>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.11.2014

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. M. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Letfus, Mgr. P. Palán, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Hosté: J. Vystavěl, L. Smékalová, J. Biberle, O. Jeníček

Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Cikánek, R. Dobeš

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4. Zřízení výborů Zastupitelstva obce - finanční, kontrolní, výbor pro pozemky, stavby a ŽP, a výbor pro kulturu a sport

a) určení počtu členů jednotlivých výborů

b) volba předsedů jednotlivých výborů

c) volba členů jednotlivých výborů

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva

6. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014

7. Nařízení obce 1/2014 – Tržní řád

8. Pachtovní smlouva - Agrospol Knínice

9. Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON

10. Smlouva o údržbě plynového zařízení RWE

11. Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence

12. Rozpočtové opatření 6 a 7/2014

13. DiskuzeDosavadní starosta obce a předsedající schůze J. Cikánek na začátku krátce zrekapituloval proběhnuvší volby a předal všem novým zastupitelům Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Dále konstatoval, že ke Krajskému soudu nebyl podán žádný návrh na vyslovení neplatnosti voleb nebo hlasování v obci Světlá. Předsedající následně prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno i zveřejněno podle příslušných právních předpisů. Pak všichni nově zvolení zastupitelé jednotlivě složili slib bez výhrad a bylo možno přistoupit k dalšímu programu schůze.

1. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo ověřovateli zápisu navržené členy OZ Martina Cikánka a Romana Dobeše, zapisovatelem Eduarda Dokoupila (9:0:0).

2. Zastupitelstvo obce Světlá bez připomínek schválilo předložený návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva, který přečetl předsedající schůze J. Cikánek (9:0:0).

3.

a) Zastupitelstvo obce Světlá se usneslo, že bude volit pouze jednoho místostarostu (9:0:0).

b) Zastupitelstvo obce Světlá určilo, že pro výkon funkce v zastupitelstvu obce nebude, stejně jako v minulosti, žádný člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn (9:0:0).

c) Zastupitelstvo obce Světlá schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty (9:0:0).

d) V dalším bodu seznámil předsedající schůze přítomné s hlavními právy a povinnostmi starosty podle zákona o obcích a požádal přítomné o podání návrhů na obsazení této funkce. Člen zastupitelstva E. Dokoupil navrhnul do funkce starosty pana J. Cikánka. Následně člen zastupitelstva J. Vondál navrhnul do funkce starosty P. Letfuse. Ke svému navržení se J. Cikánek vyjádřil tak, že svůj program pro toto volební období již zveřejnil před volbami a hlavní jeho body zopakoval.

OZ poté přistoupilo k hlasování v pořadí podle podaných návrhů. Zastupitelstvo obce Světlá již v prvním hlasování zvolilo starosty obce, kterým se stal Ing. Jiří Cikánek (7:1:1).

e) V tomto bodu předsedající schůze opět nejprve zmínil hlavní práva a povinnostmi místostarosty a požádal přítomné o podání návrhu na obsazení této funkce. Člen zastupitelstva R. Dobeš navrhnul do funkce zástupce starosty E. Dokoupila. Následně člen zastupitelstva J. Vondál navrhnul do funkce zástupce starosty J. Palána. Ke svému navržení se E. Dokoupil vyjádřil tak, že nemá námitek proti pokračování spolupráce na vedení obce s nově zvoleným starostou a funkci by v případě svého zvolení přijal.

OZ následně přistoupilo k hlasování v pořadí podle podaných návrhů. Zastupitelstvo obce Světlá již v prvním hlasování zvolilo místostarosty obce, kterým se stal Ing. Eduard Dokoupil (7:1:1).

4.

a) Starosta obce navrhnul k povinným výborům (finanční a kontrolní výbor) ustavit stejně jako v minulém volebním období ještě Výbor pro pozemky, stavby a životní prostředí a také Výbor pro kulturu a sport, přičemž krátce vysvětlil předpokládanou náplň jejich činnosti.

Zastupitelstvo obce Světlá podle návrhu odsouhlasilo vznik těchto výborů a počty jejich členů: I. finanční - 3 členný, II. kontrolní - 3 členný, III. pro pozemky, stavby a ŽP - 5 členů, IV. pro kulturu a sport - 7 členů (9:0:0).

b) Do funkce předsedy finančního výboru zvolilo zastupitelstvo obce Světlá Petra Letfuse, který byl jediným navrženým (8:0:1).

Do funkce předsedy kontrolního výboru byla navržena Jana Vlachová, kterou OZ bez protinávrhů schválilo (8:0:1).

Do funkce předsedy výboru pro pozemky, stavby a ŽP zvolilo zastupitelstvo obce Světlá Romana Dobeše, jenž byl jediným navrženým (8:0:1).

Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen Mgr. P. Palán, kterého OZ bez protinávrhů schválilo (8:0:1).

c) Za členy finančního výboru navrhl P. Letfus zastupitele M. Cikánka a M. Cikánek navrhnul občanku obce M. Ambrozovou. Poněvadž bude potřeba získat souhlas posledně navržené s touto funkcí, budou další členové finančního výboru zvoleni na příštím zasedání OZ (9:0:0).

Jako členy kontrolního výboru navrhl J. Cikánek zastupitele J. Vondála a z řad občanů obce R. Krajíčka, který s kandidaturou předem souhlasil. Zastupitelstvo obce Světlá jako další členy kontrolního výboru schválilo oba navržené kandidáty (8:0:1). Starosta obce následně kontrolní výbor pověřil úkolem, ve spolupráci s účetní obce zkontrolovat dlouhodobé pohledávky obce a zpracovat návrh na řešení těchto pohledávek.

Do výboru pro pozemky, stavby a ŽP navrhnul R. Dobeš Mgr. Jiřího Biberli, Jana Vondála a Ladislava Ženatého. Zastupitelstvo obce Světlá jako další členy kontrolního výboru schválilo všechny tři navržené kandidáty s tím, že pátý člen bude zvolen na příštím zasedání OZ (8:0:1). Starosta obce kontrolní výbor pověřil úkolem, do příštího jednání zajistit odstranění stromů napadených kůrovcem v obecním lese v Uhřicích. Dále kvůli přečíslování parcel uložil provést do katastrálních map obce barevné vyznačení všech obecních pozemků.

Do výboru pro kulturu a sport navrhnul jeho předseda P. Palán následující kandidáty: Jana Vlachová, Jana Cikánková, Lenka Smékalová, Mgr. Jiří Biberle, Alena Hesová a Martin Cikánek. Zastupitelstvo obce Světlá všechny navržené členy výboru schválilo (8:0:1). Starosta obce následně kontrolní výbor pověřil těmito úkoly: během letošní zimy navštívit seniory obce a zaznamenat jejich vzpomínky na minulost, provést foto nebo video dokumentaci obce k roku 2015, zabezpečit ve spolupráci s hasiči postavení vánočního stromku a jeho slavnostní rozsvícení.

5. Starosta obce přečetl ve věci rozhodování o finančních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů OZ usnesení vlády, týkající se limitů pro tyto odměny. Poté navrhnul, aby pro nastávající volební období byly ponechány odměny stejné, jako v minulém volebním období. E. Dokoupil navrhnul zvýšit odměnu za výkon funkce starosty obce, a to zejména kvůli vysokým časovým nárokům na tuto funkci.

Zastupitelstvo obce Světlá následně schválilo odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: starosta obce 11 000 Kč, místostarosta 4 700 Kč, předseda výboru 700 Kč, člen zastupitelstva 400 Kč (7:1:1). Odměny tedy zůstaly ve stejné výši, jako v minulém volebním období.

Starosta obce v tomto bodu požádal OZ o odsouhlasení zakoupení jednoho přenosného počítače. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo nákup jednoho kusu notebooku v ceně cca do 15 000 Kč pro služební potřeby starosty obce (9:0:0). Poté byla vyhlášena pětiminutová přestávka v jednání.

6. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí Příkaz starosty č.1/2014 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Světlá k 31. 12. 2014 a také Plán inventur na rok 2014 (viz příloha). Starosta obce seznámil zastupitele se složením jednotlivých dílčích inventarizačních komisí, přičemž zápisy z této inventarizace mají být zpracovány do 25. ledna 2015 a inventarizace bude ukončena ke dni 15. 2. 2015.

7. Obec Světlá vydala před časem Nařízení obce 1/2014 s názvem Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci. Toto nařízení bylo zasláno na kontrolní a právní oddělení Jihomoravského kraje. Na přelomu září a října přišlo upozornění, že toto nařízení neodpovídá příslušným právním předpisům a obec musí uvedené nařízení přepracovat, jinak bude dán požadavek k soudnímu zrušení tohoto Nařízení obce. Nařízení je třeba formulovat jako Tržní řád.

Zastupitelstvo obce proto schválilo Nařízení č. 3/2014, kterým se ruší Nařízení obce č. 1/2014 Zákaz podomního a pochůzkového prodeje a pověřilo starostu zpracováním nového Nařízení obce - Tržního řádu (9:0:0).

8. Starosta obce přečetl návrh Pachtovní smlouvy, který obci zaslal Agrospol Knínice. Nyní tato společnost obhospodařuje více než hektar obecních pozemků (0,2863 ha na světelském katastru a 0,8702 ha na šebetovském katastru). Po diskuzi starosta obce doporučil vrátit Agrospolu s připomínkou tuto smlouvu a požadovat výpovědní lhůtu jeden rok místo navržené pětileté lhůty. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo požadavek zapracovat do pachtovní smlouvy s Agrospolem Knínice výpovědní lhůtu 1 rok (9:0:0).

9. Starosta obce seznámil přítomné s dvěma smlouvami, předloženými firmou E.ON. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene u č. p. 9 na nadzemní vedení a podpěrný bod s náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 2800 Kč. Druhou listinou je Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na venkovní vedení vysokého napětí k novým stavebním parcelám, podpěrný bod VN, kabel VN, kabel NN, přičemž věcné břemeno má být sjednáno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 13 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330025942/001 mezi obcí Světlá „Povinný“ a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice (9:0:0).

Ve druhé smlouvě jsou uvedeny parcely ještě podle starého značení. Starosta obce kvůli tomu navrhnul u druhé smlouvy jednat s Budoucím oprávněným o opravě značení parcel ve smlouvě podle nového stavu. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo usnesení, kde požaduje zapracovat do Smlouvy č.: 1030016278/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nová parcelní čísla pozemků, dotčených věcným břemenem (9:0:0).

10. Na základě změny vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích poslala firma RWE novou nájemní smlouvu. V ní se nájemce zavazuje hradit veškeré opravy, revizi a údržbu rozvodu plynu v obci až do roku 2019.

Zastupitelstvo obce Světlá tuto Smlouvu o nájmu plynárenských zařízení č. 9414004576/181630 schválilo (9:0:0).

11. Město Boskovice zaslalo obci Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence. Jedná se především o azylové domy, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy (Oblastní charita, společnost Podané ruce). Celkové roční náklady ve výši 773.000,- Kč byly rozpočítány mezi všechny obce a města správního obvodu města Boskovice a na Světlou připadá ve smlouvě částka 4000 Kč za rok.

Zastupitelstvo obce Světlá schválilo předloženou Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence, uzavřenou mezi Městem Boskovice a obcí Světlá (7:1:1).

12. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo předložená Rozpočtová opatření č. 6/2014 a č. 7/2014 (viz příloha), která přesouvají částky mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu obce (8:0:1).

Protože rozpočtové opatření za každý měsíc musí být schváleno před odesláním účetnictví na kraj, požádal starosta obce zastupitelstvo, aby ho pověřilo pravomocí schválit rozpočtové opatření, které bude následně projednáno zastupitelstvem obce. Toto opatření má oporu v doporučení pracovnic odboru kontroly JMK. J. Vondál následně kritizoval praxi, kdy utracené finanční prostředky jsou dle jeho slov někdy schvalovány dodatečně.

Zastupitelstvo obce Světlá pověřilo starostu obce, aby ve výjimečných případech schválil rozpočtové opatření, které bude následně projednáno na nejbližším jednání zastupitelstva obce (8:1:0).

13.

a) Obecní zastupitelstvo na základě návrhu J. Vlachové schválilo poskytnutí finančních prostředků na zakoupení 35 balíčků pro děti po 60 korunách u příležitosti tradičního rozsvícení vánočního stromu (9:0:0).

b) Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo s navýšením ceny věcného daru u příležitosti výročí občanů obce na 300 Kč při kulatém výročí a 200 Kč v ostatních případech (např. výročí 81 let a každý následující rok) (9:0:0).

c) J. Biberle informoval přítomné o tom, že L. Klatovský věnuje smrk ze své zahrady na zbudování vánočního stromu.

d) J. Biberle nastínil zastupitelům nynější situaci ohledně prodeje dřeva z obecního lesa, přičemž cena má být ve výši 800 Kč za dřevní odpad a 1500 Kč za kulatinu na řezivo do průměru 17 cm.

Obecní zastupitelstvo dle návrhu J. Biberli dále souhlasilo s nákupem kompresoru a příslušné hadice v celkové výši 1500 Kč pro účely huštění pneumatik obecních strojů (9:0:0).

e) R. Dobeš přečetl zprávu komise z místního šetření (viz příloha), provedeného dne 30. 8. 2014 v přítomnosti majitele u domu č. p. 8 a navrhl opatření k řešení tamní situace s odvodem dešťové vody a zasahování živého plotu v majetku ing. Frýdla do obecní cesty. J. Vondál v diskuzi navrhnul provedení obrubníků co nejblíže zdi domu.
Obecní zastupitelstvo následně souhlasilo s osazením čtyř obrubníků ve vzdálenosti do 50 cm od zdi domu č. p. 8 a dále položení odvodňovacího žlabu tamtéž (7:0:2). Termín byl stanoven do konce dubna 2015. OZ dále souhlasilo se zaměřením hranice mezi obecní cestou a zahradou Ing. Frýdla s tím, že náklady ponesou obě strany rovným dílem (9:0:0).
f) R. Dobeš přednesl návrh firmy z Boskovic na zapůjčení dvou kusů LED světel pro pouliční osvětlení na zkoušku. Obec by dle vyjádření firmy hradila pouze montáž a demontáž těchto svítidel. R. Dobeš byl pověřen zjištěním přesné ceny za tyto práce.
g) Otázku zajištění pluhování sněhu odložilo OZ na příští zasedání.
h) Zastupitelé neměli námitek proti návrhu, konat zasedání OZ vždy poslední čtvrtek v měsíci.
i) Starosta obce přednesl návrh na provedení vymalování sálu i kanceláře OÚ.
j) J. Vystavěl navrhnul zastupitelstvu schválení smlouvy s firmou E.ON, projednávané v bodu 9, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení. Starosta obce sdělil, že tuto smlouvu co nejdříve projedná s uvedenou firmou, aby mohla být na nejbližším zasedání schválena.
k) Obecní zastupitelstvo na základě žádosti L. Smékalové schválilo příspěvek ve výši 2000 Kč SDH Světlá na akci Vánoční tvoření dětí, která se bude konat 29. listopadu 2014 (8:1:0).

Zpracoval: 10. listopadu 2014 Eduard Dokoupil Ověřili:Datum vložení: 1. 12. 2014 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|