Vzniká nový Územní plán obce Světlá

Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Světlá, zajistil ve spolupráci s určeným zastupitelem E. Dokoupilem zpracování návrhu zadání územního plánu (dále jen ÚP) Světlá.
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Světlá.
Návrh zadání ÚP Světlá bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na Obecním úřadu Světlá v úřední dny (pondělí 15:00–17:00 hodin) a na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8:00–17:00 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 730.
Úplné znění návrhu zadání ÚP Světlá je umístěno na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice (www.boskovice.cz) v části ÚŘAD A INSTITUCE → ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ → ÚZEMNÍ PLÁNY ROZPRACOVANÉ.


Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do 30-ti dnů po obdržení návrhu zadání ÚP Světlá mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu, vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí, nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.


Písemné podněty k návrhu ÚP podávejte Ing. Vlastimilu Kolářovi, Odbor výstavby a územního plánování , Referent územního plánování při Městském úřadu Boskovice (nikoliv na Obecní úřad Světlá).

Telefon: +420 516 488 730 , E-mail: vlastimil.kolar@boskovice.czSoučasně platný Územní plán obce Světlá:


Další obecné informace k územnímu plánu např. zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1n

https://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22

https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/uzemni-plany-obci

https://www.boskovice.cz/uzemne-analyticke-podklady/d-23698/p1=30913


Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content