>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 5. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán (dostavil se v průběhu projednávání bodu 2), P. Tichavský, J. Vlachová


Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, J. Vlachová
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. VystavělProgram:


1. Zpráva o hospodaření obce za rok 2012

2. Závěrečný účet za rok 2012

3. Rozpočtové opatření 2/2013

4. Různé, diskuze, závěr


Program jednání byl schválen s doplněním o následující tři body: Účetní uzávěrka za rok 2012, Informace o dotacích a Oprava vodojemu.

1. V měsíci lednu tohoto roku provedli pracovníci Odboru kontroly Jihomoravského krajského úřadu řádnou kontrolu hospodaření obce za rok 2012. Ve zprávě o přezkoumání tohoto hospodaření, která byla řádně vyvěšena na úřední desce, bylo uvedeno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, kromě těch, které už byly zjištěny při dílčím přezkumu hospodaření obce v minulém roce. Tyto chyby však byly již napraveny. Obecní zastupitelstvo řádně projednalo předloženou Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012 a tuto zprávu schválilo (6:0:0).


2. Obecnímu zastupitelstvu byl předložen Návrh závěrečného účtu za rok 2012 (viz příloha), který je odesílán na JMK. Dle něho činily celkové příjmy rozpočtu 2 807 508,10 Kč a výdaje byly 2 979 896,08 Kč. Položku financování pak tvořila částka 172 387,98 Kč.
Obecní zastupitelstvo tento Závěrečný účet obce Světlá za rok 2012 včetně komentáře k hospodaření obce projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce bez výhrad (7:0:0).


3. Dle novely zákona o účetnictví OZ projednalo předloženou Účetní uzávěrku za rok 2012, která byla taktéž přezkoumána při kontrole hospodaření obce. Zastupitelstvo obce Světlá tuto účetní uzávěrku schválilo (7:0:0).


4. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo rozpočtové opatření č. 2/2013 (viz příloha), kde se měnily příjmy a výdaje obecního rozpočtu ve výši 534 700 Kč (7:0:0).


5. Starosta obce informoval zastupitele o situaci, týkající se dotací do rozpočtu obce. Dle těchto informací již byla schválena dotace z PRV na opravu zastřešení stavebních buněk u fotbalového hřiště ve výši 175 000 Kč.
Dále bylo zažádáno o dotaci ve výši 40 000 Kč na hasičskou techniku a podána žádost o příspěvek na výstavbu biologického rybníka. K těmto dotacím doposud nepřišlo žádné vyjádření.
K MAS Partnerství venkova byla podána žádost o příspěvek na opravu místních komunikací, ošetření stromů na výletišti a také na zahradní techniku (např. motorovou pilu a štěpkovač). Pro tyto účely bylo již schváleno 311 000 Kč, které budou čerpány v příštím roce.
Starosta obce chtěl také zažádat o dotaci na opravu budovy vodojemu, ale to se však ukázalo jako administrativně náročné a zejména kvůli napjatému termínu podávání žádostí obtížně realizovatelné. Tato akce bude tedy finančně pokrytá z vlastních zdrojů obce Světlá.


6. Pan Radek Sláma zpracoval pro obecní úřad stavební dokumentaci k opravě chátrající budovy místního vodojemu. Předpokládané náklady byly v projektu vyčísleny na 474 197 Kč, avšak lze předpokládat výrazné snížení této ceny v rámci výběrového řízení na dodavatele. Zastupitelé podali návrhy na firmy, které budou obeslány se žádostí o podání cenové nabídky. Bylo tedy navrženo celkem 10 firem, a to zejména z řad místních stavařů a živnostníků.


7.1 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s přesunutím termínů konání zasedání obecního zastupitelstva vždy na poslední pátek v měsíci v 19 hodin, a to s platností od měsíce června 2012 (7:0:0). Bylo tak vyhověno žádosti zastupitele L.Ženatého, kterému kvůli pracovnímu vytížení nevyhovuje dosavadní pondělní termín zasedání.


7.2 Starosta obce informoval zastupitele o záměru pověřit pracovní skupinu v obci zhotovením vnějších omítek na obecním skladišti.


7.3 Jiří Biberle navrhnul provést ořezání větví částečně uschlého kaštanu u silniční komunikace směrem na Cetkovice. Tyto práce budou realizované za předpokladu provedení opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu.


7.4 Předseda finanční komise P.Hartl podal zastupitelům informace k možnému opětovnému uložení volných finančních prostředků obce na termínovaný vklad. Na příštím zasedání OZ pak předloží konkrétní písemné podklady od různých bank.


7.5 J.Vystavěl sdělil přítomným poznatky z fungování sběru PET lahví do obcí nově zřízených speciálních kontejnerů. Zatím byl proveden jeden vývoz asi 50 kg těchto odpadů do sběrny, za které bylo získáno 150 Kč.
Následně byly diskutovány další možnosti zlepšení organizace sběru PET lahví, například distribuce pytlů, ve kterých by se tento druh plastů nosil do sběrného dvora. J.Vystavěl dále upozornil na možnost prodeje tříděného skla do skláren v Úsobrně a informoval o podmínkách takového postupu.


7.6 P. Palán zažádal o příspěvek na fotbalové dresy, které byly pořízeny pro potřeby místního družstva malé kopané. Zastupitelstvo zatím nabídlo fotbalistům možnost získání peněz z prodeje starého železa, které je uloženo na skládce ve sběrném dvoře. Otázka dalšího příspěvku může být opět otevřena na některém z dalších zasedání OZ, přičemž obec očekává aktivitu sportovců ve věci zhotovení plánovaného přístřešku nad buňkami u fotbalového hřiště.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 1. 6. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|