>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 9. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek(odešel v průběhu projednávání bodu 2), R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:J. Vondál, J. Vlachová
Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, L. SmékalováProgram:


1. Odkup pozemků

2. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Starosta obce sdělil zastupitelů informaci, že paní ing. Smejkalová a její sestra, majitelky domu č.p. 47, jsou ochotny odprodat obci parcely č. 592/1 o výměře 1759 m2 a 592/2 o výměře 833 m2 (obě jsou vedeny jako trvalý travní porost). Bylo konstatováno, že se jedná o plochy zaplevelené a zarostlé dřevinami a v případě koupě obcí by je bylo třeba uvést do řádného stavu, což by si vyžádalo určité finanční náklady. Pokud by se tyto plochy kupovaly za cenu 40 Kč/m2 (jako v případě ploch pod nově budovanými chodníky), pak by vyšla kupní cena na celkovou částku 103 680 Kč. V této souvislosti J. Vystavěl upozornil, že jsou tyto pozemky zatížený nadzemním vedením vysokého napětí, což stěžuje využití těchto ploch pro účely bydlení. Na základě uvedených skutečností obecní zastupitelstvo schválilo za nabízené pozemky č. 592/1 a 592/2 navrhnout Ing. Smejkalové cenu 20 Kč za m2, za kterou je ochotná obec Světlá odkoupit je do svého vlastnictví (6:0:3).


2.1 Zastupitelům byla předložena písemná žádost, zaslaná stanovištěm HZS Boskovice, o příspěvek na zakoupení nového hydraulického vyprošťovacího zařízení v ceně asi 300 000 Kč. Profesionálními hasiči nyní používané zařízení je již 10 let staré a je údajně na hranici životnosti. Zastupitelstvo obce Světlá tedy schválilo příspěvek Hasičskému záchrannému sboru, stanoviště Boskovice, příspěvek ve výši 2000 Kč na zakoupení výše uvedeného zařízení (6:2:0). V této věci bude uzavřena darovací smlouva.


2.2 V souvislosti s akcí zatrubnění asi 30 metrů vodoteče pod sběrným dvorem v obci a úpravy terénu v této lokalitě se přihlásil R. Dobeš, který nabídnul, že tyto práce provede za cenu 50 000 Kč. V této souvislosti byla J. Vondálem zmíněna potřeba řešení skladované hlíny a jiného materiálu na dalších místech v obci a také to, že sám R. Dobeš také část této hlíny pod obec sám navezl. Zastupitelstvo obce Světlá po diskuzi schválilo přidělit výše uvedené práce za cenu 50 000 Kč firmě RD stavby, zastoupené panem R. Dobešem. Tímto usnesením se ruší usnesení v této věci z minulého zasedání (5:0:3).


2.3 J. Vystavěl upozornil na stále nedořešenou situaci, ohledně špatně slyšitelného obecního rozhlasu v nové ulici. Z důvodu nepřítomnosti starosty obce, který by podal zprávu o stavu tohoto problému, bude mu tato připomínka předána místostarostou. Dále byla kritizována skutečnost, že nově vytvořená stavební místa nebyla v minulosti vyhrazena pouze občanům Světlé. Místostarosta obce tuto skutečnost vysvětlil tak, že pro příjmovou stránku rozpočtu obce a její samotný rozvoj je prospěšné, aby se sem přistěhovali i lidé, kteří nebyli s obcí Světlá předtím nijak spojeni.


2.4 Paní L. Vystavělová podala stížnost na volné pobíhání psa p. Mužíka po obci a požadovala řešení této záležitosti. Starosta obce v této věci v měsíci červenci písemně majitele tohoto psa na uvedené přestupkové jednání upozornil. Pokud se bude tato situace i nadále opakovat, budou následovat další kroky v této věci. Další opatření bude takové, že v nejbližším obecním zpravodaji bude na zákaz volného pobíhání psů zvlášť upozorněno.


2.5 Správce obecního vodovodu pan J. Vystavěl seznámil přítomné zastupitele se stavem prací na rekonstrukci budovy vodojemu. Zároveň kritizoval přístup obce k této stavbě, kdy byl zřízen stavební dozor (podle jeho názoru zbytečně), ačkoliv u některých jiných stavebních akcí takové opatření nebylo zavedeno.


2.6 Paní E. Zemánková se dotazovala, proč je místní fotbalové hřiště sekáno soukromými sekačkami, když je k dispozici obecní nářadí a mechanizace. J. Biberle, který byl pověřen prováděním různých prací v obci odpověděl, že je tato technika plně k dispozici a že postačí sekání trávy s ním předem dohodnout.


2.7 Pan J. Vystavěl se dotázal na stav prací na zastřešení a další úpravě stavebních buněk u fotbalového hřiště. Místostarosta podal k této věci dostatečné informace s tím, že tato akce musí být provedena z důvodu čerpání dotačních prostředků ještě v tomto roce. Dále byla diskutována situace ohledně úpravy studní v horní části obce (viz minulé zasedání OZ). J. Vystavěl poukázal na to, že všechny studny nemusí ležet na obecních pozemcích, a tudíž nemusí být jejich oprava ve všech případech provedená přímo obecními prostředky. Tato skutečnost bude ještě prověřena.


2.8 L. Smékalová se vznesla připomínku k dosud nezbudovaným chodníkům podél místní komunikace v nové ulici, jejichž vytvoření by podle jejích slov mohlo zlepšit situaci se zasahováním parkujících vozidel do vozovky. Ačkoliv jsou chodníky v projektové dokumentaci, tak dle vysvětlení místostarosty bylo asi před rokem o této věci jednáno za přítomnosti několika majitelů nemovitostí v této ulici. Výsledkem bylo stanovisko, že si vjezd k domu upraví každý majitel dle svého uvážení a chodníky se prozatím budovat nebudou. Na příštím zasedání může být tento bod opět otevřen.


2.9 J. Vystavělem byla kritizována nedostatečná kontrola zápisů z minulých zasedání, přičemž takovou důslednou kontrolou by se mohlo zlepšit plnění všech přijatých usnesení a opatření. Místostarosta tuto námitku uznal a ve spolupráci s Kontrolním výborem přislíbil nápravu tohoto stavu.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 11. 11. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|