>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 1. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál


Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, P. Hartl
Hosté:Mgr. J. Biberle, Z. Kříž, J. Horníček, K. Filip, J. Hartl, E.ZemánkováProgram:


1. Vystoupení zástupců Knínic – základní škola

2. Poplatek za odvoz odpadu 2013

3. Vodné 2013

4. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (8:0:0).

1. Na tomto zasedání OZ byli přivítáni zástupci městyse Knínice a Základní a mateřské a školy tamtéž. Nejprve starosta této obce (pan Kříž) seznámil přítomné zastupitele se zájmem Knínic udržet a nadále rozvíjet jejich školu a také rozvíjet spolupráci této instituce s okolními obcemi. Proto chce vedení městyse seznámit občany těchto obcí s možnostmi, které jejich vzdělávací zařízení nabízí. Pan Kříž vyjádřil také záměr tamního vedení obce investovat nemalé finanční prostředky do vybavenosti místní školy.

Poté ředitel této školy, pan Horníček, sdělil některé údaje o knínické škole a jmenoval její mnohé výhody, které svým žákům nabízí. Mezi ně patří např. spolupráce s místními organizacemi, kulturní činnost, místní pobočka LŠU V.Opatovice, zajištění služeb logopeda a jiné. Další host, pan Filip, navrhl propagaci jejich školy v podobě dodání a distribuce tiskovin, nebo prezentací v místním zpravodaji, aby rodiče nastávajících žáků, kteří by mohli jejich školu navštěvovat, dostali potřebné informace.

Následně proběhla diskuze k některým otázkám tohoto tématu. Na závěr došlo ke shodě na tom, že materiály o ZŠ Knínice (které dodá OÚ Knínice), budou spolu s nabídkou k docházce součástí příštího vydání Světelských listů.


2. Místostarosta obce E.Dokoupil předložil tabulku s náklady na odvoz odpadů v obci Světlá v roce 2012 (viz příloha). Největší položkou byly náklady na odvoz popelnic (59 566 Kč) a likvidaci plastů (12 654 Kč), tato částka však oproti loňsku zřetelně poklesla. Po rozpočítání celkové výše nákladů (po odečtu příjmů z odp.hospodářství) na počet poplatníků, stanovilo OZ poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2013 ve výši 340 Kč (8:0:0). Smluvní částka na vývoz sběrné nádoby pro majitele nemovitostí bez trvalého pobytu v obci zůstává ve stejné výši jako minulý rok, a to 1140 Kč.


3. Starosta obce přednesl kalkulaci ceny vodného, která vychází z nákladů na zajištění pitné vody v roce 2012 (viz příloha). Spotřebitelům bylo loni fakturováno celkem 7 677 m3 vody (což je asi o 500 m3 více než v minulém roce), přičemž celkové náklady (na energie, chemikálie, opravy, rozbory, poplatky a odměna správce vodovodu) činily 231 755 Kč. Na základě těchto údajů stanovilo zastupitelstvo obce cenu pitné vody pro rok 2012 na 30 Kč za m3 (8:0:0).

K tomuto vystoupil správce obecního vodovodu pan Vystavěl, který informoval přítomné o skutečnosti, že ztráty v důsledku netěsností vodovodního vedení jsou oproti údajům z okolních obcí relativně nízké a činí kolem 5,5 %.


4.1 Starosta obce informoval zastupitelstvo o právě proběhnuvší kontrole hospodaření obce Světlá kontrolním orgánem JMK, která i přes neustále narůstající složitost agendy účetnictví nenalezla žádné závady. Proto navrhl mimořádnou odměnu ve výši 5000 Kč čistého pro účetní obce za bezvadné vedení účetnictví v roce 2012, která byla následně schválena (8:0:0).


4.2 Starosta obce informoval zastupitele o tom, že firma JakaCom Jevíčko nyní zpracovává návrh na komplexní zabezpečovací systém obecních objektů.


4.3 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo uhradit ¾ nákladů na pořízení nových vycházkových uniforem pro příslušníky místního Sboru dobrovolných hasičů Světlá, které budou pořízeny v letošním roce.


4.4 Zastupitelstvo obce Světlá po diskuzi souhlasilo s návrhem, podat v letošním roce žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK na opravu povrchu místní komunikace od horního rybníka k hlavní silnici a dále na doposud neopravený úsek okrouhlice v dolní části obce (8:0:0). J.Vystavěl v té souvislosti upozornil na to, že by bylo vhodné, veškeré místní komunikace při opravě jejich povrchu co nejvíce rozšířit a také dbát na dostatečnou únosnost podloží.


4.5 Přítomný Josef Hartl navrhl vyhloubit (obnovit) příkop pod lesem u cesty při rezervoáru pitné vody pro zajištění odvodu dešťové vody.


4.6 Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí R.Dobešem přednesený zápis z jednání komise pro kontrolu hospodaření v obecních lesích ze dne 25.1.2013 (viz příloha). Zpráva obsahovala také návrhy na řešení problematických bodů z této zprávy.

Zastupitelstvo obce Světlá poté zrevidovalo svoje minulé usnesení ohledně probírky obecního lesa v katastru obce Uhřice a nově schválilo provedení plošného vykácení části tohoto lesa o výměře asi 0,6 ha (8:0:0).Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 19. 2. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|