>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 3/2000

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : PROSINEC 2000 |číslo 3 ročník 1


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Opět se přiblížil konec roku, nyní je to už definitivní konec 2.tisíciletí a čeká nás vykročení přes práh tisíciletí. Tuto možnost – žít ve dvou tisíciletích měli před námi kníže Boleslav III. (vládl 999 – 1002) a jeho poddaní. Vzhledem k lidskému životu je to nesmírná doba – co se za tu dobu vystřídalo generací, jaký úžasný krok udělala věda a technika, jak podstatně se změnily podmínky života ve společnosti. Co lidstvo prožilo i jaké tragédie protrpělo, přírodní katastrofy i tragédie způsobené lidským faktorem. Hodnotit uplynulé tisíciletí budou jiné kapacity na jiné úrovni, já se spokojím s rychlým zhodnocením posledního roku.

Do roku 2000 jsme vstoupili slavnostním vystřelováním raket a petard o silvestrovské půlnoci na návsi u restaurace. Byl to netradiční konec roku , ale všem účastníkům se líbil a věřím, že se nám podaří takové zakončení zorganizovat i letos.

V průběhu jara se řada občanů nebo přesněji řečeno občanek zapojila do úklidu nevábných zákoutí vesnice, provedl se úklid a vymýcení keřů ve žlíbku nad obcí (u studní starého vodovodu), kolem horního rybníka, pod lipami, podél hřiště nebo u garáže hasičského auta. Představuje to řadu dobrovolně odpracovaných hodin. K tomu, aby byly tyto práce v budoucnu zhodnoceny, je třeba uvedené plochy pravidelně udržovat i pokračovat v čištění dalších ploch. Bylo by žádoucí, aby se do této činnosti i ostatní, kteří zatím o tuto činnost neprojevili zájem.

Dále došlo k výměně krytiny a opravě krovu na garáži hasičského auta, zpevněna příjezdová cesta, vybetonována podlaha a upraven terén kolem této garáže.

Ve spodní části obce jsme zaklopili část potoka, urovnali terén po demolici domu č.p.2, navezli prosívku, vysázeli zeleň a začali budovat oplocení. Tato plocha bude sloužit jako dětské hřiště pro různé míčové hry.

V jarních měsících bylo vysazeno několika javorů a kaštanů v intravilánu i extravilánu obce. Tyto solitery, pokud odolají nájezdům vandalů se pro další generace stanou významným krajinotvorným prvkem okolí obce. Obec má zpracovaný projekt na úpravu zeleně u obecního úřadu a v prostoru výletiště. Výsadba zeleně bude provedena v několika etapách. Letos na podzim již došlo k výsadbě okrasných dřevin u obecního úřadu a na jaře a na podzim příštího roku se bude pokračovat v prostoru výletiště. V areálu obce bylo usazeno několik laviček.

Začátkem listopadu byl i v naší obci vysazen strom republiky – strom milénia. Tímto stromem je Fraxinus excelsior „Pendula“ – Jasan ztepilý převislý, který na náklady obce vysadili Martin Cikánek a Jiří Pokorný u garáže hasičského auta. Stejný strom již řadu desetiletí roste u obchodu.

V letošním roce postavila firma Ericsson Praha u naší obce vysílací věž pro mobilní telefony. Provozem vozidel zajišťujících výstavbu této věže došlo k poškození místní komunikace. Stavebník je povinen uvést komunikaci do původního stavu – oprava proběhne v jarních měsících 2001.

Přesto, že do konce roku zbývá pouze několik dní, provede odborná firma z Boskovic ještě letos rozšíření sítě veřejného osvětlení v naší obci.

Po řadě roků, kdy se neustále snižoval počet trvale žijících občanů v obci, došlo v letošním roce k podstatnému obratu a k 15.prosinci máme více trvale žijících občanů než na začátku roku. Tři občané zemřeli (p.Langrová a p.Doleželová již nebyly trvale hlášeny v naší obci), tři děti se narodily a devět občanů se do naší obce přistěhovalo. S radostí konstatuji, že dochází k opravám a osídlování domků, které již řadu let nebyly osídleny a chátraly. Mým přáním je, aby se všem přistěhovaným v naší obci líbilo, žili s námi spokojeně a zapojili se do kulturního a společenského života v obci. Zároveň žádám ty občany, kteří v naší obci již řadu let trvale žijí a nejsou zde přihlášeni k trvalému pobytu, aby tuto skutečnost uvedli do legálního stavu.

V příštím roce dojde konečně k opravě fasády budovy OÚ. Vzhledem k tomu, že firma Ericsson bude provádět elektrifikaci vysílací věže, chceme tuto skutečnost využít k provedení elektrifikace vodojemu, provést u vodojemu vrt a vodu čerpat z hlubších vrstev, aby nedocházelo k pravidelným zákalům pitné vody po vytrvalejších deštích. Vzhledem k stálým poruchám vodovodní sítě a tím i stálým nárůstům nákladů na provoz obecního vodovodu dojde v roce 2001 k povýšení ceny vody na 17,80Kč za m3 odebrané pitné vody.

I v letošním roce navštívily naši obec kriminální živly. Tentokrát neznámí zloději vykradli domek p.Paroulka. Při tomto neradostném konstatování upozorňuji rodiče, že již mezi malými dětmi dochází ke zcizování různých hraček a žádám je, aby dohlédli na to , co si jejich děti nosí domů.

Všem občanům děkuji za jejich práci, kterou v letošním roce vykonali pro obec, všem přeji příjemné a radostné prožití Vánoc, dětem bohatou nadílku i příchod pravé zimy, aby si užily zimních radovánek.

Všem přeji do roku 2001 i do dalšího tisíciletí hodně štěstí, zdraví, pracovních i životních úspěchů a spokojenosti v osobním životě.

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 26.10.2000

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 9.11.2000

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 7.12.2000

Obecní zastupitelstvo přeje všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních. Do roku 2001 a dalšího tisíciletí hodně zdraví, pracovních a životních úspěchů.


Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Světlé

15.7.2000 jsme se účastnili dálkové dopravy vody a hasičského výletu v Uhřicích.

22.7.2000 se konala v Úsobrně tradiční hasičská soutěž "O pohár SDH Úsobrno". Soutěže se účastnilo pět družstev mužů a jedno žen ( ze Světlé ). Naši muži skončili časem 71 s na třetím místě, za prvními Uhřicemi a druhým Úsobrnem, a ženy, ve své kategorii, zvítězily časem 70 s ( o 1 s lepší než muži ).

30.7.2000 jsme se účastnili dálkové dopravy vody a tradičního hasičského výletu v Cetkovicích.

20.8.2000 se naši žáci účastnili 9. ročníku soutěže "O pohár starosty SDH Těchov". Z celkového počtu třinácti startujících družstev jsme se umístnili opět druzí, ale jen těsně, za prvním Sychotínem. Třetí skončili hasiči ze Žďáru.

20.8.2000 se konala také soutěž okresní ligy, v požárním sportu, ve Velkých Opatovicích. Soutěže v kategorii žen se účastnilo 6 družstev, včetně našeho. Závod se stal v celkovém pořadí pohromou favoritů a nečekaným úspěchem outsidera. Konečné pořadí : 1. Žernovník 24,53 s, 2.Vel.Opatovice 30,34 s, 3. Světlá 35,13 s, 4. Horní Štěpánov 50,18 s, 5. Černovice D ( 34,55 s ), 6. Bohuňov D (-). Soutěž měla pro nás ale i jednu stinnou stránku, naše stařičká a pomalu dosluhující motorová stříkačka PPS 12, nám řekla svoje poslední sbohem. Děkujeme tímto všem sponzorům za finanční dary, kterými přispěli na plánovanou generální opravu stříkačky. A děkujeme i za finanční podporu přislíbenou OÚ Světlá.

Ve dnech 24. a 25.8.2000 se konal výlet, pro děti ze Světlé, k rybníku na Pohoru.

26.8.2000 jsme se účastnili, s motorovou stříkačkou PS 8, hasičského poháru v Křenově. V celkovém pořadí jsme obsadili pátou pozici, když na start se postavilo 13 družstev. První místo obsadil domácí Křenov.

3.9.2000 proběhl před hasičskou zbrojnicí ve Světlé dětský den "s hadicí v ruce".

7.10.2000 se, v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích, konal "závod požární všestrannosti", kterým byla odstartována sezóna 2001. Mladší žáci skončili z 23 družstev na pěkném osmém místě. Mezi staršími žáky se na start postavilo 39 družstev, z toho dvě ze Světlé. Konečné pořadí st. žáků, 1. Žďár A, 2. Světlá A, 3. Horní Poříčí A, 4. Světlá B, 5. Sychotín B, slibuje na jaře nelítostné boje o první příčku a postup do krajského kola.

17.11.2000 jsme provedli čištění silnice, od Hartlů po hlavní silnici. Firma ISMA, která si čištění objednala, přislíbila zaplatit 4000,- Kč.

Jiří Palán ml


Vážený Monsignor Alois Krchňák

V tomto roce přijel opět několikrát do naší obce náš milý rodák Th.Dr.A Krchňák.

Dne 20. srpna celebroval už tradičně mši u místní kapličky Panny Marie.

Mše byla slavnostnější o to, že Monsignor A. Krchňák měl zlaté výročí kněžské služby, ke kterému mu gratulovalo mnoho spoluobčanů a zástupců OÚ Světlá, OÚ Cetkovice,MÚ Boskovice. Slova díků patřila milému rodákovi i za velkou finanční pomoc a podporu při opravě místní kapličky, několika křížů a opravě farního kostela v Cetkovicích.

Bezesporu je Th.Dr.A.Krchňák jedna z největších a nejslavnějších osobností obce Světlá, a proto bych zde chtěl velice stručně uvést jeho životopis. Stručně proto,že kdyby měl být psán běžným způsobem, tak by strany Světelských listů určitě nestačily.

Alois Krchňák se narodil v naší obci 6.prosince 1922 v zemědělské usedlosti č.p. 1.Po ukončení školní docházky se rozhodl po vzoru svého staršího bratra pro studium teologie. Absolvoval boskovické gymnázium, maturoval v roce 1942 a ve studiu pokračoval v Brně na biskupském učilišti. Toto studium však musel přerušit a byl poslán na nucené práce do Rakouska Zde se také dočkal konce války. Po návratu do vlasti pokračoval v přerušeném studiu teologie. Na doporučení biskupa Karla Skoupého odjíždí v roce 1946 studovat teologii do Říma.

Po únoru 1948 mu československé zastupitelské úřady odebraly cestovní pas a doktor Krchňák se téměř půl století nemohl podívat do vlasti, nemohl navštívit své příbuzné, s mnohými se v případě úmrtí nemohl ani rozloučit.

4.března 1950 byl v Římě vysvěcen na kněze, pochopitelně nemohl ve svém rodišti odsloužit primiční mši. Jeho přátelé z rodné obce na něj nezapomněli a posílají mu k této příležitosti alespoň krásné blahopřání.

Jako kněz působil od roku 1950 v různých částech Rakouska a Itálie, v roce 1957 se vrátil do Říma a pokračoval v postgraduálním studiu práva církevního, římského a středověkého. O rok později získává doktorát za svou práci o pojetí církve v díle Jana Stojkoviče – studoval staré rukopisy v různých evropských knihovnách, ve Vatikánu, Římě, Basileji, Mnichově, Paříži, Londýně, Oxfordu a mnoha dalších. Výsledkem studia historických dokumentů je mimo jiné i publikace Čechové na Basilejském sněmu.

V letech 1961 – 64 působí jako odborný asistent na universitě v Mohuči, v následujících sedmi letech vede duchovní správu Italy žijící v Mohuči a okolí. Pak přechází do německé duchovní správy a 19 let je farářem v Raunheimu u Frankfurktu. I z tohoto nového působiště pracuje jako soudce nebo advokát při biskupském soudě v Mohuči. Je také spoluzakladatelem Cyrilo-metodějské knihovny, která se stává významným střediskem náboženského i kulturního života v Hesensku.

Doktor Krchňák na svou vlast nezanevřel, po roce 1989 pravidelně navštěvuje své příbuzné, své přátele i svou rodnou obec a dle svých možností pomáhá své rodné obci i své rodné farnosti.

Jeho pomoc směřovala také do kláštera v Rajhradě, který byl z velké části poničený, dále do kláštera v Dačicích, do Vranova, jeho snaha je pomáhat brněnskému biskupství.

O tom že je A. Krchňák v tomto kraji velice vážený svědčí udělení čestného občanství města Boskovice, které obdržel letos v červnu při oslavách 100. výročí založení gymnázia, čestného občanství obce Cetkovice při příležitosti oslav vysvěcení kostela a založení školy v Cetkovicích.

Radek Krajiček SL


Právní servis

Dotaz : Koupil jsem chalupu, zaplatil za ni, mám kupní smlouvu potvrzenou notářem, ale prý ještě nejsem plnoprávným vlastníkem nemovitosti. Je to možné?

Vlastnické právo k nemovitostem podléhá zápisu do katastru nemovitostí (a to i u smluvních převodů). Tzn., že vlastnictví nemovitosti ve skutečnosti přechází na nového vlastníka až dnem provedení vkladu tohoto práva do katastru nemovitostí. A to sice až na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu. Ovšem s účinky ke dni podání na vklad práva.

Pouze u nemovitostí typu drobné stavby a u staveb, které nemají charakter budovy, popř. rozestavěné stavby, se vlastnictví nabývá v případě smluvního převodu okamžikem účinnosti příslušné smlouvy.

Pro posouzení otázky, zda se právo odpovídajícímu věcnému břemeni zapisuje do katastru nemovitostí je rozhodující pouze to, zda je v katastru nemovitostí evidována nemovitost, v jejíž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Z odborné literatury a Internetu připravil R.Krajíček


Pro volnou chvíli

Cibulový koláč dle paní hostinské

250g hladké mouky, 150g libové slaniny, 100g tvrdého sýra, 100g másla, 1dl světlého piva, 400g cibule, 2-3 lžíce smetany, 3 vejce, sůl, drcený pepř a muškátový květ

Do mouky na vále uděláme důlek, přidáme máslo, jedno vejce a sůl. Vše zpracujeme na středně tuhé těsto, které necháme v chladu 1,5 hodiny odležet. Poté těsto rukama vtlačíme do koláčové formy a napůl upečeme. Do kastrolu vložíme na proužky nakrájenou slaninu a cibuli a krátce osmahneme. Osolíme, okořeníme, zalejeme pivem a opět krátce podusíme. Touto směsí přikryjeme těsto ve formě, navrch dáme směs strouhaného sýra, vajec a smetany. V horké troubě dopečeme.

Dobrou chuť přejí SL

Hádanky

1. „Jsem ze dřeva nebo ze slámy a přece mne oheň nikdy nestráví.!!“

2. Co má PRAHA ve svém středu ?

3. Jeden otec měl čtyři syny a každý syn jednu sestru. Kolik dítek bylo dohromady ?

4. Dva otcové a dva synové zastřelily tři zajíce. Když se dělily dostal každý jednoho. Vysvětlete, jak to bylo možné !

5. Které zvíře se stydí teprve po smrti ?

(1. Popel, 2.--A--, 3. pět, 4. Byl to děda, otec a syn, 5.Rak, neboť zčervená)

Vtipy

Zubař se zlostně ptá pacienta:

„Čemu se tak smějete člověče?!“

„Jak jsem vás doběhl! Už jste mi vytrhl tři zuby

a já vám jen nesu poštu!“

Zoufale zamilovaný mládenec padl na kolena

Před dívkou svých snů a prosí ji o ruku.

„Neexistuje!“ odsekne nemilosrdná dívka.

„Můj budoucí manžel musí vydělávat alespoň

padesát tisíc za měsíc, musí umět vařit, šít, uklízet

všechno v bytě opravit, abych nemusela platit ty zloděje údržbáře,

musí mě ve všem poslechnout,

milovat mě jako bohyni a splnit mi vše, na co si jen pomyslím!“

„No tak dobře!“ vzpamatuje se mládenec,

„ale když už klečím, dovol mi , abych se za toho chudáka pomodlil!!!“Datum vložení: 1. 12. 2000 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|