>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 1/2007

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : DUBEN 2007 | číslo 1 ročník 8


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v tomto prvním zpravodaji v roce 2007 Vás nejprve seznámím s několika čísly ve vývoji stavu trvale žijících občanů v naší obci za rok 2006:

K 31.12.2006 měla SVĚTLÁ 207 trvale žijících obyvatel, z toho bylo

-101 žen

-106 mužů

V roce 2006 se

- přistěhovali 3 občané

- odstěhovalo 9 občanů

- zemřel 1 občan

- narodila 1 obyvatelka

Rozložení populace v jednotlivých věkových kategoriích:

Kategoriemužiženycelkem
0 – 1011819
10 – 20121325
20 – 30191433
30 – 40181432
40 – 50161531
50 – 60151328
60 – 7091221
70 – 805712
80 – 90055
90 a více000
celkem106101207

věkový průměr obyvatel je 40 roků

A nyní již k roku 2007

V současné době je aktuální přihlášení odběru vody ze soukromých studní. Pro soukromé fyzické osoby, které odbírají vodu z vlastní studny pouze pro svou potřebu (vaření, hygiena, zalévání zahrádky apod.) se studny dají rozdělit do dvou období:

1/ studny vykopané před 1.1.1955 – do té doby se nevydávalo žádné povolení a proto majitelé nemusí vyřizovat povolení ani nyní.

2/ studny vybudované v období od 1.1.1955 do současnosti – pokud má vlastník povolení k čerpání vody z této studny, nemusí podnikat žádné kroky, protože platnost tohoto povolení není ukončena. Pokud nemá vlastník toto povolení je třeba o povolení zažádat odbor životního prostředí Městského úřadu Boskovice. K vyplněnému formuláři je třeba doložit: mapový podklad, kopii katastrální mapy, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog), kopii stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí příslušné studny. Formulář je možno získat na obecním úřadě nebo na www.zanikpovoleni.cz. Na této adrese získáte i další informace k problematice odběru vody.

V případě, že je voda odebírána pro podnikatelské účely a povolení k čerpání bylo vydáno v období od 1.1.1955 do 1.1.2002 musí si majitelé těchto studní vyžádat na odboru životního prostředí Městského úřadu Boskovice vyžádat prodloužení tohoto povolení.

V případě, že bude zjištěno, že je studna postavena bez platného stavebního povolení, bude zahájeno řízení o odstranění stavby. Proto je třeba si zažádat o dodatečné povolení stavby studny. Pokud bude čerpána podzemní voda bez platného povolení k čerpání podzemní vody hrozí nepodnikajícím fyzickým osobám pokuta až 50.000,- Kč, podnikatelům až 1 mil.korun.

Tyto informace byly čerpány z deníku MLADÁ FRONTA DNES z 21.3.2007. Kopie jsou vyvěšeny ve vývěsce u obchodu.

Obec má snahu vybavit sběrný dvůr pod obcí uzavřeným krytým objektem, aby se jednorázový sběr nebezpečných odpadů mohl provádět na tomto místě a mohl se rozšířit sběr separovaných odpadů o sběr starého papíru a sběr nápojových kartonů. O případném zahájení sběru starého papíru a nápojových kartonů budete informováni místním rozhlasem.

Na letošní rok plánuje obec spolu s se Sborem dobrovolných hasičů a Českým červeným křížem již třetí sjezd rodáků a přátel obce spojený s oslavou 120. výročí založení SDH a 50. výročí založení Červeného kříže ve Světlé. Oslavy proběhnou tradičně v měsíci srpnu 2007. O programu oslav a sjezdu rodáků budete informováni.

Obec se přihlásila do soutěže o „Zlatý erb“, kde se hodnotí podle řady kategorií webové stránky přihlášených obcí. Z jihomoravského kraje se do této soutěže přihlásilo 24 obcí a Světlá se umístila na 11. místě. Vzhledem k tomu, že naše www stránky tvoří amatérští autoři ve svém volném čase patří jim za toto umístění poděkování obecního úřadu. Kdo má možnost prohlédnout si naše stránky (a tuto možnost mají prakticky všichni občané, protože v knihovně je možno se na internet připojit) musí mi dát za pravdu, že obec i spolky v obci jsou prezentovány na vysoké úrovni. Věřím, že autoři stránek obce se poučí z tohoto letošního ročníku , přihlásí se i v dalším roce a podaří se proniknout do 1. desítky obcí.

starosta obce


Zásahová jednotka SDH obce

Dle zákona 237/2000 Sb., o požární ochraně, obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu, a to především ve svém územním obvodu. Dále obec podle tohoto zákona má udržovat akceschopnost jednotky SDH obce, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky, zajišťovat péči o členy jednotky a zabezpečovat jejich odbornou přípravu. Taktéž poskytuje i případnou náhradu ušlého výdělku členům jednotky při zásahu nebo za dobu absolvování nařízené odborné přípravy. Přesněji se vymezuje zásahová činnost sborů dobrovolných hasičů obcí jako výkon občanské povinnosti a činnost v jednotce jako úkon v obecném zájmu.

Mezi další úkoly obce na poli požární ochrany patří mimo jiné také výstavba a údržba objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu a dále pak zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany.

Naše obec zřídila zásahovou jednotku SDH obce Světlá v roce 2005. Tato jednotka je v rámci základních složek integrovaného záchranného systému ČR vedena jako jednotka požární ochrany na stupni V., což je dobrovolná jednotka s místní působností s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Podmínky akceschopnosti této jednotky SDH jsou :

- je dodržen početní stav a určitá vnitřní organizace jednotky,

- jednotka je schopná uskutečnit výjezd do daného časového limitu,

- hasiči mají osvědčení o odborné a zdravotní způsobilosti,

- potřebná požární technika je připravena k zásahu.

Obec jako zřizovatel má ve spolupráci s velitelem vést a udržovat následující dokumentaci :

- dokumentaci o zřízení jednotky SDH obce,

- požární řád obce a řád ohlašovny požáru,

- dokumentaci preventivně-výchovné činnosti.

Dle vyhlášky č.247/2001 Sb. byla tedy ustavena jednotka 8 hasičů v tomto složení:

- Jiří Pokorný, velitel jednotky, jež plní funkci velitele zásahu do příjezdu profesionálních jednotek.

- Eduard Dokoupil, 1.velitel družstva,

- Martin Cikánek, 1.strojník

- Dalibor Nechuta, 2. strojník

a další 4 členové.

Tito vybraní hasiči se zúčastnili vstupní zdravotní prohlídky, jejíž úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro zařazení do požární jednotky obce. Pak se požaduje 1x za dva roky periodická zdravotní prohlídka.

Dále je nutná účast velitelů a strojníků, popř. nositelů dýchací techniky na základních kurzech, po jejichž absolvování se získává osvědčení o odborné způsobilosti, které se po 5 letech obnovuje. Kurzy, které jsou několikadenní, organizuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko. V roce 2006 se tohoto školení zúčastnil E.Dokoupil, který jako jediný ze strojníků a velitelů jednotky obce Světlá toto školení dosud ještě neměl.

Školení velitelů, které letos probíhalo v Boskovicích mělo bohatou a zajímavou náplň. Skládalo se nejprve z výkladu základních předpisů, které se týkají požární ochrany, záchranného systému ČR a krizového řízení. Dalšími tématy bylo řízení zásahu a organizace místa zásahu, postup při záchraně osob a zvířat v různých situacích, hašení různých druhů požáru, druhy nebezpečí při zásahu a základy použití lezecké techniky a slaňování. Vše bylo doplněno praktickými zkušenostmi školitelů, kteří byli pracovníky hasičské stanice Boskovice.

Pravidelnou odbornou přípravu ostatních členů jednotky a vedení dokumentace o tomto školení zajišťuje její velitel. Tato příprava by měla zahrnovat jak teoretický výcvik (např. výklad bojového řádu PO a bezpečnost práce)tak i výcvik praktický (jako je např. provádění bojových rozvinutí a zásady používání prostředků PO).

Ing. E.Dokoupil, SDH Světlá.


Kácení a ořezávání stromů na vlastním pozemku

Kácení a ořezání stromů a keřů rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dle tohoto zákona je nutno zamýšlené zásahy předem projednat, neboť ke kácení dřevin je vždy nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (obecního úřadu). Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny (stromu).

Pokud se jedná o dřeviny na pozemcích ve vlastnictví právnických osob, je nutné o souhlas se zásahy požádat orgán ochrany přírody vždy. Na pozemcích ve vlastnictví soukromých (fyzických) osob, jestliže tyto pozemky užívají, se nevyžaduje souhlas v případě kácení stromů (i u ovocných dřevin), jejichž obvod ve výšce 130 cm nad zemí není větší než 80 cm. V případě kácení keřů se nevyžaduje souhlas, pokud jejich plocha nepřesahuje výměru 40 m2. Veškeré dřeviny jsou podle zákona chráněny před poškozováním a ničením, na některé se vztahuje dokonce ochrana ještě přísnější (např. památné stromy, chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Kácení se povoluje zpravidla v období vegetačního klidu, t. j. v době od 1. října do 31. března. Posuzování stromů je vhodnější provádět v období vegetace, s tím by měli žadatelé počítat a svoji žádost předložit v dostatečném předstihu.

Obecní úřad může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Pokud obecní úřad neuloží provedení náhradní výsadby, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši stanovené zákonnými předpisy.

Kdy se nemusí žádat o povolení ke kácení:

• z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů (např. ovocné sady; v případě pouhého vykácení dřevin je nutné povolení, v případě vykácení za účelem obnovy porostů nikoliv),

• při provádění výchovné probírky porostů (např. probírky břehových porostů),

• z důvodů zdravotních (v případě, že se jedná o karanténní onemocnění nebo o dřevinu, která je evidentně napadena – např. rozsáhlý výskyt plodnic hub s následným rozpadem koruny nebo zcela suché stromy)

• při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (kácení v ochranném pásmu energovodů, Českých drah, kácení na místních komunikacích a na silnicích a dálnicích mimo průjezdní úseky obcí, kácení prováděné správci vodních toků aj.).

Pozn.: Pro kácení na průjezdním úseku silnice nebo dálnice a pro kácení na účelových komunikacích platí normální povolovací režim, tj. o kácení ve správním řízení rozhoduje příslušný orgán ochrany přírody k žádosti vlastníka (správce) komunikace – viz § 15 odst. 2 silničního zákona. Průjezdní úsek je úsek od značky „Začátek obce“ po značku „Konec obce“.

Ve výše vyjmenovaných případech musí být kácení oznámeno nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody (= tomu, který je místně příslušný k povolování kácení), který je může rozhodnutím pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení. Obecně platí, že dřeviny (dřevo) jsou vlastnictvím majitele pozemku. Správce (např. toku, komunikace) může porosty vysadit či pokácet, ale není považován za jejich vlastníka.

předseda stavební komise a životního prostředí ve Světlé, Jiří Pokorný


Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění, dále jen zákon).

Ze zákona jsou to veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a VKP registrované. Registrovaným VKP se může stát jiná část krajiny, zejména mokřad, stepní trávník, remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv nebo i cenná plocha porostů v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park.

Před poškozováním a ničením je VKP chráněn (§ 4, odst. 2 zákona). Při jeho využívání nesmí být narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které mohou vést k poškození či zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Na území katastru obce Světlá se nachází několik ploch, které by se v budoucnu mohly stát VKP. Jedná se o biotop mezofilních luk kolem Světelského potoka, které se zachovaly do dnešních dnů v malých zbytcích na katastru obce v jeho západní části kolem tělesa železniční trati č. 262. Představují poslední segmenty tohoto typu krajiny v blízkém okolí, které kontrastují s vysoce kulturně využívanou krajinou zemědělské oblasti Malé Hané. Druhová bylinná pestrost dochovaných luk tak výrazně kontrastuje s okolní krajinou a zároveň tvoří území s vysokou ekologickou stabilitou, na jejichž ploše se ještě dnes ve zbytcích vyskytuje chráněný druh rostliny úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), zde zvaný balvoko, prohlášený za druh ohrožený dle vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

I když tyto plochy nejsou registrované VKP, vztahuje se na ně z důvodu výskytu chráněných rostlinných druhů stejná ochrana, jako by byly tyto plochy registrovány a vyhlášeny významným krajinným prvkem! (Chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích a chráněn je i jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.)

předseda stavební komise a životního prostředí ve Světlé, Jiří Pokorný


Studny – zánik povolení k 1. 1. 2008

Upřesňující informace k „zániku povolení“ k nakládání s vodami. (Více informací na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz.)

A. Fyzické osoby nepodnikající

Pokud odběr vody slouží pro jednotlivé domácnosti jako odběr pro pitní účely, vaření, splachování WC, zalévání zahrady, k napájení zvířectva atd., je kompetentní k povolení odběru vody pověřený stavební úřad tj. MěÚ Boskovice, MěÚ Letovice, MěÚ Velké Opatovice.

B. Osoba fyzická podnikající, právnická, obce, veřejné studny a skupinové vodovody.

V případě, že je s vodami nakládáno jinak než je uvedeno výše, a toto nakládání provádí osoba fyzická podnikající nebo právnická, je kompetentní k povolení nakládání s vodami včetně příslušných staveb toto nakládání umožňující, MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP.

ad A)

1. V případě studny, z níž je voda odebírána a u níž je možno prokazatelným způsobem (prohlášení, dokumentace ke stavbě, svědecká výpověď) doložit, že studna byla vybudována před rokem 1955, není nutno o povolení žádat. V tomto případě se studna i odběr z ní považuje dle výkladu zákona za povolený.

2. Odbírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1. 1. 1955 lze pouze na základě platného povolení. Pokud bylo toto povolení vydáno, jeho platnost po 1.1.2008 nezaniká.

3. Pokud povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o jeho vydání požádat.

ad B)

1. V případě, že existuje k tomuto nakládání s vodami povolení, které nabylo právní moci před 1. 1. 2002, lze o prodloužení jeho platnosti požádat do 30. 6. 2007. Pokud tak nebude učiněno, jeho platnost k 1. 1. 2008 zaniká, a je třeba požádat o povolení nové.

2. V případě, že k tomuto nakládání s vodami povolení neexistuje, nebo se jej nepodaří dohledat, musí být požádáno o povolení nové.

3. Žádost i s přílohou je ke stažení na internetových stránkách Města Boskovice nebo přímo na odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

Odbor stavební a odbor tvorby a ochrany ŽP MěÚ Boskovice


Prodejní výstava obrazů s náměty Světlé

O srpnových oslavách bude v neděli 19. srpna 2007 uspořádána v sále obecního domu prodejní výstava boskovického malíře Jaroslava Henzla. Námětem obrazů bude naše obec Světlá. Pokud by měl někdo z našich občanů, rodáků či přátel obce dopředu zájem o nakreslení určitého obrazu, výjevu z naší obce, lze se obrátit na mě, Jiřího Pokorného, a domluvit si požadovaný námět obrazu. Malíř Jaroslav Henzl by rovněž rád nakreslil portrét nějaké „výrazné“ osoby ze Světlé. Uvítal bych, kdyby se někdo osobně nabídl pro portrétování.


Ztráta hasičské helmy

V uplynulém roce došlo ke ztrátě historické velitelské helmy hasičského sboru ze Světlé. Helma byla kovová, barvy stříbrno-pozlacené, rakousko-uherského vzoru. Prosím tímto všechny občany obce a čtenáře těchto listů, pokud něco o této helmě ví, ať se obrátí na kohokoliv z vedení světelských hasičů, či na starosty obce. Helmu bychom rádi získali zpět. Pokud si ji někdo vypůjčil, neřknu-li ukradl, prosím, ať ji vrátí. Mohu přislíbit, že ho nebudeme nijak obviňovat či trestat, či zveřejňovat jeho jméno.

Jde o památku po našich předcích, kteří založili hasičský sbor ve Světlé před 120 roky a chránili majetek svých spoluobčanů v době, kdy byly požáry velmi časté. Prosím tedy ještě jednou, nalezněme ztracenou helmu, abychom ji mohli ukázat na připravované výstavce v srpnu letošního roku při příležitosti oslav 120 let od založení hasičského sboru ve Světlé.

starosta hasičského sboru, Jiří Pokorný


50. výročí založení ČČK ve Světlé

Při příležitosti 50. výročí založení ČČK ve Světlé Vás chci seznámit s historií naší místní skupiny a s náplní naší činnosti v současnosti. Následující informace jsou čerpané z pročítání zápisů o činnosti za uplynulé 50 leté trvání.

MS ČČK ve Světlé byla založena ustavující schůzí dne 21.3.1957 a čítala 33 členů.

Český červený kříž byl spolu se Sborem dobrovolných hasičů nosnými organizacemi v obci.

Zajišťoval zdravotnickou osvětu a kulturní a společenský život v obci. Červený kříž byl řízen Okresní výborem v Blansku. Členové výboru navštěvovali schůze obvodu na zdravotnickém středisku v Šebetově. Tyto schůze řídili instruktoři pro obvod pan Alois Kavan a Vladimír Lizna. Na schůzích byli přítomni obvodní lékaři, kteří úzce spolupracovali s místními skupinami Červeného kříže. Informovali členskou základnu o problémech na obvodě a zajišťovali proškolování členů ve znalostech poskytování 1. pomoci.

U založení Červeného kříže ve Světlé byl naším obvodním lékařem MUDr. Mikula, od roku 1960 působil na obvodě MUDr. Jaroslav Švábenský, od roku 1986 MUDr. Josef Křivinka až po nástup současného obvodního lékaře MUDr. Petra Licka.

Součástí každé výroční členské schůze byla přednáška odborného lékaře z Boskovické nemocnice. Jistě si někteří pamatují jejich jména, byl to např. MUDr. Krč, Havránek,Handl, Jimramovský st., Bechinie, Procházka, Zeman, Moravec, Lick st. a Vaníček. .Odborné přednášky nám přednesli také lékaři, kteří mají blízký vztah k naší obci např. MUDr. Miroslav Smékal – primář stomatologické kliniky v Brně, MUDr. Květoslava Tajovská - tehdy působící v Olomouci, MUDr. Jitka Pokorná a MUDr. Marie Letfusová.

Od svého založení v roce 1957 fungovala MS velmi aktivně. Hlavním posláním Českého červeného kříže bylo šíření a zjišťování zdravotní osvěty, rozšiřovat znalosti o zdravotnictví mezi občany, zvláště ve svých začátcích, kdy nebyly přístupny jiné formy informací.

Brzy po založení ČČK ve Světlé byly ustanoveny a proškoleny zdravotní hlídky. Tyto byly vybaveny zdravotním materiálem a byly schopny poskytnout první pomoc a ošetření.

V roce 1962 byla ustanovena hygienická hlídka. Tato prováděla průzkum a kontrolu ošetřování veřejných studní v obci. Její zásluhou a za pomoci členů a občanů byl např. v roce 1965 vyčištěn vodojem.

Červený kříž se podílel na získávání dárců krve. Z řad našich spoluobčanů jsme evidovali dárce, kteří získali Jánského plakety za vícenásobný odběr krve.

Naše členky poskytovaly sousedskou výpomoc a monitorovaly potřebu zajištění pečovatelské služby přestárlým a potřebným občanům

V roce 1962 byla v obci založena zdravotní družina, která čítala 23 členek. Tyto prošly školení zdravotních družin a zúčastňovaly se různých soutěží a nácviku zdravotních znalostí.

Zdravotní družina byla vybavena stejnokroji a zdravotním materiálem. Získala titul Vzorná zdravotní družina a byla hodnocena mezi nejlepšími v okrese. Členky velice rády vzpomínaly na dobu strávenou na soutěžích, kde získávaly nejen zkušenosti , ale i příjemné společné zážitky. Někteří z přítomných jistě pamatují soutěže a cvičení konané např. v Protivanově, Svitávce nebo na koupališti v Letovicích.

Dlouholetou a úspěšnou velitelkou zdravotní družiny ve Světlé byla naše členka paní Hermína Dufková. V roce 1972 vznikla družba ze ZD Blansko II., proběhlo několik společných setkání a akcí. Zdravotní družiny byly rozpuštěny v roce 1983.

Někteří dlouholetí funkcionáři získali za svou práci v ČČK čestná uznání a modré stužky.

Při dnešní příležitosti bych chtěla připomenout naše předchůdce. Dlouholetého předsedy Josefa Paroulka, jednatelku Emílii Smékalovou, pokladníka Karla Komárka a z těch ještě starších Marii Veselou a Ladislava Musila.

V prvních letech činnosti se podílely členky společně na pracech v zemědělství. Organizoval se sběr železného šrotu, sběr léčivých bylin. Byly organizovány sbírky oděvů pro Charitu, finanční sbírka na pomoc bývalé Jugoslávii v době války v Jugoslávii. Poslední sbírkou v nedávné době byla sbírka na pomoc při povodním, která byla poskytnuta konkrétně obci Crhov na Blanensku.

Dlouhodobě a úspěšně se naše členky podílely na úpravě obce. Udržovaly zejména prostranství u prodejny, u výletiště a obecního domu.

V roce 1983 bylo do naší organizace přijato 13 nových členů z obce Pohora. Začaly se organizovat společné akce, které vyvrcholily každoročně společnou slavnostní schůzí, střídavě ve Světlé nebo v obci Pohora. Spolupráce trvala až do roku 2001, kdy se vlivem změn společenských podmínek ve státě, začal měnit i způsob života v místní skupině ČČK. Většina žen v obci jsou členkami a tvoří zázemí pro organizování kulturního s společenského života. Je snaha pokračovat v tradici ČČK a úzké spolupráci s obcí a místními hasiči.

Chtěla bych Vás upozornit na výčet akcí, na kterých se podíleli naši členové. Tyto akce jsou uvedeny v zápisech a určitě jsou zajímavým pohledem do uplynulého období a historie obce. Období od založení organizace byly popsány. Výčet akcí je sledován od sedmdesátých let.

- r. 1970 - přípravy a zjišťování slavnosti položení základního kamene na novou hasičskou zbrojnici a obecní dům.

- r. 1973 – malování, čistění oken a úklid v dostavěné budově hasičského a obecního domu

- r. 1975 – stavba prodejny a vodovodu

- r. 1976- rekonstrukce pomníku Františka Palackého u místní prodejny; zajištění zájezdu do nemocnice ve Znojmě spolu s ČČK Vanovice

- r. 1977 – pomoc při organizování oslav 100 výročí založení místní knihovny. Hostem byl spisovatel Jaromír Tomeček známý jako milovník a obdivovatel přírody.

- r. 1978 – výsadba růží u prodejny a obecního domu

- r. 1982 - budování kanalizace v dolní části obce

- r. 1983 – začátek spolupráce s Pohorskými občany, probíhalo školení členů v základní zdravotnické přípravě

- r. 1986 – koncert pro dárce krve - dechová hudba Bojané ve Vanovicích; první vztyčení vánočního stromu v obci

- r. 1987 – počátky pravidelného cvičení v průběhu zimního období – pod vedením naší obětavé členky paní Ambrožové

- r. 1988 – zajištění zájezdu do cirkusu v Blansku

- r. 1990 - vysázení třešní podél cesty k vlakové zastávce

- r. 1992 –osamostatnění obce,

- r. 1995 – školení první pomoci

- r. 1996 - podílení se na úklidu při opravě místní kapličky, příprava sousedského posezení při příležitosti srpnové pouti v obci

- r. 1998 – sjezd rodáků, příprava akce a výstavky, která dokumentovala život a vývoj v obci

- r. 1999 – úklid po úpravě stropu v sále obecního domu; podílení se na akci svěcení praporu obce

- r. 2000 – zajištění zájezdu do vinného sklepa v Bořeticích.

- r. 2002 – sbírka na pomoc postiženým povodněmi

- r. 2003 – zajištění zájezdu do Brna na muzikál na ledě Romeo a Julie; pomoc při zajišťování sjezdu rodáků

- r. 2005 – zřízení internetových stránek ČČK Světlá; zvýšená aktivita při úklidu a pořádání akcí na podporu přihlášení obce do soutěže o obec roku.

Na závěr bych Vás chtěla informovat o současnosti.

Dnešní členskou základnu tvoří 46 členů. Z toho jsou tři nově přijaté členky paní Marie Krupičková, Cikánková Radka a Fialová Lenka.

Hlavní náplně činnosti:

- Zdravotní osvěta. Seznamování se s první pomocí, zajišťování zdravotního dozoru při akcích v obci, propagace a informace o dárcovství krve, mapování a zajišťování potřeby sousedské výpomoci,

- Organizování kulturně společenských akcí. Masopustní průvod obcí, pálení čarodějnic, dětský den, zájezdy na kulturní akce, sousedská posezení pro občany,návštěvy členů při životních výročích

- Brigádnická činnost: Úklid prostranství obce, výsadba zeleně, zajištění sběru šactva pro Charitu, zajištění sbírek při povodních, apod.

V uplynulém roce 2006 jsme uspořádali následující akce::

1. Cvičení – obecní sál

2. Masopustní průvod obcí

3. Velikonoční zdobení pro děti 13.4.

4. Úklid v obci - prostranství u rybníka, u obecního úřadu, u nové autobusové zastávky, u prodejny, podél potoka na dolním konci obce

5. Pálení čarodějnic – 30.4.

6. Zájezd na lední revue do Brna 14.5.2006

7. Členská schůze spojená s posezením pro důchodce 21.5.

8. Posezení u příležitosti srpnové pouti.

Jitka Dokoupilová, tajemnice ČČKDatum vložení: 5. 4. 2007 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|