Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 1/2004

Zastupitelstvo obce Světlá podle ustanovení § 1 písm.h),§ 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, schválilo na svém zasedání dne 5.února 2004 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2001 a vyhláška č.1/2003.

Článek 1

1/ Čl.3 Sazba poplatku se mění:“Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 vyhlášky č.3/2001 činí 265,-Kč. 

2/ Čl.5 Splatnost se mění:

1) poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) vyhlášky 3/2001 je možno splatit jednorázově do 30.dubna 2004 nebo ve 2 stejných splátkách a to do 30.dubna a 30.září 2004 

2) poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 je splatný jednorázově do 30.dubna 2004. 

3/ Požaduje-li poplatník uvedený ve čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110l (popelnice), je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2004 činí 859,-Kč +5% DPH = 902,-Kč (viz Identifikační list obce 2004). 

4/ Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p., případně z jednoho bytu v bytovém domě je možno používat jednu nádobu o objemu 110l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do kontejneru ve sběrném dvoře. 

5/ Poplatník, který užívá k vývozu komunálního odpadu nádobu o objemu 100 l (popelnici), je povinen tuto označit příslušnou samolepkou do 29.února 2004. Neoznačené popelnice nebudou po tomto termínu odbornou firmou vyváženy. Nálepku obdrží poplatník po zaplacení poplatku za odvoz odpadu (nebo po zaplacení 1.splátky) v kanceláři obecního úřadu. Poplatník musí mít uhrazeny i poplatky předcházejících roků.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Sdílet příspěvek
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení

Skip to content