>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Informace k opatřením v rámci probíhající pandemie Covid-19

Vyhrazená doba pro nákup osob na 65 let věku je nově od 8 do 10 hodin dopoledne, ovšem jen v prodejnách nad 500 m2. Místní prodejny Jednota se tudíž toto opatření netýká!

Provoz obecního úřadu Světlá je nyní po dobu trvání nouzového stavu omezen. Vaše požadavky vyřizujeme přednostně telefonicky, osobně navštěvujte OÚ jen v naléhavějších případech. Poplatky zasílejte pokud možno bankovním převodem na účet obce č. 30026631/0100.

V případě osobní krizové situace v souvislosti s probíhající pandemií Covid-19 (např. nemožnost zajištění základních potřeb, nedostatek ochranných prostředků atd.) kontaktujte starostu obce Světlá na tel. 724 185512. Obecní úřad má možnosti jak tyto situace řešit.

Aktuální informace z krajské hygienické stanice brno (např. o šíření viru v našem kraji) najdete zde:

http://www.khsbrno.cz/               https://koronavirus.jmk.cz/

Kam volat kvůli koronaviru:

- tísňová linka 112

- Státní zdravotní ústav (nonstop linka) 724 810106, 725 191367

-Krajská hygienická stanice JMK (při návratu z rizikových oblastí) 773 768994

- Infolinka krajského úřadu (bezplatná, Po-Pá 7-16 hod) 800 129921


Základní informace a doporučení pro občany

 Vyhýbej se místům s větší koncentrací lidí

Používej roušky
Opakovaně a důkladně si myj ruce
Buď solidární a ohleduplný
Pomáhej seniorům ve svém okolí s nákupy potravin nebo léků
V případě podezření na nákazu zůstaň doma a volej hygienu nebo lékaře
Čerpej informace ze zaručených zdrojů

Jak se o svépomocí ušité látkové roušky starat a jak je použít?

Roušku nasazujeme tak, že její okraje přitiskneme na obličej a po dobu nošení se jí nedotýkáme. Sundáváme ji za tkanice či gumičky. Důkladně si umyjeme ruce.

Návod na zacházení s použitou rouškou je jednoduchý. Vyvařit v hrnci s pokličkou, stačí 5 minut a nechat v hrnci do vychladnutí – tento postup prodlužuje působení vysoké teploty a je prevencí opaření a popálení. Vyždímat, usušit a vyžehlit – nejlépe napařovací žehličkou na nejvyšší teplotu s použitím napařovací funkce.


Informace z obce Šebetov

(vstup na poštu je do 9 hodin vyhrazen lidem nad 65 let věku)


 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.

- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.

- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.

- Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.

- Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.

-Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.

- Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.

- Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!

- Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.

- WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.

- WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.)

- Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek. 


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:

  • · Všeobecné informace
  • · Psychosociální pomoc
  • · Mimořádná a krizová opatření
  • · Hygienická opatření
  • · Hasiči a koronavirus
  • · Jak na to? 

Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.


 Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu

 Ministerstvo životního prostředí může účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě. Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu.

  S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce.


Vláda České republiky usnesením vlády č. 87/2020 Sb. v rámci krizových opatření

uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz,

mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni. Opatření je účinné do 24. března 2020 do 6:00.

Obec tedy omezí úřední hodiny na pondělí a středu, přičemž ani v jednom dni nesmí být delší než 3 hodiny, a přijme jiná vhodná opatření s cílem zajistit, aby v nezbytně nutných případech bylo možné na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně, typicky po předchozí e-mailové či telefonické domluvě (a za tím účelem zveřejnit kontaktní telefon a e-mail).


Charita Blansko funguje dál i v době karantény

V Charitě Blansko byla z důvodu šíření epidemie COVID-19 zavedena preventivní opatření. Jejich cílem je ochránit klienty, pracovníky charity i veřejnost. Většina služeb nepřerušila provoz, některé služby však mají omezený režim. Aktuální informace, jak Charita Blansko funguje v době karantény najdete na https://blansko.charita.cz/.

Jak vám můžeme aktuálně pomoci

V Charitní poradně nadále poskytujeme bezplatně sociální a právní rady a informace dospělým lidem nad 18 let na čísle 516 411 583 nebo e-mailem poradna.boskovice@blansko.charita.cz. „Našim klientům radíme v pracovněprávních vztazích, v oblasti bydlení a hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, v problematice dluhů a exekucí a v řešení další sociálněprávní problematiky. Nebojte se ani v těchto těžkých dnech obrátit na poradnu telefonicky nebo e-mailem. Jsme tu pro vás,“ vyzývá vedoucí poradny Kateřina Korbelová.

Využít můžete také naše Terénní programy – Spona Společná cesta. Obrátit se na ně můžeme telefonicky na čísle 731 626 173 nebo na e-mailu teren@blansko.charita.cz. V rámci terénních programů můžeme dojet za jednotlivci i rodinami, které se ocitly v situaci, s níž si neumí poradit. Jsme jim nápomocní například při jednání s úřady, s lékaři, s právníky, s exekutory, poskytujeme základní sociální poradenství a pomáháme vyřizovat další osobní záležitosti. Pomoc je pro klienty bezplatná.

Nadále funguje také Krizová pomoc Okno dokořán Blansko, v době karantény je její provoz omezen na terénní formu. Kontaktovat ji můžete na čísle 516 417 351 nebo na e-mailu krizovapomoc@blansko.charita.cz. V krizové pomoci nabízíme pomoc dospělým lidem, kteří právě prožívají situaci, kterou nemohou vyřešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. 


  USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 276
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) krizového zákona.

Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 279
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí
1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým
bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení
pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00
hod.;
2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozovena prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
 a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 280
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda
I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.
– usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.;
Částka 45 Sbírka zákonů č. 127 / 2020 Strana 1047
– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb.


Přiložené soubory:

příloha č. 1 (formát souboru: pdf)


příloha č. 2 (formát souboru: pdf)


příloha č. 3 (formát souboru: pdf)


příloha č. 4 (formát souboru: pdf)


Autor: E. Dokoupil |
Datum vložení: 24. 3. 2020 | Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|