>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 1. 2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, J.Pokorný

Hosté: Mgr. J.Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů
2. Náklady na odvoz odpadů v roce 2008
3. Různé, diskuze, závěr

1. Předsedové kontrolního, finančního a stavebního výboru přednesli zastupitelstvu zprávy o činnosti svých výborů, které jsou v písemné podobě přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce vzalo tyto zprávy na vědomí (8:0:0).

2. Po započtení všech nákladů a příjmů z odvozu a likvidace odpadu vyšla výsledná cena, kterou v loňském roce zaplatil obecní úřad za odpad, ve výši 397 Kč na poplatníka. Na základě této předložené kalkulace obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Světlá č. 1/2009, kde je stanoven poplatek za odpady ve výši 400 Kč na obyvatele za letošní rok (8:0:0). Pokud majitel rekreační nemovitosti bude mít zájem o vyvážení popelnice, pak musí uzavřít s obcí smlouvu, v němž se zaváže uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice ve výši 1035 Kč. Bylo též poukázáno na potřebu vyrobit bočnice na kontejner, který je uložen ve sběrném dvoře. Do takového kontejneru by pak bylo možno naložit více odpadu při stejných nákladech na dopravu.

3.1 Zastupitelstvo souhlasí s návrhem starosty obce na podání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Obecní úřad bude žádat o dotace na pokračování výstavby chodníků (dotační titul 4) a dále na vypracování projektové dokumentace na zbudování biologického rybníka k čištění odpadních vod (dotační titul 2 – projekty infrastruktury).

3.2 Krajský odbor životního prostředí odpověděl na dopis ohledně zmenšení pásma hygienické ochrany kolem Agropodniku, které zasahuje až do zastavěné plochy obce. Bylo doporučeno obrátit se s žádostí k příslušnému odboru životního prostředí MěÚ Boskovice. OZ souhlasí s podáním této žádosti (8:0:0).

3.3 Firmy Poÿry, která se zabývá projekční činností v oblasti čištění odpadních vod, navrhla na základě rozboru odebraných vzorků odpadních vod na výtoku z obce následující varianty dalšího postupu: 1/provést výstavbu nové kanalizační sítě; 2/vybudovat kořenovou čistírnu; 3/zbudovat biologický rybník. Tato poslední varianta se jeví také s ohledem na možné získání dotací jako nejvýhodnější. Biologický rybník by se nacházel na obecním pozemku č. 333 pod obcí a měl by plochu asi 1500 m2. Před tímto rybníkem by byla ještě plocha s instalací mechanického předčištění a potřebného zázemí. OZ schválilo zadat této firmě zhotovení projektové dokumentace výstavby biologického rybníka, která bude sloužit jako podklad pro územní řízení (8:0:0). Bude svolána informativní schůzka s těmito projektanty.

3.4 Návrh úprav prostranství návsi obce byl projednán s majiteli sousedních nemovitostí. Paní E. Zemánková požaduje před svými vraty vpusť pro vodu, pod okny zbudování pásu k oddělení od vozovky a terén nezdvihat a také přímý výjezd z vrat na silniční komunikaci. S autorem návrhu ing. arch. Marečkem bude svolána informativní schůzka, kde se projednají případné úpravy tohoto jeho návrhu.

3.5 Právníkovi obce se ve věci postoupení objektů Familí obci jeví z různých důvodů jako výhodnější jejich prodej obci za nějakou symbolickou cenu než formou darování nemovitosti. Zastupitelstvo obce proto navrhuje odkoupit část objektu Familií od paní M .Blahové za symbolickou cenu. Bude osloven odhadce nemovitostí za účelem zdůvodnění takto nízké ceny, aby nemohlo později dojít ke sporům.

3.6 E. Zemánková požádala obecní úřad o zaplacení případných nákladů na kulturní pásmo při setkání důchodců. Dále navrhla zřízení pamětní desky významnému rodákovi Mons. Aloisi Krchňákovi na domě č.p. 1. OZ tuto akci podporuje a pověřilo J. Vondála projednáním této záležitosti s majitelkou dotčené nemovitosti.

3.7 P. Hartlovi se podařilo získat telefonní kontakt na jednoho z majitelů Familií pana Pechu, který je údajně v současné době v zahraničí. Zatím se ho na tomto čísle nepodařilo zastihnout. Další spolumajitelka z Brna, paní Y.Pušková, s darováním předběžně souhlasí. OZ bere na vědomí tuto zprávu s tím, že se starosta obce ještě pokusí pana Pechu kontaktovat.

Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 16. 2. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|