Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 1/2006

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Světlá, podle ustanovení § 1 písm.h), § 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, schválilo na svém zasedání dne 22.prosince 2005 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mnění obecně závazná vyhláška č.3/2001 a č.1/2005.

Článek 1

1/ Čl.3 Sazba poplatku se mění: „Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 vyhlášky č.3/2001 činí 300,- Kč.

2/ Čl.5 Splatnost se mění: 

1. poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) vyhlášky č. 3/2001 je možno splatit jednorázově do 30. dubna 2006 nebo ve dvou stejných splátkách do 30. dubna a 30. září 2006. 

2. poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) vyhlášky č.3/2001 je splatný jednorázově do 30. dubna 2006. 

3/ Požaduje-li poplatník uvedený v čl.2 písm.b) vyhlášky č.3/2001 odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110 l (popelnice), je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2006 činí 800,- Kč + 19% DPH = 952,- Kč. 

4/ Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p., případně z jednoho bytu v bytovém domě je možno používat jednu nádobu o objemu 110 l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do kontejneru ve sběrném dvoře.

5/ Poplatník, který využívá k vývozu komunálního odpadu nádobu o objemu 110 l (popelnici), je povinen tuto označit příslušnou samolepkou do 28.února 2006. Neoznačené popelnice nebudou po tomto termínu odbornou firmou vyváženy. Nálepku obdrží poplatník po zaplacení poplatku za odvoz odpadu (nebo po zaplacení 1.splátky) v kanceláři obecního úřadu. Poplatník musí mít uhrazeny i poplatky z předcházejících roků.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content