>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.12.2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: Mgr. P. Palán, P. Tichavský
Hosté: Mgr. J. Biberle, J.Vystavěl, L.SmékalováProgram:


1. Návrh rozpočtu na rok 2014

2. Závěrečný účet mikroregionu Malá Haná a Svazku R43

3. Dodatek ke Smlouvě o nájmu a provozování plyn. zařízení

4. Rozpočtové opatření č.6/2013

5. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Starosta obce přednesl zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2014 (viz příloha). Příjmy byly naplánovány ve výši 2 602 900,- Kč, výdaje také celkem 2 602 900,- Kč a financování pak vychází na 0,- Kč. Mezi největší položky příjmů patří výnosy daní z příjmů, z nemovitostí a DPH, poplatky za vodné a likvidaci komunálního odpadu a dále různé přijaté dotace. K největším zamýšleným výdajům se řadí zejména plánovaná výstavba čistírny odpadních vod, opravy místních komunikací, výdaje na zajištění pitné vody, náklady na zajištění odvozu a likvidace komunálních odpadů a dále výdaje na činnost zastupitelstva obce, výdaje na sportovní zařízení v majetku obce a na činnost místní správy. Zastupitelstvo obce tento předložený rozpočet následně schválilo (9:0:0).


2. Kontrolní orgán při prověřování hospodaření upozornil, že zastupitelé musí být vždy seznámeni s účetnictvím dobrovolných svazků, kterých je obec členem. Zastupitelstvo obce Světlá tedy vzalo bez námitek na vědomí předložený Závěrečný účet Svazku obcí Malá Haná za rok 2012 a Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2012 (9:0:0).


3. Zastupitelstvo obce Světlá stejně jako v minulém roce schválilo Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení, který bude uzavřen s firmou RWE GasNet s.r.o (8:0:1). Nájemné je odvozeno od celkové spotřeby plynu v obci. Nájem placený obci je tedy 45 788 Kč a provozní náklady, které si účtuje RWE, činí 24 978 Kč.


4 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo rozpočtové opatření č. 6/2013– viz příloha (9:0:0). Mění se pouze položky na straně výdajů, přičemž celková částka výdajů se nemění.


5.1 Starosta obce informoval zastupitele o jednání s firmou E.ON Distribuce o poloze nové trafostanice a trase elektrického vedení. Pan Štrajt podle všeho nemá námitek k odprodeji části své parcely pro výstavbu této trafostanice. Bude navržena trasa el. vedení od odbočky z hlavní silnice k Mořicově dvoru směrem k domu č.p. 122.


5.2 Jana Vlachová provedla revizi plnění usnesení z minulého zasedání.


5.3 Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo se zveřejňováním pravidelných rozborů pitné vody z místního vodovodu (9:0:0).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 20. 1. 2014 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|