Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 1/2000

o úhradě nákladů na likvidaci odpadů v roce 1999

Obecní zastupitelstvo ve SVĚTLÉ se usneslo podle § 10 odst.1 zákona 37/2000 Sb.o odpadech vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za likvidaci tuhého domovního odpadu a nebezpečného odpadu, který byl vyprodukován v roce 1999 občany obce a na náklady obce byl likvidován.

Článek 1 – Závaznost vyhlášky

1/Tato vyhláška je závazná pro všechny majitele objektů určených k trvalému i rekreačnímu bydlení, bez ohledu na to, zda jsou v současném stavu obývány či nikoliv.

2/Poplatek se vztahuje na všechny majitele objektů, to znamená i na majitele objektů, kteří nemají v obci trvalý pobyt.

Článek 2 – Poplatek

1/Zastupitelstvo stanovilo poplatek pro každý samostatný objekt (viz čl.1, odst.1) ve výši 500,-Kč.

2/Správu poplatku vykonává obec Světlá.

3/Poplatek je možno uhradit přímo v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, případně si poplatník na obecním úřadě vyzvedne složenku a poplatek uhradí prostřednictvím České pošty, případně poplatník uhradí poplatek převodním příkazem na účet obecního úřadu: 30026631/0100, var. symbol: 1999.

Článek 3 – Splatnost poplatku

1/Poplatek za likvidaci odpadu za rok 1999 je splatný k 30.červnu 2000.

2/Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.

3/Na občany, kteří nezajistí uhrazení poplatku za likvidaci odpadu včas a ve správné výši se vztahují opatření schválená jednáním OZ dne 16.3.2000.

Článek 4 – Nedoplatky z minulých roků

Seznam neplatičů za období od r.1994 do r.1998.

Článek 5 – Přechodná a závěrečná ustanovení

1/Proti rozhodnutí o poplatku je možno se písemně odvolat, žádost bude projednána na nejblišším zasedání zastupitelstva obce.

2/Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24.3.2000 schválením obecním zastupitelstvem.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content