>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, J. Vlachová
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, J. HartlProgram:


1. Prodej pozemku u bytovky

2. Schválení smlouvy na dotaci

3. Pronájem rybníka

4. Podmínky prodeje stavebních parcel

5. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Starosta obce přečetl dopis od SBD Radost ohledně prodeje pozemku u bytového domu č.p. 81. Nájemníci bytového domu prostřednictvím svého zástupce, pana Kočvary, v něm vyjádřili nesouhlas s nabídnutou odkupní cenou 65 Kč/m2, neboť počítali s dříve deklarovanou cenou, která byla ve výši 40 Kč/m2. Dle jejich vyjádření jsou ochotni zaplatit tuto nižší cenu, ale požadují odstranění v blízkosti stojící plechové boudy s tím, že se mohou finančně podílet na nákladech na zaměření této parcely.
J.Vondál navrhnul ponechat současný stav s tím, že OZ trvá na vyšší ceně. J.Vystavěl se vyjádřil tak, že by se mělo obyvatelům bytovky vyjít vstříc. Starosta obce poté navrhnul několik variant řešení a upozornil na dosavadní nečinnost ze strany nájemníků v této záležitosti. Zastupitelstvo obce následně po diskuzi odsouhlasilo pověřit starostu, aby SBD Radost informoval o tom, že OZ trvá na nabídnuté prodejní ceně 65 Kč/m2 (7:0:1).


2. Obecní úřad zažádal o poskytnutí dotace z Dotačního programu „Program rozvoje venkova JMK“ ve výši 255 000 Kč na vyčištění vodoteče a zpevnění cesty k vodojemu nad obcí. Zastupitelstvo souhlasilo se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci této akce pod názvem Bezpečný přístup k vodnímu zdroji a vodojemu (8:0:0). Tuto dotaci je možné čerpat až do 31.prosince 2012 s tím, že dalších 30% potřebných finančních prostředků hradí obec ze svého rozpočtu.


3. Starosta obce přečetl podmínky, nově stanovené pro pronájem horního rybníka. Do data 20.6. přišla pouze jedna obálka s nabídkou ve výši 4002 Kč za roční pronájem od pánů R.Kučery a J.Hese. K této nabídce však nebylo doloženo vlastnictví rybářského lístku. Obecní zastupitelstvo však pronájem na základě této nabídky neschválilo (3:0:5).


4. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo nové podmínky pro prodej stavebních parcel, které budou stejné, jako platí v případě prodeje stavebních pozemků v sousední obci Šebetov (8:0:0). Podle těchto podmínek bude uzavírána smlouva o smlouvě budoucí, která bude zahrnovat smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč v případě jejího nedodržení. Účelem těchto opatření je to, aby na stavebních místech skutečně v dohledné době došlo k výstavbě nových domů a neopakovala se podobná situace jako v minulosti v případě jednoho stavebního místa v nové ulici.


5.1 Obecní zastupitelstvo bylo informováno o tom, že pokácené stromy k přípravě řeziva na zastřešení buněk na výletišti jsou v lese přichystány k transportu na pilu do Úsobrna. R. Dobeš byl pověřen zajištěním této dopravy pomocí nákladního automobilu.


5.2 Jiří Palán předal starostovi obce jeden kus CD s písněmi Antonína Žváčka, na kterém se finančně podílela i obec Světlá. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s umístěním znaku obce na zadní straně obalu.


5.3 Starosta obce přečetl dopis od pana H. Langera, kde se tento majitel domu č.p.31 dotazoval na některé záležitosti, spojené s probíhajícími pracemi v rámci úpravy návsi. Před svou nemovitostí žádal o povolení ke zbudování chodníku směrem ke své brance a dále požádal o úpravu přilehlého terénu. Proti těmto stavebním úpravám neměli zastupitelé námitek a uložili členům stavební komise provést šetření na místě samém.


5.4 J. Vondál vyjádřil námitky k nynějšímu budování toalet v budově obecního skladiště v blízkosti výletiště. Podle jeho názoru měly být tyto stavební úpravy řádně projednány zastupitelstvem. Starosta obce k této záležitosti podal vysvětlení a informoval zastupitele, že zatím jsou tyto práce hrazeny z poskytnutých sponzorských darů.
Dále bylo zastupitelstvem diskutováno čerpání vody z horního rybníka k zavlažování polností panem Rosenbergem ze Šebetova.


5.5 Na žádost P.Palána OZ souhlasilo s příspěvkem na pořádání letošního, již 13.ročníku fotbalového turnaje v malé kopané místnímu FC Světlá, ve výši 200 Kč na každé zúčastněné družstvo (7:0:1).


5.6 P. Tichavský se dotazoval, kdy bude zbudována již přislíbená zpevněná komunikace pod novou ulicí směrem do obce. Podle slov starosty obce je zbudování této místní komunikace v plánu do konce nynějšího roku.


5.7 Obecní zastupitelstvo v diskuzi probralo otázku třídění odpadu a ukládání odpadů do sběrného dvora.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 16. 8. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|