Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č.2/2001

kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce SVĚTLÁ vydává dne 13.12.2001 podle ustanovení § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška). 

Článek 1 – Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Světlá včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Vymezuje povinnosti fyzických osob zapojených do systému při nakládání s komunálním odpadem i při nakládání se stavebním odpadem. 

Článek 2 – Základní pojmy Pro účely této vyhlášky

1/Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob fyzických oprávněných k podnikání. 

2/Nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu – jsou to nebezpečné složky komunálního odpadu, tedy odpady mající jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona o odpadech (např. plechovky od barev, rozpouštědla, přípravky na ochranu rostlin, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, zbytky léčiv) 

3/Zbytkový komunální odpad je takový odpad, který zůstane po vytřídění komunálního odpadu podle systému stanoveného touto vyhláškou 

4/Objemný odpad je takový odpad, který je svým charakterem odpadem komunálním, ale k jeho sběru nelze použít běžné sběrné nádoby o objemu 110 litrů (pneumatiky, dřevěné obaly, podlahové krytiny, nábytek, ..) 

5/Stavební odpad je ten, který vzniká při stavební činnosti osob (např.beton, cihly, tašky, keramické výrobky.) 

6/Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

7/Svozová firma je oprávněná osoba podle zákona o odpadech a podle zvláštních předpisů , která na základě platné smlouvy uzavřené s obcí zajišťuje shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce. 

8/Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby o objemu 110 l (popelnice) a 1100 l (kontejnery, které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů a velkoobjemový kontejner. 

9/Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Místa, ze kterých je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu, určuje po dohodě se svozovou firmou a vlastníkem či správcem nemovitosti obec. Nesmí docházet k omezení průchodnosti chodníků, záboru veřejné zeleně a vozovky. 

10/Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je sběr zajišťovaný v souladu s harmonogramem vydaným obcí na určených místech prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. 

Článek 3 – Všeobecné povinnosti Každý má povinnost: 

1/Při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

2/Nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 

3/Nakládat s odpady pouze v zařízeních, která jsou pro tyto účely určená. 

4/Zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným způsobem využití. 

Článek 4 – Třídění komunálního odpadu

Z komunálního odpadu se v obci třídí tyto složky: 

a) papír a lepenka – použitý, ale ne znečištěný papírový odpad (noviny, časopisy, sešity, kartony, balící papír, roztrhané krabice apod.). Nepatří sem obaly od zmrazených výrobků, celofán, mastný papír, kopíráky, použité papírové pleny, vícevrstvé obaly od nápojů apod. Papírový odpad se ukládá do označeného kontejneru umístěného na sběrném místě u výletiště 

b) plasty- PET láhve, PVC sáčky a folie, plastové obaly od mléka, plastové tašky apod. PET láhve se před uložením do kontejneru upravují, aby se maximálně zmenšil jejich objem (sešlápnout a případně stočit do malé ruličky a pak teprve pevně uzavřít původním víčkem). Nepatří sem bakelit, staniol, vícevrstvé obaly od mléka a jiných nápojů apod. Plastový odpad se ukládá do označeného kontejneru umístěného na sběrném místě u výletiště. 

c) kovový odpad – ukládá se na sběrné místo pod obcí vedle velkoobjemového kontejneru. 

d) nebezpečné složky komunálního odpadu – shromažďují občané odděleně v domácnostech a předávají oprávněné osobě 2x ročně při mobilním sběru nebezpečných odpadů (termín odvozu bude zveřejněn obvyklým způsobem týden před vlastním svozem. 

e) objemný odpad – ukládá se do velkoobjemového kontejneru umístěného na sběrném místě pod obcí. Odpad se musí ukládat tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolí kontejneru. Při větším množství objemného odpadu si občan na své náklady zajistí prostřednictvím obce přistavení velkoobjemového kontejneru. 

f) zbytkový komunální odpad – fyzické osoby s trvalým pobytem v obci ukládají do určených sběrných nádob (popelnic) případně do velkoobjemového kontejneru na sběrném místě pod obcí. Ostatní občané – užívající nemovitosti bez trvalého pobytu v obci ukládají zbytkový komunální odpad do velkoobjemového kontejneru na sběrném místě pod obcí. Občané ukládají zbytkový komunální odpad do sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke znečištění stanoviště, přístupových komunikací, případně okolí. Dojde-li ke znečištění těchto prostor, zajistí účastníci systému jejich úklid. Zbytkový odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, prachem případně zápachem z nedostatečně uzavřených nádob. Harmonogram odvozu sběrných nádob je uveden na vývěsce obecního úřadu. 

Článek 5 – Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

1)Fyzické osoby jsou povinny: 

a)odpad třídit podle systému zavedeného obcí. 

b)jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat do určených sběrných nádob nebo na určená sběrná místa. 

c)při shromažďování nebezpečných odpadů v domácnosti před jejich předáním je zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení nebo poškození životního prostředí. 

d)sběrné nádoby určené pro zbytkový komunální odpad přistavit v době svozu tak, aby bylo možno jejich vyprázdnění. 

e)do nádob pro vytříděné složky komunálního odpadu ukládat pouze odpady, pro které jsou tyto nádoby určené. 

2)Není dovoleno: 

a)ukládat do sběrných nádob pro zbytkový komunální odpad nebezpečné odpady, dále odpady, které se v obci třídí a ukládají zvlášť, stavební odpad, výkopovou zeminu, větve, uhynulá zvířata apod. 

b)ukládat do sběrných nádob žhavý popel 

c)sběrné nádoby přeplňovat ani zhutňovat odpad v nich uložený 

d)odpady ukládat mimo sběrné nádoby a místa pro tyto účely určené. 

e)spalovat odpady na volných prostranstvích nebo ve spalovacích zařízeních, která nejsou pro tyto účely určená. 

Článek 6 – Svoz komunálního odpadu

1/Svoz komunálního odpadu provádí oprávněná osoba. Zajišťuje pravidelné a včasné vyprazdňování sběrných nádob a odvoz jejich obsahu a to podle plánu svozu, za smluvně sjednaných podmínek a v dohodnutých termínech. 

2/Oprávněná osoba je při vyprazdňování a svozu komunálního odpadu povinna si počínat tak, aby se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní prostředí. Dojde-li při vyprazdňování sběrných nádob ke znečištění okolí, je oprávněná osoba povinna okamžitě provést úklid. 

3/Svoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu 

Článek 7 – Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují podle Katalogu odpadů odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému zavedeného obcí na základě dohody s obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu. 

Článek 8 – Stavební odpad

Stavební odpad, který vznikne při činnosti fyzické osoby nesmí obsahovat azbest, dřevo, sklo, plasty, kovy, pryž. 

a)Malé množství vytříděného stavebního odpadu je možno ukládat do velkoobjemového kontejneru na sběrném stanovišti pod obcí. 

b)V případě většího množství stavebního odpadu zajistí obec u oprávněné osoby přistavení kontejneru na omezenou dobu na stanoviště určené dle potřeby stavebníka a odsouhlasené obcí. Úhradu přistavení kontejneru, odvozu a uložení stavebního odpadu hradí stavebník. 

c)Tímto se nevylučuje možnost, aby si stavebník zajistil odvoz stavebního odpadu na řízenou skládku vlastními prostředky. Uložení odpadu prokáže Obecnímu úřadu Světlá písemným dokladem z příslušné skládky. 

Článek 9 – Poplatek za provoz systému

1/Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu upravuje samostatná obecně závazná vyhláška. 

2/Úhradu za přistavení kontejneru, odvozu a uložení stavebního odpadu hradí v plné výši stavebník, který si tento kontejner u obce objednal. 

Článek 10 – Kontrola a sankce

1/Kontrolou dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět členové Zastupitelstva obce Světlá, osoby pověřené Obecním úřadem Světlá a u stavebního odpadu i pracovníci stavebního úřadu Městského úřadu Boskovice. 

2/Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

1/Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Světlá 1/987 ze dne 16.2.1998 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. 

2/Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2002.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content