Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č. 2/2004

Zastupitelstvo obce Světlá na svém zasedání dne 25.11.2004 schválilo v souladu s ustanoveními § 84 odst.2, písmo b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 26 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) Územní plán obce Světlá. V souladu s ustanoveními § 35 odst.3 písmo a), § 84 odst.2, písmo i) a § 104 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 29 odst. 3 stavebního zákona vydává Zastupitelstvo obce Světlá tuto obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2004 o závazných částech Územního plánu obce Světlá

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 – Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Světlá (dále jen „územní plán“), kterými jsou: urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezení územního systému ekologické stability a stanovení veřejně prospěšných staveb. Vyhláška stanovuje podmínky pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných předpisů.

Článek 2 – Rozsah platnosti

1) Vyhláška platí na správním území obce Světlá a zahrnuje katastrální území Světlá. 

2) Vyhláška se vydává na dobu platnosti Územního plánu obce Světlá.

Článek 3 – Závaznost vyhlášky

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

Článek 4 – Vymezení pojmů

(1) Územní plán obsahuje část závaznou a směrnou. 

(2) Závazná část se skládá z: 

a) urbanistické koncepce včetně vymezení hranice současně zastavěného území obce a vymezení hranice za stavitelného území obce 

b) funkčního využití ploch 

c) zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury 

d) 

e) limitů využití území vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav 

f) vymezení územního systému ekologické stability 

(3) Ostatní části zapracované do územního plánu a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné. 

(4) Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci územního plánu se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán územního plánování.

Článek 5 – Urbanistická koncepce

(1) Urbanistická koncepce rozvoje obce je určena prostorovým uspořádáním území, urbanistickými zásadami a regulativy pro ochranu obrazu sídel a krajinného rázu (podmínkami výstavby na funkčních plochách). Tyto zásady jsou vymezeny ve výkresech: č.l – Hlavní výkres – katastrální území 1:5000, ve výkrese Č. 2 Výřez Hlavního výkresu současně zastavěné území obce 1:2000 a v kap. D Závazná část ÚPO ve formě regulativů(dále jen Regulativy). 

(2) Z hlediska prostorového uspořádání je na území obce vymezeno: 

a) současně zastavěné území obce (urbanizované) – jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce 

b) zastavitelné území obce – zastavitelným územím obce se rozumějí plochy nezastavěné, vymezené k zastavění tímto územním plánem 

c) území nezastavitelné, volné – (neurbanizované) – nezastavitelným územím se rozumějí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy 

Urbanistická koncepce rozvoje vychází ze zásad, umožňujících trvale udržitelný rozvoj obce. Je zaměřena na zajištění optimálního životního prostředí pro obyvatele obce, určuje uspořádání území a limity jeho využití. 

Pro koncepci rozvoje řešeného území platí tato závazná rozhodnutí: 

– obec se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek (sídelní útvar) 

– bude respektována identita sídla se zachováním jeho venkovského charakteru 

– koncepce respektuje prioritu funkce bydlení, rozvoj bydlení bude situován do navržených lokalit 

– v návrhu se klade důraz na rozvoj občanského vybavení, zejména sportu a rekreace 

– pokud se bude rozšiřovat výroba, musí být ekologicky nezávadná, spíše se budou rozvijet některé výrobní služby, které je nutno soustřeďovat do průmyslové zóny 

– návrh respektuje stávající uspořádání dopravní sítě, kategorie komunikací. Řeší dopravní závady místními úpravami, navrhuje samostatné zastávkové pruhy, parkoviště v centru obce a pěší chodníky podél hlavní komunikace. Propustnost území řeší zachováním a obnovou účelových komunikací. 

– návrh respektuje stávající inženýrské sítě a zařízení technické infrastruktury a řeší systém likvidace odpadních vod 

– z hlediska ochrany přírody a životního prostředí je prioritní ochrana životního prostředí a realizace ÚSES

Článek 6 – Funkční využití ploch

1. Funkční plocha je území, pro které je v Regulativech závazně stanovena charakteristika, přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití). Směrně jsou stanoveny funkční typy, kterými se upřesňuje využití území a prostorová regulace. Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny ve výkresech č.1 a 2 územního plánu.

2. Z hlediska funkčního využití ploch jsou na území obce vymezeny: 

a) v současně zastavěném a zastavitelném území (v sídlech): 

1. plochy bydlení (B) 

2. plochy občanského vybavení (O) 

3. plochy tělovýchovy a sportu (T,S) 

4. plochy výrobních aktivit (P) 

5. plochy zeleně (Z) 

6. vodní toky a vodní plochy (V) 

7. plochy pro obsluhu území a technickou infrastrukturu 

b) v nezastavitelném území (v krajině): 

1. krajinné zóny s převažujícím produkčním charakterem 

2. krajinné zóny s převážně přírodním charakterem 

3. Hranice funkčních ploch nejsou vymezeny jednoznačně, je možno je upravovat na základě regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí) nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava vycházející ze skutečností, nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénní konfigurace, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 

4. V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou a kódem. Barva a první velké písmeno kódu jednoznačně určuje závaznou funkci. Funkční typ (směrný) je v kódu označen na druhé případně další pozici malým písmenem. 

5. Funkční typy v současně zastavěném a zastavitelném území může podle stavebního zákona měnit pouze pořizovatel. 

6. Funkční typy mimo současně zastavěné a zastavitelné území může podle stavebního zákona měnit pouze pořizovatel. Nelze zmenšit rozsah ploch krajinné zóny přírodní. 

7. Funkčnímu využití ploch, vymezenému v Regulativech, musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná zařízení, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají, nesmějí být v území povoleny. 

8. Dosavadní způsob využití polyfunkčních a monofunkčních ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102 odst. 3 Stavebního zákona. 

9. Na volném území není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále staveb pozemních komunikací, liniových staveb a staveb technického vybavení a úprav vodních toků. 

10. Drobná chovatelská činnost: chov drobných hospodářských zvířat, neděje-li se tak podnikatelským způsobem. Drobná pěstitelská činnost: nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny, drobná výrobní činnost: výroba a zařízení netovární povahy. 

11. Nerušící služby a výroba: činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedů nad míru obvyklou a přípustnou.

12. Navrhované využití území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle stavebního zákona.

1. FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ OBCE

Regulativy a zásady pro využívání území jsou stanoveny na základě členění ploch podle funkčního využití – základní funkce plochy.

PLOCHY BYDLENÍ (B)

Charakteristika 

Území zahrnuje obytné budovy, přidružené hospodářské budovy a obytnou zeleň. 

Stabilizované plochy: stávající obytná zástavba 

Rozvojové plochy: nové plochy pro rozvoj obytného území 

Územní plán zahrnuje do ploch bydlení plochy a objekty individuální rekreace. Neuvažuje s rekolaudací rekreačních objektů pro účely trvalého bydlení, pokud nejsou objekty přístupny z místní komunikace a napojeny na veškeré sítě v obci. 

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– obytné budovy venkovského charakteru s užitkovými zahradami a s potřebným zázemím 

– parkování a garáže obytných budov 

Podmínečně přípustné mohou být: 

– distribuční zařízení a zařízení služeb jako součást objektu pro bydlení 

– řemeslnické provozovny nerušící obytnou zástavbu 

– stavby pro sociální, zdravotní, případně školské, distribuční, ubytovací nebo sportovní účely sloužící potřebám přilehlého okolí, pokud jsou umístěny v objektech určených převážně k bydlení 

– nerušící provozy s pracovními příležitostmi jako součást objektu pro bydlení 

– drobná chovatelská a pěstitelská činnost 

– nezbytná technická zařízení 

Nepřípustné jsou:

– zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí 

– novostavby pro individuální rekreaci 

Prostorové regulace: Jednotlivé pozemky určené k výstavbě rodinných domů v návrhových plochách pro obytnou výstavbu umisťovat mimo hluková pásma komunikace II/374 vymezená izofonami.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)

Charakteristika 

Plochy těchto zón jsou určeny především k umístění objektů, vybavenosti veřejné potřeby, včetně jejich pozemků. Podrobnější účel je stanoven funkčními typy ve výkrese. 

Stabilizované plochy: stávající zařízení občanské vybavenosti 

Rozvojové plochy: navržená plocha pro distribuci, služby, víceúčelový sál, expozice 

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– objekty a zařízení pro společenské akce, distribuci a služby, včetně zdravotních, sociálních, církevních a vzdělávacích 

– parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance zařízení 

Podmínečně přípustné mohou být:

– byty pro osoby zajišťující správu zařízení a to jako součást stavebního objemu zařízení 

– objekty pro skladování 

– nezbytná technická zařízení 

Nepřípustné jsou:

– koncentrovaná průmyslová nebo živočišná výroba 

– výrobní služby s negativním dopadem na životní prostředí 

– stavby pro bydlení a individuální rekreaci

PLOCHY TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A REKREACE (T, S)

Charakteristika 

Slouží pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel 

Stabilizované plochy: hřiště 

Rozvojové plochy: v okolí stáv. hřiště 

Funkční regulace – T 

Přípustné jsou:

– sportovní zařízení 

Podmínečně přípustné mohou být:

– přenosné objekty a zařízení pro společenské akce, distribuci a služby 

– nezbytná technická zařízení 

Nepřípustné jsou:

– koncentrovaná průmyslová nebo živočišná výroba 

– výrobní služby s negativním dopadem na životní prostředí 

– stavby pro bydlení a individuální rekreaci 

Funkční regulace – S 

Přípustné jsou:

– sportovní zařízení 

Podmínečně přípustné mohou být:

– objekty a zařízení pro společenské akce, distribuci a služby, včetně ubytovacích, zdravotních, sociálních, církevních a vzdělávacích 

– objekty pro skladování 

– nezbytná technická zařízení 

– parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance zařízení 

– byty pro osoby zajišťující správu zařízení a to jako součást stavebního objemu zařízení 

Nepřípustné jsou:

– koncentrovaná průmyslová nebo živočišná výroba 

– výrobní služby s negativním dopadem na životní prostředí 

– stavby pro bydlení a individuální rekreaci

PLOCHY VÝROBNÍCH AKTIVIT (P, Z)

Charakteristika 

Slouží pro umístění provozoven, větších řemeslných dílen a služeb, výrobních podniků, skladů a areálů zemědělské výroby. 

Stabilizované plochy: plochy a objekty zemědělské výroby, drobné podnikání 

Rozvojové plochy: plocha severně od obce

Funkční regulace ploch výrobních aktivit – P

Přípustné jsou:

– převážně nezemědělské výrobní a nevýrobní provozovny, provozovny služeb, sklady a skladovací plochy neznečišťující životní prostředí 

– obchodní, správní a administrativní budovy, související s provozovnami 

– parkoviště a garáže pro návštěvníky a zaměstnance 

– relaxační zařízení pro návštěvníky a zaměstnance 

Podmínečně přípustné mohou být:

– byty pro majitele nebo osoby zajišťující správu zařízení 

– nezbytná technická zařízení 

Nepřípustné jsou:

– bydlení v pásmu hygienické ochrany areálu živočišné výroby 

– občanská vybavenost 

– stavby pro individuální rekreaci 

– výroba a služby s negativním dopadem na životní prostředí 

Funkční regulace ploch výrobních aktivit – Z

Přípustné jsou:

– převážně zemědělské výrobní a nevýrobní provozovny, provozovny služeb, sklady a skladovací plochy neznečišťující životní prostředí 

– obchodní, správní a administrativní budovy, související s provozovnami 

– parkoviště a garáže pro návštěvníky a zaměstnance 

– relaxační zařízení pro návštěvníky a zaměstnance 

Podmínečně přípustné mohou být:

– byty pro majitele nebo osoby zajišťující správu zařízení 

– nezbytná technická zařízení 

Nepřípustné jsou:

– bydlení v pásmu hygienické ochrany areálu živočišné výroby 

– občanská vybavenost 

– stavby pro individuální rekreaci 

– výroba a služby s negativním dopadem na životní prostředí 

Prostorové regulace

Výrobní plochu je třeba izolovat zelení od okolní krajiny a obytné zástavby.

PLOCHY ZELENĚ (Z)

Charakteristika 

jsou plochy veřejně přístupné plnící funkci rekreační, okrasnou,izolační, kultovní a plochy prostranství ulic a návsi. 

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– zařízení, která svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně 

– oprava a údržba stávajících prvků drobné architektury 

– zahradní úpravy odpovídající charakteru místa 

Podmínečně přípustné mohou být:

– lehké stavby a stavby drobné architektury, které slouží jako základní vybavenost parku 

– nezbytná technická zařízení 

Nepřípustné jsou:

– veškeré činnosti a zařízení, které trvale narušují prostředí

– nepřípustná jakákoliv výstavba kromě výše uvedených případů

VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY (V)

Charakteristika 

Zahrnují vodní toky a vodní plochy umělé a přírodní. 

Stabilizované plochy: rybníky na návsi 

Rozvojové plochy: vodní plocha východně od obce 

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– činnosti a zařízení související s provozem a údržbou vodní plochy 

Nepřípustné jsou:

– činnosti a zařízení zhoršující krajinotvorný ráz nebo kvalitu životního prostředí 

– narušení manipulačního pruhu 6m od břehové hrany toku 

Vodní plochy a toky mohou být uvnitř i vně současně zastavěného území obce.

PLOCHY PRO DOPRAVNÍ OBSLUHU ÚZEMÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Plochy pro dopravu

Stabilizované plochy: dopravní koridory silnic, plochy obslužných a hlavních hospodářských komunikací, plochy odstavné a garážovací 

Závazná je regulace určující druh dopravního zařízení P – parkoviště s potřebným počtem stání

Přípustné jsou:

– parkovací a odstavná stání na plochách parkovišť pro motorová vozidla s výjimkou nákladních automobilů, traktorů a stavebních a zemědělských strojů 

– parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy v plochách výroby 

– parkovací stání, odstavná stání a garáže osobních vozidel v plochách bydlení, pokud není podrobnější územně plánovací dokumentací stanoveno jinak a je limitováno přípustným využitím území 

– u navržených ploch bude potřebný počet odstavných stání součástí objektů nebo souboru staveb 

Nepřípustné jsou:

– kapacitní parkovací a odstavná stání a garáže v plochách bydlení 

– stálá parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy těchto nákladních vozidel v obytných plochách, v plochách občanského vybavení a ve sportovních a rekreačních plochách

Plochy okolí komunikací, prostranství

Jedná se o plochy veřejných prostranství a okolí komunikací, veřejně přístupné, ležící vně i uvnitř současně zastavěného území obce.

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– zařízení, která svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch prostranství 

– zřízení pěších a cyklistických stezek

– oprava a údržba stávajících prvků drobné architektury 

– zahradní úpravy odpovídající charakteru místa 

Podmínečně přípustné mohou být:

– nezbytná technická zařízení 

– nezbytné zpevněné plochy 

– plochy odstavných stání a garáží, pokud nenaruší prostředí, účel a funkci ploch dopravních a ploch technické infrastruktury. Zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací. 

Nepřípustné jsou:

– veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí 

– stavby, zařízení a činnosti narušující účel a funkci ploch dopravních a ploch technické infrastruktury 

b) Plochy pro technickou infrastrukturu

Charakteristika 

Plochy pro technickou infrastrukturu jsou určeny k umístění staveb a zařízení pro technické vybavení. Stavby a zařízení pro obsluhu území lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouští nebo podmíněně připouští nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného území. Při umisťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit jejich vhodnost z hlediska dopadů na okolí. 

Stabilizované plochy:

– stávající plochy a trasy inženýrských sítí a jejich zařízení 

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– činnosti a zařízení technické povahy, pokud nenarušují prostředí nad přípustnou míru 

Nepřípustné jsou:

– kapacitní zařízení (nad potřebu vyvolanou základní funkcí plochy) v obytných plochách, v ostatních případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na prostředí. 

Plochy pro dopravní obsluhu území a technickou infrastrukturu mohou být uvnitř i vně současně zastavěného území obce.

2. FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Krajinné zóny s převažujícím produkčním charakterem

Charakteristika

Plochy orné půdy a ostatních zemědělských kultur, které slouží pro hospodaření na zemědělské půdě, nebo k činnosti související s hospodařením. 

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– změny kultur, pokud nedojde ke změně krajinného rázu 

– protierozní opatření 

Podmínečně přípustné mohou být:

– výstavba objektů obsluhy území (jednotlivé stavby pro vykonávání zemědělské, příp.lesnické činnosti) a dopravní a technické obsluhy 

Nepřípustné jsou:

– jakákoliv jiná výstavba s výjimkou výstavby objektů výše uvedených 

-objekty individuální rekreace 

– velkoplošné stavby reklamního charakteru

Krajinné zóny s převážně přírodním charakterem

Charakteristika

Slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce lesů a rozptýlené zeleně v krajině, izolační a liniové zeleně, louky a pastviny. Plochy všeobecně chráněné ochranným režimem podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu. 

Funkční regulace

Přípustné jsou:

– činnosti a zařízení sloužící k zachování ekologické rovnováhy území 

– zřizování pěších a cyklistických stezek s přiměřeným vybavením (orientační a informační systém, drobná odpočívadla) 

– rekreační využití bez stavební činnosti, nenarušující svým dopadem kvalitu prostředí 

Podmínečně přípustné mohou být:

– výstavba objektů obsluhy území nezbytná pro vykonávání hospodářské činnosti a dopravní a technické obsluhy

Nepřípustné jsou:

– objekty individuální rekreace

– zmenšování ploch přírodních zón ve prospěch produkčních 

– objekty narušující ráz krajiny 

– velkoplošné stavby reklamního charakteru

Článek 7 – Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury

Zásady uspořádání dopravy

Zásady uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkrese územního plánu DOPRAVA. 

Plochy pro obsluhu území slouží pro umisťování dopravní infrastruktury, čímž se rozumí plochy pro umístění činností, dějů a zařízení výlučně dopravních nebo technických. 

Vymezení dopravních koridorů – toto území je nezastavitelné, nesmí zde být realizovány ani dočasné stavby, pokud se zde nachází stávající objekty, není dovoleno jejich zhodnocení, běžnou údržbu je možno provádět. Zásah do území včetně regulativů je třeba upřesnit podrobnější dokumentací. Vymezení hlavních polních a lesních cest je směrné, je možno trasy upravit návrhem komplexních pozemkových úprav nebo podle požadavků správy lesa.

Zásady uspořádání technické infrastruktury

Funkční využití je vyznačeno v grafické části dokumentace ve výkresech č. 1 – Hlavní výkres – katastrální území 1 :5000, č. 2 Výřez Hlavního výkresu – současně zastavěné území obce I :2000, Doprava, Zásobování vodou, Zásobování plynem, Energetika, Odkanalizování obce. 

Zařízení pro technickou vybavenost lze umístit kromě ploch pro technickou vybavenost ve všech ostatních plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí a slouží pro bezprostřední obsluhu území, aniž by narušovaly jeho prostředí nad přípustnou míru. 

Vymezení koridorů pro liniové trasy – podzemní vedení: jednotlivé sítě v maximální míře slučovat s komunikacemi do obslužných koridorů, jejich zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací. Trasy kanalizace vedené soukromými pozemky je možno nahradit systémem přečerpávání do kanalizačních větví ve veřejné komunikaci. 

Vymezení koridorů pro liniové trasy – nadzemní vedení: v trasách navržených koridorů není dovoleno povolovat žádné ani dočasné stavby, musí být zajištěn maximálně volný přístup k těmto vedením, jejich zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací. 

Navržené trasy inženýrských sítí jsou závazné, rozvody v navržených plochách budou upřesněny v podrobnější dokumentaci v souvislosti s urbanistickým řešením, návrh dimenzí je směrný. 

Vymezení ploch pro navržená technická zařízení je limitujícím faktorem pro funkční využití ploch, zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací. 

Plochy pro dopravní obsluhu území a technickou infrastrukturu mohou být uvnitř i vně současně zastavěného území obce.

Článek 8 – Limity využití území

1) Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpisem daná relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota pro využití území. Limity jsou vymezeny ve výkresech územního plánu. 

2) Jako limity využití území jsou v územním plánu definovány ochranné režimy.

ČÁST TŘETÍ – VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Článek 9 – Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav 

1) Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, plochy pro navrhované veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanačních úprav. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 

2) Územní rozsah ploch veřejně prospěšných staveb je vymezen ve výkrese č. 10 Výkres VPS. 

Seznam veřejně prospěšných staveb: 

Liniové VPS:

VPSLl – vodovod 

VPSL2 – kanalizace 

VPSL3 – plynovod 

VPSL4 – el. energie 

VPSL5 – kabel místní telekomunikační sítě 

Ostatní VPS:

VPS 1 – rozšíření oblouku silnice 

VPS 2 – vybudování chodníku kolem silnice 

VPS 3 – zastávkové autobusové výhybny 

VPS 4 – parkovací plochy 

VPS 5 – nové místní komunikace 

VPS 6 – dešťová zdrž vedle dolního rybníku 

VPS 7 – systém čištění odpadních vod 

Plochy provedení asanací nebo asanačních úprav: Rodinné domy p.č. 21,40,43,47,84 a stodola p.č. 83.

Článek 10 – Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability 

1) Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření na ochranu životního prostředí: 

a. upřesňuje nadregionální a regionální ÚSES 

b. vymezuje plán lokálního ÚSES 

2) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. ÚSES je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 1 – Hlavní výkres-katastrální území 1 :5000. 

Plochy územního systému ekologické stability (dále ÚSES) vytváří síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových kritérií a svým vzájemným kladným vlivem působí na uchování a zvýšení ekologické stability. 

Plochy ÚSES lze využít pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizačních funkcí: 

– závazně je vymezen systém ekologické stability, který vytváří omezení vlastnických vztahů k pozemkům 

– cílem je vytvořit přirozený vegetační kryt odpovídají stanovištním podmínkám příslušné lokality 

Nepřípustné jsou činnosti a děje, které by vedly ke změně kultur, intenzivnímu hospodaření na těchto plochách, umisťování staveb (kromě liniových staveb). 

Základní regulativv: 

– u skladebných částí ÚSES při výsadbě zásadně dodržovat druhovou skladbu dle cílového společenstva, jednoznačně podporovat přirozenou obnovu porostů 

– pro výsadbu používat druhy z místních zdrojů (geograficky původní zdroje) 

– u skladebných částí ÚSES v současně zastavěném území obce je přípustná alternativní druhová skladba, parková úprava, užitkové dřeviny.

ČÁST ČTVRTÁ – ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11 -Změny územního plánu

Změny územního plánu 

Nastanou-li v území řešeném územním plánem podstatné změny podmínek, za kterých byl územní plán schválen, rozhodne Zastupitelstvo obce, zda bude pořízena změna územního plánu. Změnu pořídí pořizovatel ve smyslu § 30 a § 31 stavebního zákona v platném znění. Řádně projednanou změnu územního plánu schválí Zastupitelstvo obce a vydá obecně závaznou vyhlášku o závazné části změny územního plánu.

Článek 12 – Lhůty aktualizace územního plánu

Lhůty aktualizace územního plánu

1. Aktualizace územního plánu, spočívající ve vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla ÚPD schválena, bude prováděna v intervalu čtyř let. 

2. Návrhy na pořizování změn závazné části územního plánu obce, dodané s dostatečným předstihem, budou shromažďovány, vyhodnocovány a zpracovány tak, aby mohly být předloženy Zastupitelstvu obce k přijetí usnesení – rozhodnutí o schválení či neschválení pořízení, jedenkrát ročně, na jeho posledním zasedání v roce. 

3. Vodůvodněných případech může být návrh na pořízení změny závazné části Územního plánu obce předložen na zasedání Zastupitelstva i v jiném termínu, dle konkrétní situace. V těchto případech se bude zpravidla jednat o pořízení změn závazné části Územního plánu obce z vlastního podnětu – obce Světlá.

Článek 13 – Uložení dokumentace

Schválená dokumentace územního plánu je uložena u Městského úřadu Boskovice, odboru výstavby a územního plánování, kde je z titulu pořizovatele uložen i projednací spis, u Obecního úřadu Světlá, u Městského úřadu Boskovice – stavebního úřadu a u nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu v Bmě.

Článek 14 Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 27.12.2004.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content