>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.5.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, J.Vondál

Hosté: Mgr. J.Biberle, RNDr. O.Jeníček, J.Hartl, E.Zemánková

Program:
1. Závěrečbý účet obce za rok 2007
2. Prodej podílů v SLD Niva
3. Zpracovatel projektové dokumentace ČOV
4. Různé

1. Zastupitelstvu obce byl předložen Závěrečný účet za rok 2007. Příjmy byly celkem 15 227 108,81 Kč, výdaje 1 983 903,35 Kč a zůstatek 13 243 505,46 Kč. Dále OZ vyslechlo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Při přezkoumání hospodaření OÚ kontrolními pracovníky JMK nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo vzalo závěrečný účet na vědomí a schválilo toto hospodaření obce bez výhrad (6:0:1).

2. Záměr prodeje zbývajících lesních podílů v SLD Niva byl předložen všem spoluvlastníkům. Nikdo z dotčených neuplatnil předkupní právo. Na základě předchozího jednání o odkupu spoluvlastnických podílů obce na lesním majetku, t.č.ve správě SLD Niva, tedy zastupitelstvo schválilo prodej spoluvlastnických podílů ve výši dvou ideálních třicetidevítin na nemovitostech ve vlastnictví obce Světlá, zapsaných na LV č.741 pro obec a k.ú. Rozstání pod Kojálem, na LV č.828 pro obec a k.ú Protivanov a na LV č.876 pro obec a k.ú. Žďárná, společnosti Lakewood s.r.o. se sídlem v Mnichově Hradišti, Arnoldova 80, 295 01, IČ:27605434 za celkovou cenu 1 240 000 Kč. (7:0:0).

3. Bylo obesláno celkem 5 firem se žádostí o zhotovení cenové nabídky na projektovou dokumentaci čističky odpadních vod. Doručeny byly nabídky firem VHOS a.s. a Pöyry Environment a.s. OZ schválilo přidělit na základě provedené veřejné zakázky (viz. Zápis o hodnocení nabídek) vypracování projektu čističky odpadních vod ing. Petru Praxovi z firmy Pöyry Environment a.s za celkovou nabídkovou cenu 345 100,- Kč v termínu do srpna 2008 (6:0:1).

4.1 Zastupitelstvo schválilo z důvodu velmi dobrého vedení účetnictví zvýšení měsíční odměny pro účetní obce ze 3500,- Kč na 5000,- Kč hrubého (7:0:0).

4.2 Zastupitelům byly předloženy geometrické plány současného oplocení a skutečných hranic pozemků, jejímiž majiteli jsou p.Urbánková a p.Jakubec. OZ bere na vědomí, že oplocení této zahrady, neodpovídá skutečným hranicím pozemků, vyznačeným katastrálním úřadem (7:0:0).

4.3 Stavební komise předložila své návrhy na řešení odprodejů a směn obecních pozemků soukromým majitelům. OZ souhlasilo s prodejem zaměřeného pozemku č.2/36 panu R.Dobešovi a se směnou pozemků s panem L.Ženatým v souladu s předloženým návrhem stavební komise (7:0:0). Dále si OZ vyžádá stanovisko Geodézie ohledně nejednoznačného zaměření hranic pozemků pod spodním rybníkem.

4.4 Po upozornění na neoprávněné jednání pana P.Ambroze (č.p.3), bude tento obeslán v souvislosti s neoprávněným ukládáním stavebního odpadu na cestu za humny na Cetkovice.

4.5 Pan Biberle, který pro obec vykonává dohled nad výkonem trestu obecně prospěšných prací p. Sedláčka upozornil, že jmenovaný neplní řádně stanovený harmonogram. Pan Sedláček bude tedy obeslán s upozorněnímna nízký počet odpracovaných hodin vzhledem k blížící se zákonné lhůtě pro odpracování trestu.

4.6 J.Hartl upozornil zastupitele na přetrvávající problém s kvalitou pitné vody, zejména v období dlouhotrvajících dešťů. Bude proto vyvoláno jednání se správcem vodovodu v obci k provedení opatření, které by zamezovalo znečištění pitné vody.

4.7 Paní Zemánková přednesla svůj návrh na řešení situace na návsi před hospodou, zejména s důrazem na řešení odvodu dešťové vody. Bude sjednán projektant, který provede studii úpravy tohoto veřejného prostranství.

Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 17. 6. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|