>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.1.2014

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:J. Vondál, J. Vlachová
Hosté:E. Zemánková, J. Vystavěl, L. SmékalováProgram:


1. Smlouva RWE nová výstavba

2. Náklady na odvoz odpadu

3. Vodné 2014

4. Dotace z PRV Jihomoravského kraje

5. Smlouva o zřízení věcného břemene

4. Různé, diskuze, závěr


Navržený program jednání, rozšířený o bod č.5: Smlouva o zřízení věcného břemene, i ověřovatelé zápisu byli schváleni (7:0:1).

1. Starosta obce předložil zastupitelstvu Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, a o smlouvě budoucí kupní, s firmou RWE Gasnet s.r.o (nynější provozovatel plynových rozvodů v obci Světlá). Jedná se o zcela novou větev rozvodu plynu, o délce asi 244 metrů s osmi domovními přípojkami, který bude zbudován v rámci zasíťování nových stavebních pozemků. Pokud by si obec chtěla ponechat tuto část rozvodu plynu ve svém majetku, tak musí podle nového předpisu být také provozovatelem. V tomto případě je ovšem povinná požádat o udělení potřebné licence. Další možností je odprodej této větve rozvodů oprávněnému provozovateli.
Zastupitelstvo obce Světlá na základě těchto informací schválilo odprodej v budoucnu nově vybudované části rozvodné plynové sítě firmě RWE Gasnet s.r.o. za navrženou cenu 305 000 Kč (7:0:1). Stávající rozvod plynu dále zůstane v majetku obce.


2. Místostarosta obce E.Dokoupil předložil tabulku s náklady na odvoz odpadů v obci Světlá v roce 2013 (viz příloha). Největší položkou byly náklady na odvoz popelnic (60 088 Kč), na odvoz nebezpečného odpadu (11 082 Kč), na odvoz plastů (6 900 Kč) a odvoz velkoobjemového kontejneru ze sběrného dvora (9 464 Kč). Částka za vývoz jednoho kontejneru tohoto oproti loňsku poklesla, stejně jako náklady na odvoz plastů, neboť je sběr PET lahví zajišťován přímo obcí s odvozem do sběrny v Letovicích. Po rozpočítání celkové výše nákladů (po odečtu příjmů z odp. hospodářství – Eko-Kom, železný šrot) na počet poplatníků, stanovilo OZ poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2014 ve výši 300 Kč (8:0:0). Smluvní částka na vývoz sběrné nádoby pro majitele nemovitostí bez trvalého pobytu v obci zůstává ve stejné výši jako minulý rok, a to 1140 Kč.


3. Starosta obce přednesl kalkulaci ceny vodného, která vychází z nákladů na zajištění pitné vody v roce 2013 (viz příloha). Spotřebitelům bylo loni fakturováno celkem 7 648 m3 vody (což je přibližně stejné množství jako v minulém roce), přičemž celkové náklady (na energie, chemikálie, opravy, rozbory, poplatky a odměna správce vodovodu) činily 202 063 Kč (zde došlo ke snížení o 30 000 Kč). Na základě těchto údajů stanovilo zastupitelstvo obce cenu pitné vody pro rok 2014 na 26,50 Kč za m3 (8:0:0).


4. Zastupitelstvo obce Světlá prodiskutovalo možnosti akcí, na něž by bylo možné v letošním roce žádat o přidělení dotací Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Konečný závěr k tomuto bodu bude učiněn na příštím zasedání, které se bude konat pravděpodobně 14.února 2014.


5. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo návrh smlouvy se společností EON Distribuce o zřízení práva, jež odpovídá věcnému břemenu, na parcelu ve vlastnictví obce před domem č.p. 32 (majitele Vl. Šumbery). Týkající se zemního uložení přívodního kabelu nízkého napětí (asi 50 metrů), a to za jednorázovou úplatu 1000 Kč (8:0:0).


6.1 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo starostou obce přečtený text otevřeného dopisu občanů a zastupitelům obce Šebetov, který obsahuje námitky proti výstavbě Střediska energetického využívání a recyklace surovin na území sousední obce Šebetov a staví se proti snaze některých tamních občanů tento projekt prosazovat (8:0:0). OZ Světlá tak chce reagovat na informace o uspořádání Místního referenda o veřejně prospěšné stavbě, směřujícímu ve prospěch realizace této stavby, a tímto krokem žádá, aby zastupitelé sousední obce Šebetov nepodporovali tento projekt. Dopis bude odeslán šebetovskému zastupitelstvu a také bude podle možností distribuován tamním obyvatelům.
E.Zemánková v této souvislosti seznámila přítomné se svými poznatky, získanými při organizované návštěvě obdobného zařízení, které funguje v Rakousku.


6.2 Starosta obce přečetl písemnou žádost o to, aby se Obecní úřad Světlá připojil k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Podpora může být vyjádřena vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2014. OZ zjistí cenu za zakoupení takové vlaky a na příštím zasedání rozhodne, zda se k této akci připojí.


6.3 J.Vlachová provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání s následujícím výsledkem:
- smlouva ke směně pozemků s J.Vystavělem je připravena,
- plánované kácení označených stromů za humny zatím neproběhlo,
- pro řešení napadení stromů kůrovcem v obecním lese (asi 50 m3) je třeba přijmout příslušné rozhodnutí. Zastupitelstvo obce Světlá proto souhlasilo s okamžitým vykácením kůrovcem napadených stromů v obecním lese, ležícím na katastru obce Uhřice (8:0:0). Vytěžené dřevo bude poté prodáno. Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2013 bude dodána na některém z příštích zasedání.


6.4 J.Vondál upozornil na skutečnost, že dodávková vozidla, zásobující místní obchod, parkují na obecním chodníku a tím ho mohou poškodit. Starosta obce vyzval přítomné, aby mu dodali typ a registrační značky vozidla, aby mohl tyto situace řešit.


6.5 Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na občerstvení v rámci sousedského posezení, pořádaného které se pod záštitou OÚ Světlá dne 26.ledna pro občany obce. Zastupitelstvo obce Světlá následně schválilo příspěvek ve výši 1200 Kč na tuto akci (8:0:0).


6.6 J. Vystavěl navrhl zařazení článku o možnosti třídění PET lahví v obci Světlá do místního zpravodaje, aby byli občané o této skutečnosti dostatečně informováni.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 13. 2. 2014 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|