>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 8. 2013

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán(dostavil se v průběhu projednávání bodu 2), P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, L. Ženatý
Hosté:Mgr. J. Biberle, K. ŠtěpánekProgram:


1. Ošetření přerostlých stromů v obci

2. Rozpočtové opatření 3/2013

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. Pan Bednář, majitel domu č.p. 50 požádal obecní úřad Světlá, aby jako majitel pozemků za jeho nemovitostí zajistil prořezání stromů, ohrožující tam jeho majetek. OZ schválilo provedení zaměření hranic obecního pozemku a následnou probírku stromů, ohrožujících stodolu za humny domu č.p.50.
Majitel domu č.p. 68, pan Štěpánek, požádal o prořezání stromů u jeho domu, u kterých hrozí nebezpečí jejich pádu na tuto blízkou nemovitost. Dále doporučuje kontrolu poklopů starých studní u potoka v horní části obce a provést opravu odtoků od těchto studní (podmáčený terén). Požádal také o vytvoření přístupové cesty k jeho domu, která nyní vede přes soukromý pozemek jiné osoby, vytvořením příjezdu po obecní parcele shora podél potoka. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s vytvořením zpevněné příjezdové cesty k domu pana Štěpánka, která nově povede po obecním pozemku zespoda podél potoka (trasu vytýčí stavební komise), s nově vytvořeným přejezdem vodoteče – tento bude v tomto místě zatrubněn. Dále souhlasí s vykácením sousedních přerostlých stromů, které ohrožují tuto nemovitost, s vyčištěním prostoru kolem studní (provedou pracovníci obce) a také s jejich odvodněním. (7:0:0 – o této věci se hlasovalo společně s návrhem k řešení situace u domu č.p. 50).
Starosta obce se dotazoval na situaci kolem plánované prořezávky kaštanu u silnice směrem na Cetkovice. Suché větve budou v nejbližší době ořezány.
Komise pro dohled nad obecními lesy informovala o výskytu kůrovce v lese u obce Uhřice. Osoba pověřená vytěžením těchto stromů byla příslušným způsobem instruována a již byl zmíněn zájemce, který má zájem o kulatinu menšího průměru.


2. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013, které mění příjmy a výdaje obecního rozpočtu v objemu 244 600 Kč (7:0:1). Na straně příjmů se nově vyskytly položky za prodej dřevní hmoty, dotace na volbu prezidenta a peníze z prodeje obecních pozemků. Na straně výdajů stály nově hlavně položky úklid v obecním lese, náklady na zastřešení buněk u fotbalového hřiště, příprava nových stavebních parcel, příspěvek na nové hasičské uniformy a příjem z cenných papírů.


3.1 Starosta obce obdržel protokol, týkající se Změny číslo 1 územního plánu obce Světlá, jehož veřejné projednání bylo řádně provedeno. Nově jsou v ÚP vymezeny další plochy pro bydlení a občanskou vybavenost (sportovní areál), plochy pro výstavbu přenesených historických objektů, vodní plochy (suchý poldr), plochy pro technickou vybavenost (ČOV) a expozice (plocha pro repliku větrného mlýna). Změna obsahuje také podmínky budoucí výstavby rodinných domů na nových parcelách, kde stavební čára bude vzdálená 6 metrů od místní komunikace. Zastupitelstvo obce následně schválilo následující usnesení: ZO Světlá, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává změnu č. 1 územního plánu obce Světlá (8:0:0).


3.2 Firma EON z důvodu přeložky vedení el.proudu na sloup u domu č.p. 9 žádá v této věci o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu. Sloup má být podle dokumentace postaven na obecním pozemku vedle místní komunikace a obci bude vyplacena jednorázová částka 2800 Kč. Vzhledem k tomu, že nelze přesně identifikovat polohu sloupu a míru jeho zasahování do komunikace, pověřilo zastupitelstvo starostu obce vyvoláním jednání, jehož cílem bude fyzické vyznačení konkrétní pozice sloupu.


3.3 Obecní zastupitelstvo bylo informováno, že firma Trymet v současné době provádí dokončení některých prací, které v obci prováděla závěrem minulého roku. V této souvislosti starosta obce navrhnul zatrubnění asi 30 metrů vodoteče pod sběrným dvorem v obci troubami o průměru 50 cm. Tyto práce včetně vyčištění vodoteče a úpravy terénu v této lokalitě by výše uvedená firma provedla za cenu celkem 52 670 Kč.
Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s předloženou nabídkou firmy Trymet v rozsahu výše uvedených prací (7:1:0).


3.4 Zastupitelstvo obce Světlá na základě písemné žádosti schválilo záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi stavební parcely č. 629/12 s paní Pechurovou ze Skočové Lhoty (8:0:0).


3.5 Předseda finančního výboru P.Hartl přednesl návrh na zhodnocení volných finančních prostředků obce. Dále informoval přítomné o výši finančních prostředků obce, uložených na jednotlivých účtech.
Zastupitelstvo obce Světlá poté souhlasilo s návrhem na následující přeskupení finančních prostředků obce (viz příloha):
- 2 miliony korun budou uloženy na termínovaný vklad J&T Banky na jeden rok z účtu u Sberbank (zhodnocení 2,8 % p.a.);
- 1,5 milionu korun bude uložen na termínovaný vklad u Sberbank na jeden rok (1,45 % p.a.);
- Do Raiffeissen banky navíc uložit na spořící účet další 1 milion Kč z účtu u KB a 0,5 milionu z účtu u Sberbank se změnou výpovědní lhůty na 1 rok (7:0:1).
Na běžném účtu v KB tedy pak zbude 1 200 000 Kč. Mimoto má obec Světlá uloženo 500 000 Kč na účtu u ČNB.


3.6 P.Hartl se dotázal na stav prací na rekonstrukci objektu vodojemu. Dle informací starosty obce doposud s pracemi nebylo započato. Dále byly diskutovány některé okolnosti, týkající se této stavební akce. Zastupitelstvo obce Světlá následně schválilo pověřit stavebním dozorem při opravě budovy vodojemu pana Radka Slámy z Cetkovic (8:0:0). V nejbližší době bude také podepsána smlouva s dodavatelem této stavby, panem R.Smékalem.


3.7 J.Vondál podal námitku k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.3.2013. Dle jeho slov je v zápisu chybně uveden na seznamu přítomných, ačkoliv chyběl a byl řádně omluven. Byla zkontrolována příslušná prezenční listina a zde je skutečně uveden jako nepřítomný. Březnový zápis byl tedy okamžitě zapisovatelem příslušným způsobem opraven.


3.8 Starosta obce podal na žádost P.Palána informace ke stavu projektování inženýrských sítí u nových stavebních pozemků a pokusí se zajistit brzké dokončení projektu.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 23. 9. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|