Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 1/2004

Zastupitelstvo obce Světlá podle ustanovení § 1 písm.h),§ 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, schválilo na svém zasedání dne 5.února 2004 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2001 a vyhláška č.1/2003.

Článek 1

1/ Čl.3 Sazba poplatku se mění:“Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 vyhlášky č.3/2001 činí 265,-Kč. 

2/ Čl.5 Splatnost se mění:

1) poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) vyhlášky 3/2001 je možno splatit jednorázově do 30.dubna 2004 nebo ve 2 stejných splátkách a to do 30.dubna a 30.září 2004 

2) poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 je splatný jednorázově do 30.dubna 2004. 

3/ Požaduje-li poplatník uvedený ve čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110l (popelnice), je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2004 činí 859,-Kč +5% DPH = 902,-Kč (viz Identifikační list obce 2004). 

4/ Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p., případně z jednoho bytu v bytovém domě je možno používat jednu nádobu o objemu 110l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do kontejneru ve sběrném dvoře. 

5/ Poplatník, který užívá k vývozu komunálního odpadu nádobu o objemu 100 l (popelnici), je povinen tuto označit příslušnou samolepkou do 29.února 2004. Neoznačené popelnice nebudou po tomto termínu odbornou firmou vyváženy. Nálepku obdrží poplatník po zaplacení poplatku za odvoz odpadu (nebo po zaplacení 1.splátky) v kanceláři obecního úřadu. Poplatník musí mít uhrazeny i poplatky předcházejících roků.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content