>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.2.2014

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: R.Dobeš, L.Ženatý
Hosté:E.Zemánková, J.Vystavěl, L.Smékalová, A.Hartl, J.BiberleProgram:


1. Dotace Program rozvoje venkova Jm. kraje

2. Smlouva na směnu pozemků

3. Seznámení s výkresy inž. sítí pro novou zástavbu

4. Různé, diskuze, závěr


Navržený program jednání, rozšířený o bod č. 3: Seznámení s výkresy inž. sítí pro novou zástavbu, byl schválen (7:0:0).

1. Starosta obce seznámil zastupitele se stanoviskem Jihomoravského kraje, podle kterého není možné sloučit několik menších akcí v obci dohromady a pak jako celek žádat dotaci z Programu rozvoje venkova JMK. Na navrhované pořízení nového zvonu, zhotovení oplocení, pořízení kamerového systému, opravy pomníku a další podobné akce proto nelze žádat dotace z PRV. Dále starosta obce žádal o informaci na odboru životního prostředí MÚ Boskovice, zda lze uložit bahno z případného bagrování spodního rybníka na obecní pozemek. Zatím však odpověď nedostal.
Petr Palán navrhnul požádat o finanční prostředky na opravu prostor hasičské zbrojnice a obecního skladiště. Jednalo by se o nová vrata, obnovu vybavení, některá okna a dveře budovy OÚ a opravu skladiště. Zastupitelstvo obce Světlá tedy souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, na výše uvedené úpravy budov (7:0:0). Zažádáno bude o maximální výši dotace, což je 50 % nákladů této plánované akce.


2. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo předloženou Směnnou smlouvu k nemovitostem mezi manželi Vystavělovými a obcí Světlá (7:0:0). Ze dvou parcel č. 114 (ve vlastnictví Vystavělových) o výměře 3837 m2 a č. 115 (v dosavadním vlastnictví obce) o výměře 3974 m2 vzniknou nově stavební pozemky 119/22, 23 a 24 podle přiloženého plánu, zhotoveného ing. J. Zemánkem. Poplatky budou rozděleny rovným dílem mezi obě strany.


3. Ing. Paroulek dodal plánky inženýrských sítí a místních komunikací v blízkosti nových stavebních pozemků pro účely zahájení stavebního řízení. Přítomní si následně prohlédli přeložené výkresy jednotlivých rozvodů, aby mohli vznést případné připomínky. Starosta obce navrhnul v těchto plánech nyní neřešit rozvody elektřiny, neboť ty bude zpracovávat firma EON na základě připomínek obce. J. Vondál upozornil na spornou šířku komunikace mezi novými pozemky a vnitřní částí obce, která neodpovídá skutečným poměrům na místě samém. Dále J.Vystavěl upozornil na vhodnost doplnění hydrantu u křížení komunikací na cestě do obce. Za další jako majitel přilehlých pozemků, také vhodných pro výstavbu rodinných domů, vznesl požadavek na prodloužení plynového rozvodu podél budoucí místní komunikace až na úroveň spodní části parcel v jeho vlastnictví. Starosta obce přislíbil tyto požadavky prověřit a spolu s projektantem tyto záležitosti dále řešit.


4.1 Obecní zastupitelstvo schválilo nákup (cena asi 350 Kč) a vyvěšení tibetské vlajky v rámci kampaně Vlajka pro Tibet (7:0:0).


4.2 J. Pokorný podal žádost o odkup asi 10 m3 kulatiny z obecního lesa v katastru obce Uhřice a nabídl cenu 800 Kč za m3. Vzhledem k tomu, že nyní prodáváme kulatinu o průměru 11 cm na čepu za 2200 Kč, tak zastupitelé tento návrh neakceptovali. R. Dobeš v této souvislosti upozornil, že vyjeté koleje na cestě v okolí obecního lesa způsobilo nákladní vozidlo, odvážející dřevo od jiného majitele, proto by tedy případná stížnost ze strany OÚ Uhřice neměla být směřována na obec Světlá. Starosta obec přislíbil zaslat dopis s uvedenými skutečnostmi.


4.3 Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově zaslalo písemnou žádost o umožnění skrytého přechodu neozbrojených příslušníků vojenských jednotek přes katastr obce Světlá v měsících květen a září 2014. Zastupitelstvo obce Světlá nemělo k tomuto přesunu příslušníků Armády České republiky žádných námitek.


4.4 OZ vyslechlo přečtenou písemnou žádost rodiny Letfusových o prominutí části platby za odebrané množství vody, uvedené v rámci odečtu z ledna 2014. V uplynulém období totiž u nich došlo za vodoměrem k poruše, která byla zaznamenána až po čase. Naměřena byla spotřeba 199 m3, přičemž obvyklé množství za půlroční období činilo v minulosti kolem 13 m3. Starosta obce navrhnul schválit zaplacení pouze obvyklé spotřeby. Správce obecního vodovodu upozornil na skutečnost, že obec platí poplatek státu za odebranou vodu a také elektřinu, spotřebovanou při čerpání z vrtu a tato částka by neměla být rozpočítávána mezi všechny odběratele vody. Zastupitelstvo obce Světlá, na základě uvedených skutečností souhlasilo s prominutím části platby za odebranou vodu (7:0:0). Mimo vyúčtování průměrné spotřeby v lednu 2014 bude za zbylé naměřené množství účtován pouze poplatek 2 Kč, odváděný státu, a dále poplatek za el. energii, spotřebovanou při čerpání uvedeného množství vody do vodojemu.


4.5 Starosta obce poděkoval místním fotbalistům za úspěšné uspořádání plesu v místním kulturním domě.


4.6 Starosta obce informoval zastupitele, že osobně kontaktoval pana Muchy ze Šebetova ohledně dopisu tamním zastupitelům a občanům, který se týká námitek zastupitelstva obce Světlá vůči plánované stavbě Střediska pro energetické využití biomasy. Tento dopis bude distribuovaný do konce února.


4.7 Ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání starosta obce sdělil, že minule schválená smlouva s firmou RWE již byla odeslána.


4.8 J. Vlachová navrhla zřídit kontejner na sběr nápojových kartónů. R. Dobeš zjistí podmínky takového sběru ve sběrně v Letovicích.


4.9 E. Zemánková informovala přítomné o plísňové chorobě, která napadá hrušně. Těmto plísním se údajně dobře daří v tújích, které by k vymícení této choroby bylo třeba v obci zlikvidovat. Bylo navrženo zveřejnit informace k této problematice v místním zpravodaji.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 31. 3. 2014 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|