Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č.1/2001

o úhradě nákladů na likvidaci odpadů v roce 2000

Obecní zastupitelstvo ve SVĚTLÉ se usneslo podle § 10 odst.1 zákona 37/2000 Sb. o odpadech vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za likvidaci tuhého domovního odpadu a nebezpečného odpadu, který byl vyprodukován v roce 2000 občany obce a na náklady obce byl likvidován.

Článek 1 – Závaznost vyhlášky

1/Tato vyhláška je závazná pro všechny majitele objektů určených k trvalému i rekreačnímu bydlení, bez ohledu na to, zda jsou v současném stavu obývány či nikoliv.

2/Poplatek se vztahuje na všechny majitele objektů, to znamená i na majitele objektů, kteří nemají v obci trvalý pobyt.

Článek 2 – Poplatek

1/Zastupitelstvo stanovilo poplatek pro každý samostatný objekt (viz čl.1, odst.1) ve výši 500,-Kč.

2/Správu poplatku vykonává obec Světlá.

3/Poplatek je možno uhradit přímo v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, případně si poplatník na obecním úřadě vyzvedne složenku a poplatek uhradí prostřednictvím České pošty, případně poplatník uhradí poplatek převodním příkazem na účet obecního úřadu: číslo účtu: 30026631/0100, var.symbol:2000, konst.symbol: 308.

Článek 3 – Splatnost poplatku

1/Poplatek za likvidaci odpadu za rok 2000 je splatný k 30.červnu 2001.

2/Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.

3/Na občany, kteří nezajistí uhrazení poplatku za likvidaci odpadu včas a ve správné výši se vztahují opatření schválená jednáním OZ dne 16.3.2000.

Článek 4 – Přechodná a závěrečná ustanovení

1/Proti rozhodnutí o poplatku je možno se písemně odvolat, žádost bude projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

2/Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 22.3.2001 schválením obecním zastupitelstvem.

Sdílet příspěvek
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení

Skip to content