Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č.1/2009

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce Světlá podle ustanovení §1, písm. h), §10 b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schválilo na svém zasedání dne 30.1.2009 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

Článek 1

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Světlá (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek I

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Světlá (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek II – Poplatník

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem. Zástupce je povinen obci oznámit jména osob, které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Za tyto stavby se platí poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek III – Sazba poplatku

a) sazba poplatku činí 400,- Kč a tvoří ji:

1/ částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok

2/ částka 150,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce z předchozího roku na sběr, třídění a svoz komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné náklady na likvidaci odpadů v roce 2008 činily 95.174,50 Kč a byly rozpočítány na 240 poplatníků: 95.174,50 : 240 = 397,- Kč

b) požaduje-li poplatník uvedený v čl. II, písm. b) této vyhlášky odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110 l(popelnice) pravidelným svozem, je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2009 činí 1.035,- Kč (včetně DPH). V tomto případě poplatník již neplatí částku 400,- Kč.

c) v případě, že poplatková povinnost nastane během roku, je poplatník povinen zaplatit alikvotní část poplatku, která se stanoví na základě vzorce:

poplatek = 400/12 x X           X…počet celých měsíců do konce roku

Článek IV – Splatnost

a) poplatek pro poplatníka podle čl. II, písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově do 30.4.2009, případně ve dvou přibližně stejných splátkách k datu 30.4.2009 a 30.9.2009

b) poplatek pro poplatníka podle čl. II, písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově do 30.4.2009 

Článek V – Vrácení poplatku

Zanikne-li po zaplacení poplatku během kalendářního roku povinnost odvádět poplatek (změna trvalého bydliště, změna vlastnického práva k rekreačnímu objektu, případně úmrtí) správce poplatku na základě žádosti vrátí část poplatku jako přeplatek:

přeplatek = 400/12 x X          X….počet celých měsíců do konce roku

Přeplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a nevrací se, nečiní-li více než 50,- Kč.

Článek VI – Oznamovací povinnost

a) Poplatník má oznamovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení o poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy tato povinnost nastala.

b) Pokud poplatník nepodá nesplní oznamovací povinnost k poplatku, bude mu poplatek vyměřen.

c) Poplatník, kterému zanikla jeho poplatková povinnost (změna trvalého pobytu, změna vlastnictví rekreačního objektu) je povinen do 15 dnů oznámit tuto skutečnost správci poplatku.

d) Pokud poplatník nepožaduje vrácení vzniklého přeplatku, nemusí ohlašovací povinnost dle odst. c) plnit. 

Článek VII – Sankce

a) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

b) Správce poplatku může, na základě písemné žádosti poplatníka, v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Článek VIII – Závěrečná ustanovení

a) Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p. nebo z jednoho bytu v bytovém domě je možno použít jednu nádobu o objemu 110 l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře.

b) Toto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška 1/2008

c) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.2.2009

Ve Světlé 30.1.2009

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content