Zápis do MŠ a ZŠ Cetkovice


Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje, že
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH

 1. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

  Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
  § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
  § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  § 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

  Průběh a organizace zápisu

  A) Formální část
  1. Zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz, předají informace o tom, že oba zákonní zástupci souhlasí s umístěním žádosti na konkrétní škole a nepodají žádost o zápis na jiné škole. Předají informace o tom, který zákonný zástupce je pověřen jednáním se školou.
  2. Zákonný zástupce vyplní tiskopis Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a Dotazník o dítěti nebo vyplní tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky, a k té bude dokládat:
  • Doporučení příslušného školního poradenského zařízení
  • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  3.Projednání se zákonným zástupcem náležitosti zápisu a předání dalších informací
  4.Kritéria přijetí jsou na našich webových stránkách www. zs-cetkovice.cz.

  B) Motivační část
 2. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem – do 20 min.
 3. Rozhovor s zákonným zástupcem
 4. Ukončení zápisu předáním upomínkových předmětů.

  S dotazy se obracejte na paní ředitelku na telefonu 516 477 525.
  V případě, že se nemůžete z vážných důvodů dostavit k zápisu, zatelefonujte nám a dohodneme náhradní termín.

  Cetkovice 1. 3. 2023
  Mgr. Jana Kubínová

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content