Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č.3/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Světlá podle ustanovení § 1 písm.h), § 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) 

Článek 1 

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Světlá (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 

Článek 2 – Poplatník

Poplatek platí: 

a)fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí. 

b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li 2k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Článek 3 – Sazba poplatku

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 této vyhlášky činí 250,- Kč 

Článek 4 – Vrácení poplatku

Zanikne-li po zaplacení poplatku během kalendářního roku povinnost společnému zástupci, vlastníkovi nebo správci budovy či nemovitosti odvádět za některého poplatníka poplatek (úmrtí, změna trvalého bydliště, změna vlastnického práva k rekreačnímu objektu), správce poplatku mu na základě jeho žádosti vrátí část poplatku jako přeplatek a to ve výši 1/12 stanovené sazby za kalendářní měsíce, které následovaly po měsíci, ve kterém tato povinnost zanikla. Přeplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a nevrací se, nečiní-li více než 50,- Kč. 

Článek 5 – Splatnost

1/poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) této vyhlášky je splatný ve 2 stejných splátkách a to do 31.března a 30.září příslušného kalendářního roku. 

2/poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) této vyhlášky je splatný jednorázově do 31.března 

Článek 6 – Registrační a oznamovací povinnost

1/Poplatník, společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti má registrační a oznamovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení o poplatku (příloha vyhlášky č.1) a to do 15 dnů ode dne , kdy mu tato povinnost nastala. 

2/Pokud poplatník, společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti nepodá oznamovací povinnost k poplatku, bude mu poplatek vyměřen. 

3/Poplatník podle čl.2 písm.a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

4/Poplatník podle čl.2 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne , kdy tato změna nastala. 

5/Pokud poplatník nepožaduje vrácení vzniklého přeplatku nemusí ohlašovací povinnost dle odst.3) a 4) plnit. 

Článek 7 – Sankce

1/Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši , vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

2/Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 

3/Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. 

4/Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

5/Správce poplatku, může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. 

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

1/Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad č.1/2001 ze dne 22.3.2001 se ruší 

2/Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content