Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 1/2006

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Světlá, podle ustanovení § 1 písm.h), § 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, schválilo na svém zasedání dne 22.prosince 2005 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mnění obecně závazná vyhláška č.3/2001 a č.1/2005.

Článek 1

1/ Čl.3 Sazba poplatku se mění: „Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 vyhlášky č.3/2001 činí 300,- Kč.

2/ Čl.5 Splatnost se mění: 

1. poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) vyhlášky č. 3/2001 je možno splatit jednorázově do 30. dubna 2006 nebo ve dvou stejných splátkách do 30. dubna a 30. září 2006. 

2. poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) vyhlášky č.3/2001 je splatný jednorázově do 30. dubna 2006. 

3/ Požaduje-li poplatník uvedený v čl.2 písm.b) vyhlášky č.3/2001 odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110 l (popelnice), je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2006 činí 800,- Kč + 19% DPH = 952,- Kč. 

4/ Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p., případně z jednoho bytu v bytovém domě je možno používat jednu nádobu o objemu 110 l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do kontejneru ve sběrném dvoře.

5/ Poplatník, který využívá k vývozu komunálního odpadu nádobu o objemu 110 l (popelnici), je povinen tuto označit příslušnou samolepkou do 28.února 2006. Neoznačené popelnice nebudou po tomto termínu odbornou firmou vyváženy. Nálepku obdrží poplatník po zaplacení poplatku za odvoz odpadu (nebo po zaplacení 1.splátky) v kanceláři obecního úřadu. Poplatník musí mít uhrazeny i poplatky z předcházejících roků.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

Sdílet příspěvek
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení

Skip to content