>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.8.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vondál, J. Pokorný

Hosté: Mgr. J.Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Výběr dodavatele výstavby chodníků
2. Různé

1. Žádost o cenovou nabídku na realizaci další etapy výstavby chodníků podél hlavní silnice byla odeslána šesti firmám. Čtyři nabídky byly poté podány ve stanoveném termínu, jedna nabídka (od firmy Růžička Knínice) byla doručena později. Zastupitelé rozhodli do výběru dodavatele zahrnout všech pět nabídek. Nejnižší cenu předložila firma DEAS Boskovice (210 358 Kč s DPH), další v pořadí dle ceny: Holas Lazinov, Porč Lysice, Růžička Knínice a SITA Boskovice. Obecní zastupitelstvo jako vítěze zakázky zvolilo firmu DEAS (8:0:0) – viz.pořízený zápis o výběrovém řízení. S touto firmou a majiteli sousedních pozemků budou na místě samém projednány další podmínky realizace, jako je zvedání terénu kolem plotu zahrady Leinweberových (pomocí stavby tarasu), vyřešení situace před domem Zemánkových (dotčená plocha nebude postoupena do vlastnictví obce), odvodnění plochy chodníku a způsob fakturace díla. Před provozovnou cukrárny zamýšlí její majitel provést v návaznosti na chodník zpevnění přilehlé plochy. Na tuto akci byla dle informace starosty obce získána dotace ve výši 200 000 Kč s nutnou spoluúčastí obec min. 85 000 Kč.

2.1 Starosta obce oznámil, že na příští schůzi OZ bude informovat zastupitele o pohybu financí na sakrálním kontu.

2.2 Na příští schůzi OZ bude jednáno o uspořádání poznávacího zájezdu pro obyvatel obce v měsíci říjnu.

2.3 Starosta obce informoval o průběhu vyhlášení výsledků soutěže Obec roku Jihomoravského kraje, kde obec Světlá získala jako ocenění Modrou stuhu za společenský život. Podle neoficiálních informací by měla obec získat finanční dar ve výši 600 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj a 100 000 Kč od Jihomoravského kraje. Tyto částky by měly být utraceny na předem dané účely v příštím roce a OZ dále projedná možnosti jejich konkrétního použití.

2.4 Dle rozhodnutí z předchozího zasedání zastupitelstva byly zakoupeny státní dluhopisy za 3 a 5 milionů Kč prostřednictvím Volksbank a další volné finanční prostředky byly výhodněji uloženy do tří předem vybraných finančních ústavů. Celkem se jedná o finanční prostředky ve výši asi 11 600 000 Kč.

2.5 P. Kejíková podala připomínku k nevhodnému novému umístění kontejnerů na sklo a plasty, kde jsou podle jejího názoru nevhodné podmínky pro jejich vývoz a zároveň dochází k obtěžování hlukem při manipulaci se skleněnými láhvemi. OZ rozhodlo o prozatímním ponechání kontejnerů u obchodu s tím, že bude vhodnost jejich umístění za nějaký čas provozu znovu zhodnocena (8:0:0). Dále bude jednáno se svozovou firmou o způsobu vývozu těchto sběrných nádob.

2.6 P. Biberle upozornil na napadení obecních lesů škůdci stromů s nutností úklidu pokácených stromů a větví. Provedení úklidu klestu za úplatu bude nabídnuta místním občanům, kteří již vykonávají drobné práce pro obec.

Zápis zapsal(a): Ing. E. DokoupilDatum vložení: 8. 10. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|