>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 1/2008

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : ÚNOR 2008 | číslo 1 ročník 9


Společenská kronika

Narodili se Žaneta Tichavská (1.2.2008)


Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v tomto 1 čísle nového ročníku "Světelských listů" Vás nejprve seznámím s počtem trvale žijících občanů v obci. Po loňském náhlém snížení počtu trvale přihlášených se stav opět podstatně změnil:

 ženymužicelkem
stav k 1.1.2007 101 106 207
zemřelo 2 1 3
narodilo se 2 0 2
odstěhovalo se 3 0 3
přistěhovalo se 6 6 12
----------------------------------------------------------------------------
Celkem 104 111 215

V následující tabulce je rozdělení občanů podle věkových kategorií:

kategorieženymužicelkem
do 10 roků 11 8 19
10 - 20 10 17 27
20 - 30 17 18 35
30 - 40 13 21 34
40 - 50 17 12 29
50 - 60 13 20 33
60 - 70 8 10 18
70 - 80 10 5 15
80 - 90 5 0 5
90 - 100 0 0 0
----------------------------------------------------------------------------
celkem 104 111 215

Průměrný věk občanů ve Světlé: 38,8.

A nyní k letošnímu roku:

V závěru loňského roku se nám podařilo prodat naše podíly společného majetku - lesů a lesních pozemků ve společném vlastnictví 21 obcí blanenského, prostějovského a vyškovského okresu. V návaznosti na tento prodej jsme vyhlásili anketu, ve které jste se mohli vyjádřit k tomu, co Vám v obci chybí, co by se mělo opravit a co případně vybudovat. Z výsledků ankety, které se zúčastnilo asi 60% občanů se zastupitelstvo rozhodlo věnovat úsilí a postupně realizovat sedm nejčastějších požadavků :

- oprava komunikací - v letošním roce zažádáme JMkraj o dotaci z Programu rozvoje venkova a budeme pokračovat v budování chodníků kolem hlavní silnice, v dalších letech se postupně budou opravovat místní komunikace,

- dalším záměrem zastupitelstva je výměna části vodovodního potrubí, kde dochází k nejčastějším poruchám a výměna některých uzavíracích ventilů vodovodního řádu, aby se daly uzavírat jednotlivé větve obecního vodovodu,

- pracuje se na studii přístavby budovy obecního domu,

- budou zpracovány studie a podklady pro úpravu středu obce, výletiště a čističky odpadních vod,

- v souladu s územním plánem budou vytipovány další stavební místa v obci, tak aby se mohlo pokračovat v dalším rozšiřování obce.

Obecní úřad postupně v průběhu roku zajistí sběr starého papíru a snad i obalů od nápojů. Tento sběr by se měl realizovat v prostorách sběrného dvora. Když jsem se dostal až k odpadům musím všechny občany důrazně upozornit, že prostor pod kontejnerem není žádná skládka a obec , zde není od toho, aby po občanech likvidovala větve z prořezu stromů, rostlinné zbytky apod. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval již v předcházejících zpravodajích, ale situ-ace je stále horší a horší. Na nejbližším zastupitelstvu budu prosazovat stanovení pokut pro nepři-způsobivé občany, kteří tuto černou skládku neustále rozšiřují. Tento pozemek je pozemek obce a rozhodně neslouží jako skládka.

Další významnou novinkou, kterou obecní úřad zajistil pro občany, je možnost ověřování listin a podpisů přímo u nás na obecním úřadě. Pro tuto činnost má oprávnění zástupce starosty Ing.E.Dokoupil a účetní obecního úřadu I.Kaderková.

Obec se i v letošním roce přihlásila do soutěže Zlatý erb 2008, kde se hodnotí webové stránky měst a obcí. V letošním roce se do této soutěže přihlásilo 25 obcí z Jihomoravského kraje z toho je 8 obcí z bývalého blanenského okresu. Kdo má možnost si stránky obce pravidelně prohlížet a porovnávat s dalšími obcemi, musí mi dát za pravdu, že stránky jsou zajímavé, pravidelně se aktualizují, každý má možnost se na zajímavosti těchto stránek podílet minimálně svou účastí v různých soutěžích. O výsledku soutěže Zlatý erb 2008 budete po jejím vyhodnocení informováni.

Protože dobré myšlenky se mají využívat, navazuji na snahu OÚ Šebetov a dalších obcí, kde se snaží vydat telefonní seznam občanů obce. Pokud budete mít zájem, aby Vaše telefonní číslo bylo zveřejněno v obecním telefonním seznamu (mobilní nebo pevné), vyplňte vloženou kartičku a vraťte ji v průběhu měsíce března do kanceláře obecního úřadu (stačí do schránky pro poštu). Následně v dubnu bude vydán aktuální telefonní seznam občanů obce. 

Ing. Jiří Cikánek , starosta obce


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 26.10.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 29.11.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 28.12.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25.1.2008


Nová stavební místa a územní plán obce

V současné době je uskutečňován odprodej posledního stavebního místa, který je v naší obci v současné době připraven pro zájemce o stavbu rodinného domu. Tyto stavební místa byly obcí zřízeny v lokalitě „U rybníka“ v počtu 12 parcel. Obec tyto pozemky původně vedené jako orná půda po složitém jednání od původních vlastníků vykoupila a bez zisku prodávala stavebníkům za cenu 55 Kč/m2. Protože dle názoru představitelů obce podpora stavebníků ve svém důsledku přispívá k rozvoji celé obce, investovala zde tedy nemalé prostředky na vybudování inženýrských sítí a místních komunikací. Většina nových majitelů už stavební práce započala, k dnešnímu dni jsou již 3 stavby trvale obývány. Určitým problémem však zůstává nemožnost napojení nových nemovitostí na kanalizaci, která byla schválena pouze jako dešťová. V budoucnu lze ovšem pravděpodobně očekávat řešení této situace výstavbou čistírny odpadních vod.

Vzhledem k tomu, že lze v budoucnu předpokládat zájem občanů místních i přespolních o stavební místa v naší obci, měli bychom se zabývat otázkou vytvoření nových staveních ploch pro rodinné domy. Naší výhodou je mimo vazby k rodné obci u místních obyvatel také velmi výhodná cena pozemků oproti městům, ale také i výhodná poloha na silničním tahu Boskovice-Jevíčko.

Při hledání nových stavebních míst je třeba zohlednit „Územní plán obce Světlá“. Je to důležitý materiál územně plánovací dokumentace, zpracovaný odbornými pracovníky, jehož vznik se řídí určitými právními předpisy (zejména Zákonem o územním plánování a stavebním řádu). Územní plán jako obecně závazný dokument v závěrečné fázi schvaluje zastupitelstvo obce. Je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě a má textovou a grafickou část. Mapuje současný stav obce, kromě jiné také inženýrské sítě a pozemkové vztahy v obci. Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, určuje přípustné využití a uspořádání jednotlivých ploch v katastrálním území obce na stanovené účely. Určuje také základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území. Tento dokument, který v naší obci platí od roku 2004 mimo jiné určuje, které plochy jsou využitelné pro bydlení, samozřejmě s možností provedení změny tohoto územního plánu.

V obci je tedy nyní dle územního plánu navrženo asi 40 stavebních míst, z nichž část tvoří plochy, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a nachází se v okrajových částech obce a část z nich jsou proluky ve stávající zástavbě a zahrady v zastavěné části obce. Některé z těchto ploch jsou limitovány hlukovým pásmem silnice II. třídy a pásmem hygienické ochrany Agropodniku Skalice nad Svitavou.

Když tedy nahlédneme do grafického znázornění (viz. obrázek), nabízí se nejprve pro tvorbu nových stavebních míst plocha označená jako G1-16. Je to plocha jižně od obce, u silnice směrem na Šebetov, kde by došlo k doplnění oboustranné zástavby podél této komunikace. Z této plochy již bylo realizováno výše zmíněných 12 stavebních míst. Neochotou vlastníků dvou pásů pozemků ve zmíněné lokalitě k odprodeji obci za přijatelnou cenu bohužel vznikla proluka, které se zatím vzhledem k možná i spekulativnímu přístupu majitelů nepodaří zastavět, ačkoliv by byly právě tyto pozemky pro tento účel ideální. Nabízí se zde tedy rozšíření směrem více na Šebetov, kde se nachází parcely v majetku tří vlastníků. Vznikla by tady další řada 4-5 domů, k nimž by se zbudovala místní komunikace, propojená do písmene U s komunikací ve stávající nové zástavbě. Podle posledních zpráv jsou však finanční požadavky majitele nejbližšího pruhu pozemku velmi nadprůměrné. Tyto plochy by musely být, podobně jako většina ostatních ploch na okraji obce, vyjmuty ze zemědělského půdního fondu.

Dalšími možnými plochami pro novou výstavbu až 4 domů jsou E1-E4 a nacházejí se na jihozápadním okraji obce (mezi cestou k Remízku a sběrným, dvorem). Tyto pozemky vedené jako trvalé travní porosty jsou v majetku obce. Jsou v těsném sousedství dalšího vytipovaného území pod označením E5-E10 (orná půda), které jsou již v majetku několika soukromých osob. Nevýhodou všech těchto pozemků, kde by mohlo dle plánu stát až 6 novostaveb, je jejich nevýhodná poloha, konkrétně také větší vzdálenost od hlavní silnice, nutnost vybudování delších příjezdových místních komunikací a složitějších inženýrských sítí.

Jako nejvhodnější plochu, vhodnou pro rozvoj obce, označil zpracovatel územního plánu lokalitu severně a severovýchodně od obce (plocha za humny od Kaderkových směrem nahoru, označení H1-6). Tady by mohlo stát až 6 rodinných domů, s možností rozšíření těchto ploch směrem k horní části obce. Pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost (také nutnost vynětí ze ZPF) a jsou v soukromém vlastnictví. Nevýhodou této lokality je, že zde vede vedení vysokého napětí do obce, které by bylo nutné přeložit.

Další plochou, určenou pro možnou výstavbu 6 rodinných domů je oblast D1-6. Jedná se o pozemky uvnitř obce, rozdělených do 6 parcel, které leží nad komunikací od spodního rybníka směrem k novostavbám. Zde však nelze, vzhledem k tomu že jsou tyto plochy současnými vlastníky aktivně využívány jako zahrady, počítat s tím, že by byli ochotni se jich ve prospěch nové výstavby vzdát.

V obci existují ještě několik dalších míst v soukromém vlastnictví, které byly vytýčeny jako stavební místa (viz. příloha). Na těchto pozemcích lze však vystavět maximálně 1-2, případně 3 novostavby, proto nelze předpokládat, že by se těmito možnostmi obec v současné chvíli zabývala, pokud někdo nevyjádří přímý zájem o tyto místa.

Mnohé občany ještě jistě napadne, že by bylo pro rozšíření obce možné využít plochu sadu zvaném „Dílky“, které leží směrem na Cetkovice. Tuto plochu však nevidí projektant jako nejvhodnější, především proto, že by bylo dobré tuto plochu jako jednu z mála na území obce osázené ovocnými stromy zachovat. Pokud však zastupitelstvo rozhodne o využití právě těchto pozemků, je možné změnit územní plán a pokusit se toto území od současných majitelů, kterých je zde však mnoho, vykoupit.

Z uvedeného vyplývá, že možností rozšíření zástavby obce je několik. Poněvadž si však příprava pozemků pro výstavbu vyžádá ze strany obce nemalé úsilí a proces vykupování pozemků do vlastnictví obce i územní řízení si vyžádá určitý čas, je třeba zahájit potřebné úkony co nejdříve. Záleží na zastupitelstvu obce, jak se k nynější situaci postaví. Naše obec získala v poslední době nemalé prostředky, z nichž část by se dala tímto způsobem použít. Bylo by dobré, využít v nyní určité vlny zájmu o výstavbu rodinných domů ve prospěch rozvoje obce, neboť novými staviteli jsou převážně mladí lidé s perspektivou založení rodiny, což by bylo pro naši obec nesporným přínosem.

Ing. Eduard Dokoupil, místostarosta obce


Výroční zpráva SDH Světlá za rok 2007 a plán činnosti na rok 2008

Sestry a bratři hasiči, vážení občané naší obce. Dovolte, abych Vás seznámil s činností našeho sboru dobrovolných hasičů ve Světlé v uplynulém roce 2007.

Rok 2007 byl v naší obci ve znamení mnoha kulatých výročí a oslav, které oficiálně vypukly o předposledním víkendu v srpnu, kdy si mimo jiné náš Sbor dobrovolných hasičů ve Světlé připomněl krásné výročí 120 let své existence. K výročí sboru vyšla publikace, která celou tuto dlouhou historii mapuje, pojednává o prvních požárových řádech na Šebetovském panství, o prvních snahách obce Světlé a Přívěsti založit hasičský sbor a z velké části popisuje celou dlouhou historii našich hasičů. Já, jako současný starosta sboru a autor této publikace v jedné osobě, jsem čerpal ze všech dostupných pramenů a literatury, která se týká našeho sboru. Celou historii jsem rozšířil i o řadu událostí nikde nezachycených, které jsem vyslechl od svých informátorů. Brožurka je stále k dostání na obecním úřadě za cenu 50 Kč. Ze srpnových světelských oslav byl pořízen videozáznam, který na dvou DVD nosičích zachycuje průběh hasičských oslav a setkání rodáků. Řádný hasičský rok začal pro naše hasiče již 13. ledna, kdy byl v kulturním domě v Cetkovicích uspořádán po dlouhé době opět jen náš hasičský ples. Pro nás, organizátory, to byla nová zkušenost, v které jsme se rozhodli pokračovat a výsledkem byl jistě opět vydařený druhý letošní ples.

O měsíc později se konal XI. okrskový ples hasičů, který však byl poznamenaný menší účastí, než na jakou jsme zvyklí. Pro naše hasiče to byl ale zrovna rok, kdy na nás po dvou letech připadla služba v „horním pekle“. To zapříčinilo i ono posunutí tradiční masopustní obchůzky o týden, což se u některých občanů nesetkalo s velkým přijetím. Proto se v příštích letech pokusíme tuto tradici dodržovat, tak jak má být. Tradiční ostatky tak byly v roce 2007 v režii našeho sboru a obchůzky se zúčastnilo 14 rozličných masek.

V jarních měsících požádal náš sbor o grant ve výši 333 000 Kč na revitalizaci přírodního výletiště Pod Jasany. V silné konkurenci jiných projektů nám grant ale udělen nebyl. I tak naši členové pokračovali v brigádách po obci, např. při úpravě terénu na dětském hřišti na návsi.

Po dlouhých peripetiích se podařilo v letošním roce dokončit našemu sboru přestavbu hasičského auta Ford Transit. Částka, která se do této přestavby investovala se dá vyjádřit čísly, ale nikdy zde podobně nevyjádřím úsilí a práci některých členů, kteří se na této přestavbě podíleli. Musím zde přinejmenším zmínit Ladislava Ženatého, Martina Cikánka a oba Eduardy Dokoupilovy, kteří se na této akci nejvíce zasloužili. Společně s přestavbou a lakováním auta byly opraveny a nalakovány na červeno vrata od hasičské garáže u hlavní silnice.

Jako řidiči auta byli určeni Martin Cikánek, Jiří Pokorný a Ladislav Ženatý, kteří se v květnu podrobili školení referenčního vozidla prováděné autoškolou pana Nečase z Boskovic. Vrátím-li se k činnosti sboru, v květnu proběhlo tradiční stavění a kácení Máje. Jistě si mnozí z vás vzpomenou, jak jsme májku stavěli, a když byla už několik metrů nad zemí, přihnal se velmi silný vítr a přívalový déšť s kroupami. Museli jsme se schovat do buňky Pod Lipami, a když bylo po dešti, byli jsme jen rádi, že májka nestála, protože by ji zřejmě velmi silný vítr zlomil. Však několik polámaných stromů v obci bylo tomu příkladnou vizitkou.

Činnost žáků našeho sboru nebyla letos nijak veliká. Dne 10. června se zúčastnili již tradiční soutěže mladých hasičů v Šebetově, která se konala po týdenním odkladu. Družstvo startovalo ve zcela novém složení, omlazené o nové hasiči, proto jim nemějme za zlé poslední 9. místo. Byla to pro většinu premiéra, z které si jistě odnesli ponaučení do příštích soutěží, kde se budou více snažit. Velkou a neobvyklou akcí bylo rozloučení se školním rokem 29. června, které se konalo na místním výletišti a bylo uspořádané ve spolupráci místních hasičů a hudební agentury Jiřího Palána ml. Myslím, že akce přispěla k oživení kulturního života v obci a že byla jistou vizitkou pro přespolní návštěvníky, kteří si pomalu nacházejí cestu do naší obce na různé podobné akce. Na dobré pověsti místních akcí se tradičně podepisuje kvalitní a bohaté občerstvení.

V polovině července se konal za tropických veder již VIII. fotbalový turnaj, který byl pořádán společně s FC Světlá, který předvedl excelentní výkon a celý turnaj vyhrál. Je vidět, že kvality našich hráčů jsou vysoké, jen je potřeba je umět kvalitně zúročit i v ostatních zápasech malé kopané.

Ve stejný den, jak probíhal fotbalový turnaj, probíhala i dálková doprava vody v sousedních Cetkovicích. Na této akci nemohli naši hasiči chybět, a to ani v případě velkého oslabení, protože jedna část světelských hasičů participovala na zajišťování chodu fotbalového turnaje. Ta druhá, menší, jela na výpomoc do Cetkovic. Mohu jistě říci, že spolupráce cetkovického a našeho sboru je na vysoké úrovni, i když došlo při přípravě Světelských srpnových oslav z cetkovické strany k jednomu menšímu nedorozumění. Ale ani to by naše vztahy nemělo ovlivnit.

Před samotnými velkými oslavami ve Světlé proběhlo koncem července fotografování členské základny. Jsem spokojen, že se fotografování vydařilo za tak hojné účasti většiny členů. To, že jsme se takto v hojném počtu sešli je naše vizitka, kterou i mnohé okolní sbory velmi ocenily a obdivovaly. Fotografem byl můj bratranec, Ing. Jan Tajovský, a lze si tyto fotografie zakoupit.

Nepočítaje velké oslavy 120. výročí založení světelského sboru, které proběhly v sobotu 18. a v neděli 19. srpna společně se setkáním rodáků naší obce, zúčastnili se světelští hasiči i oslav 120. výročí založení sboru v Sudicích, Paměticích, ale i menší oslavy 135. výročí založení nejstaršího vesnického sboru na Moravě ve Vanovicích. Zvlášť jsem si nechal zhodnocení činnosti hasičského družstva mužů. Jistě zde nemusím říkat, že hned z jara došlo k velké chybě, když se naše mužské družstvo nezúčastnilo prověřovacího prvního kola v požárním sportu. Jistou zodpovědnost na tom nesu já, starosta sboru, ale jistě i někteří další vědí, že je chyba i na jejich straně. Berme tedy tuto věc jako zkušenost a ponaučení, která se již nikdy nesmí opakovat. Rovněž bratr Jiří Palán, delegovaný jako rozhodčí, na tuto okrskovou soutěž nejel, čímž na jméně našeho sboru vznikl další šrám.

Náprava proběhla 15. července, kdy se již naše družstvo mužů zúčastnilo zbrusu nového Pamětického poháru. Pamětice mají velké ambice, chtějí útočit na pořádání soutěže Velké ceny Blanenska, což se projevilo i na účasti velmi silných soupeřů, v jejichž konkurenci je náš sbor velmi slabý. Jak výkony jednotlivců, tak zejména výkonem techniky.

Ze soutěží tak odchází klasická práce hasičů a nastupuje zde požární sport, který se původnímu poslání hasičských jednotek velmi vzdaluje.

Další soutěž se konala v Úsobrně, kde jsme startovali se starou PS-8. Při soutěži jsme ale zjistili, že tento stroj nesaje vodu (zřejmou příčinou je loňské přetížení při předávce vody v Cetkovicích), což nás odsunulo na poslední místo.

Na podzim hasičské sezóny se konala zbrusu nová soutěž v Knínicích, nazvaná Hasičská noc. I samotná soutěž pak probíhala po tmě za minimálního umělého osvětlené. Z pohledu zúčastněných lze soutěž hodnotit velmi kladně, protože šlo o klasickou techniku sání a celkové podmínky útoku se velmi blížily podmínkám, jaké mohou nastat při ostrém nočním zásahu – tma a zima. Ze 13 družstev se naše družstvo mužů umístilo na 10. příčce.

Poslední soutěží byl druhý ročník O pohár starosty SDH Cetkovice, kde naše družstvo nemohlo chybět. Jak se ale již tradičně děje, ve stejnou dobu se hrál ve Světlé zápas v malé kopané, a naše účast ve Cetkovicích se značně zkomplikovala, protože členové našeho sboru jsou vesměs i fotbalisty.

Nepočítaje mimořádné oslavy v obci, představení našeho sboru a obce proběhlo také při akci nazvané O KOLO Malé Hané pořádané mikroregionem Malá Haná. Naši hasiči zajistili v dopoledních hodinách na výletišti ve Světlé občerstvení pro projíždějící cyklisty a na volném prostranství prezentovali starou ruční stříkačku, nový hasičský automobil a model světelského větrného mlýna, který již tradičně zaujal velké množství lidí.

V září byl náš sbor požádán Aktivem zasloužilých hasičů Blansko, zda bychom nemohli dopravit zasloužilé hasiče z okresu Blansko na krajský sjezd do Jevišovic dne 20. října. Aktivu pod vedením Svatopluka Dračky vyšel vstříc nejen náš sbor, ale i obec Světlá, která pro tuto akci uvolnila obecní hasičské auto. Za přepravu kvalitním způsobem a profesionální výkon řidiče Jiřího Pokorného přišlo od aktivu poděkování našemu sboru i Obecnímu úřadu ve Světlé. Téměř na konci roku než napadl první sníh, dne 3. listopadu, proběhlo pamětní sázení dvou lip u autobusové zastávky. Akce byla uspořádána společně s obecním úřadem Světlá. Jedna lípa byla věnována Františku Čechovi, padlému v první světové válce a ta druhá, blíže k hlavní silnici, byla věnována u příležitosti letošního 120. výročí světelského sboru právě jemu. Podobný strom, zasazený však při příležitosti samotného založení hasičů ve Světlé v roce 1887, stojí před okny obecního domu. Celá tato akce pak byla ukončena lampiónovým průvodem k desce se jmény padlých vojáků v první světové válce.

Jak je již dlouholetým zvykem, na začátku prosince byl hasiči rozsvícen u hlavní silnice vánoční smrk a na autobusové zastávce zvon ze světelné trubice.

Rád bych zde připomněl, že členové výboru nezapomínají ani na své jubilanty, a přišli jim vždy důstojně poblahopřát ke krásným životním jubileím. V loňském roce oslavili z řad našich bratrů hasičů svá životní jubilea Jan Vystavěl (50 let), Eduard Dokoupil (50 let) a Leopold Biberle (65 let).

Na nový rok 2008 si náš sbor předsevzal opět uspořádat hasičský ples, který proběhl v sobotu 26. ledna v Cetkovicích. Šlo již o druhý ročník světelského plesu v novodobé historii, který bych z pohledu organizátora hodnotil za velmi vydařený.

A teď něco k plánované činnosti na letošní rok 2008. Členové SDH Světlá budou pokračovat v pořádání tradičních kulturních akcí, budou spolupracovat s vedením obce a podílet se brigádnickou činností na potřebných akcích. Vedení sboru bude motivovat mladé hasiče a dorost pro hasičskou činnost. Pokud bude činnost mladých hasičů pokračovat a zúčastní se i soutěže Plamen, sbor pro ně pořídí nové savice a hadice pro požární útok.

V letošním roce by měli členové našeho sboru zorganizovat také následující akce:

- pálení čarodějnic,

- stavění a kácení máje,

- soutěž O SVĚTELSKÝ POHÁR – 16. srpna společně s taneční zábavou se skupinou Krounex,

- na závěr prázdnin zorganizovat Dětský den na místním fotbalovém hřišti.

Členové výboru budou rovněž v průběhu roku obcházet jubilanty našeho sboru při jejich kulatých výročích a zajišťovat případné dary ke svatbám.

V roce 2008 se náš sbor pokusí důsledněji zaměřit na zabezpečení a provádění odborné přípravy členů zásahové jednotky v obci, včetně zajištění získání jednotlivých stupňů odbornosti. S rozvojem digitálních technologií se bude náš sbor snažit o zvýšení informovanosti členů spolku elektronickým zpřístupněním důležitých informací na internetu.

Členové sboru se budou v rámci svých možností podílet na dárcovství krve a cílem všech členů sboru by měla být celoroční důstojná propagace našeho spolku i obce Světlá na různých kulturních akcích, v dostupných veřejných sdělovacích prostředcích (celostátní i regionální média, informační formy místního typu atp.).

Před všemi členy našeho sboru je skutečně dlouhý rok 2008. Ten letošní je navíc přestupní a o den delší než ty ostatní. Určitě většina členů část roku zasvětí zajímavé hasičské činnosti, v kruhu přátel a známých. Obzvlášť v létě čeká naše soutěžní družstvo velká řada soutěží v blízkém okolí. Já osobně jim přeji více úspěchů, než tomu bylo v loňském roce, a Vy ostatní, hasiči i nehasiči, přijeďte nás na tyto soutěže podpořit i do okolních obcí.

Jiří Pokorný, starosta SDH Světlá


Dálková doprava vody ručními vahadlovými stříkačkami

Tříkrálová sbírka


Vidimace a legalizace

Dle vyhlášky č.390/2007 Sb. může od začátku roku 2008 Obecní úřad ve Světlé provádět ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) podle zákona o ověřování č.21/2006 Sb. Pověřená osoba ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou nebo že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Tato skutečnost se potvrdí otiskem a vyplněním příslušných razítek na danou písemnost a podpisem osoby, oprávněné tyto úkony provádět a dále zápisem o tomto úkonu do ověřovací knihy. Úřad za obsah listin neodpovídá. Tato služba občanům se provádí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Světlá a správní poplatek činí za každou stránku nebo ověřovaný podpis činí 30 Kč.


Vyhodnocení ankety občanů k investičním akcím v obci Světlá

Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 1/2008Datum vložení: 20. 2. 2008 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|