Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č.3/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Světlá podle ustanovení § 1 písm.h), § 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) 

Článek 1 

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Světlá (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 

Článek 2 – Poplatník

Poplatek platí: 

a)fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí. 

b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li 2k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Článek 3 – Sazba poplatku

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 této vyhlášky činí 250,- Kč 

Článek 4 – Vrácení poplatku

Zanikne-li po zaplacení poplatku během kalendářního roku povinnost společnému zástupci, vlastníkovi nebo správci budovy či nemovitosti odvádět za některého poplatníka poplatek (úmrtí, změna trvalého bydliště, změna vlastnického práva k rekreačnímu objektu), správce poplatku mu na základě jeho žádosti vrátí část poplatku jako přeplatek a to ve výši 1/12 stanovené sazby za kalendářní měsíce, které následovaly po měsíci, ve kterém tato povinnost zanikla. Přeplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a nevrací se, nečiní-li více než 50,- Kč. 

Článek 5 – Splatnost

1/poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) této vyhlášky je splatný ve 2 stejných splátkách a to do 31.března a 30.září příslušného kalendářního roku. 

2/poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) této vyhlášky je splatný jednorázově do 31.března 

Článek 6 – Registrační a oznamovací povinnost

1/Poplatník, společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti má registrační a oznamovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení o poplatku (příloha vyhlášky č.1) a to do 15 dnů ode dne , kdy mu tato povinnost nastala. 

2/Pokud poplatník, společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti nepodá oznamovací povinnost k poplatku, bude mu poplatek vyměřen. 

3/Poplatník podle čl.2 písm.a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

4/Poplatník podle čl.2 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne , kdy tato změna nastala. 

5/Pokud poplatník nepožaduje vrácení vzniklého přeplatku nemusí ohlašovací povinnost dle odst.3) a 4) plnit. 

Článek 7 – Sankce

1/Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši , vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

2/Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 

3/Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. 

4/Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

5/Správce poplatku, může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. 

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

1/Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad č.1/2001 ze dne 22.3.2001 se ruší 

2/Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002

Sdílet příspěvek
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení

Skip to content