>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný (dostavil se při projednávání bodu 2e), Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu:P. Letfus, Ing. P. Hartl

Hosté: Mgr. J. Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Úprava středu obce
2. Různé, diskuze, závěr

1. Ing. arch. Mareček zpracoval dle připomínek členů zastupitelstva novou variantu studie úpravy návsi v obci. OZ tento návrh odsouhlasilo a souhlasilo také pověřit zpracováním projektu ing.arch. Marečka (8:0:0). Chodník bude přitom od stání podél silnice oddělen bílou čarou. Byla zmíněna také možnost umístění kontejnerů na plast a sklo u obchodu.

2.1 Pan Petr Biberle zaslal obecnímu úřadu žádost o povolení k vybudování zpevněného vjezdu, chodníku k domovnímu vchodu a nízkého oplocení na obecním pozemku před domem č.p. 7. V souvislosti s tím bylo poukázáno na existující oplocení obecních pozemků před domy č.p. 3, 4 a 5. Zastupitelstvo povolilo zpevnění ploch v požadovaném rozsahu, ale zamítlo výstavbu plotu (8:0:0).

2.2 Mužík Zdeněk ml. podal k OÚ písemnou žádost o koupi stavební parcely č. 119/6, jejímž nynějším majitelem je Jiří Palán ml. Obec Světlá se vzdala předkupního práva na tento pozemek a OZ nemá námitek k uskutečnění prodeje.

2.3 Starosta obce předložil nabídnuté podmínky zhodnocení volných finančních prostředků obce uložením na termínovaném vkladu u KB v závislosti na délce výpovědní lhůty. OZ pověřilo svého člena Pavla Hartla získáním ještě dalších informací ohledně zhodnocení těchto finančních prostředků u jiných peněžních ústavů.

2.4 Obecnímu úřadu byla doručena stížnost okolních sousedů na kouř vycházející z komína nemovitosti č.p. 66. Podle této stížnosti se jedná především o spalování látek v kotli na tuhá paliva nevhodným způsobem a nedostatečnou výšku komína neodpovídající předpisům. Zastupitelstvo obce pověřilo stavební komisi provedením místního šetření v této věci.

2.5 Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem od hejtmana JMK, týkající se již druhé žádosti o postoupení stavební buňky a plechového hangáru v majetku SÚS do vlastnictví obce. Dle dopisu budou obě stavby rozebrány a plechová buňka bude darována obci. OZ pověřilo starostu k sepsání odpovědi, v níž obec žádá o umožnění převzetí těchto objektů ve stávajícím stavu s následným rozebráním vlastními silami. Rovněž bude krajskému odboru dopravy zaslán další dopis s žádostí o znovuobnovení zrušené vlakové zastávky.

2.6 Zastupitelstvo obce prověří možnost pozvání provozovatelů dětských atrakcí k nám do obce v termínu světelské pouti, která bude letos v neděli 16.srpna.

2.7 Kronikář obce J.Biberle byl vyzván k předložení zápisů z kroniky za minulý rok ke schválení zastupitelstvem.

2.8 P. Kejíková zažádala obecní úřad o vyřešení majetkoprávních poměrů kolem plotu její zahrady, která sousedí s obecní cestou a komunikací k rampě u obchodu. Hranice parcel zanesené v katastru nemovitostí nesouhlasí s polohou plotu a zasahují do obecní komunikace. Dotčené parcely budou proto geometricky zaměřeny spolu se zaměřováním při úpravě návsi. Současný stav bude zanesen do katastru nemovitostí.

2.9 Místostarosta obce podal zastupitelům zprávu ohledně podmínek výkonu obecně prospěšných prací osob evidovaných na úřadu práce. Po sepsání smlouvy s příslušným úřadem práce je možné tyto osoby zaměstnat na dobu určitou a tento ÚP pak bude jejich mzdu proplácet obci.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 11. 5. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|