, celkově tedy za 5 460 Kč. (7:0:0).


3. Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013, které mění příjmy a výdaje obecního rozpočtu v objemu 79 300 Kč (7:0:0). Na straně příjmů se nově vyskytly položky za prodej dřevní hmoty a dotace na volbu prezidenta. Na straně výdajů stály nově hlavně položky úklid v obecním lese, záloha na energie ve skladu, geometrické plány a úklid sněhu.


4.1 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo předložený dodatek ke smlouvě o pronájmu plynárenského zařízení, navržený firmou RWE (7:0:0). Z pronájmu rozvodů plynů po obci nyní platí firma RWE nájem ve výši 47 832 Kč a za provozování a údržbu se jí naopak vyplácí 24 978 Kč ročně.


4.2 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo, na základě písemné žádosti paní O.Grigové, finanční příspěvek na činnost včelařů pro rok 2013 ve výši 2000 Kč (7:0:0).


4.3 Obecní zastupitelstvo souhlasilo s převodem inventáře v majetku Mikroregionu Malá Haná, vyskytujícího se na území obce Světlá, do vlastnictví obce Světlá. (7:0:0). Mikroregion v minulosti pro své členské obce pořizoval majetek, který je nyní převáděn do jejich vlastnictví.


4.4 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s přesunem příslušníků Armády České republiky v měsících květen a září přes katastr obce Světlá pro účely výcviku (7:0:0). Příslušníci posádky Vyškov se mohou poblíž obce vyskytovat v rámci pěšího přesunu konkrétně ve dnech 21.-24. května a 16.-20. září.


4.5 Zastupitelé diskutovali o dostupných informacích k údajně plánované výstavbě recyklačního střediska v nedalekém areálu „Osaka“. Občané sousední obce Šebetov již sepsali k tomuto odmítavou petici (která byla přečtena), jež obsahuje argumenty proti výstavbě. J.Biberle podal také některé informace k osobě majitele firmy Sobio Energy. Následně zastupitelé vyjádřili obavu z dopadů provozu takového zařízení na místní obyvatelstvo.
Obecní zastupitelstvo poté souhlasilo s peticí místních občanů proti výstavbě Střediska energetického využívání a recyklace surovin na území sousední obce Šebetov a dále souhlasilo s ustavením petičního výboru, ve složení J.Biberle, J.Cikánek, E.Dokoupil, R.Dobeš (7:0:0).


4.6 R.Dobeš přečetl obsáhlou zprávu pověřené komise o hospodaření v obecních lesích v roce 2012 (viz příloha). Příjmy dle této zprávy činily 86 780 Kč a výdaje pak 72 039 Kč. Obecní zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí a schválilo navrženou výsadbu nových stromků (7:0:0).
J.Biberle tedy objedná asi 2100 ks sazenic stromků (smrk, buk, modřín, borovice). Starosta obce upozornil na jemu doručenou stížnost na obtížnou sjízdnost lesní cesty v katastru obce Uhřice, údajně v důsledku přibližování dřeva z tamějšího lesa ve vlastnictví obce Světlá. R.Dobeš byl proto pověřen pomocí vlastní techniky provést vyspravení této cesty.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 13. 4. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|