>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 1. 2010

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl (dostavil se při bodu 2), V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus (dostavil se při bodu 4), Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: : J. Vondál, J. Vlachová

Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, Z. Gajdíková, R. Dobeš

Program:
1. Výběr dodavatele bezdrátového rozhlasu
2. Stanovení poplatku za odvoz odpadu
3. Stanovení vodného
4. Různé

1. Do výběrového řízení na dodavatele bezdrátového rozhlasu zaslaly své nabídky celkem 4 firmy: Echoton, Bártek rozhlasy, JD rozhlasy a firma Tewiko. Rozsah požadovaných prací: dodávka a montáž reproduktorů s napojením na veřejné osvětlení a nová ústředna; záruka 60 měsíců. Součástí dodávky by byly také 2 ks silničního radaru a ozvučovací aparatura. Na základě nejlepší nabídnuté ceny (celkem 267 480 Kč) schválilo obecní zastupitelstvo jako dodavatele bezdrátového rozhlasu firmu JD Rozhlasy. Realizace této akce bude závislá na získané dotaci (7:0:0).

2. Zastupitelům byla předložena kalkulace nákladů na odvoz a zpracování odpadu za minulý rok. OZ na základě toho schválilo poplatek z odpadu pro rok 2010 ve výši 430 Kč na poplatníka a 1140 Kč majiteli nemovitosti bez trvalého pobytu v obci, který má zájem o vyvážení popelnice (8:0:0). Celkové náklady obce na veškerý odpad v roce 2009 činily 106 774 Kč.

3 Starosta obce předložil výpočet celkových nákladů na zajištění pitné vody v roce 2009. V kalkulaci byly zahrnuty veškeré náklady související s pitnou vodou, jako zejména: materiál na opravy poruch, rozbory vody, odměna obsluhy vodovodu, poplatek za odběr podzemní vody a 1/10 nákladů na provedenou výměnu potrubí. Celkem tedy 158 095 Kč, celková spotřeba 7 041 m3. OZ odsouhlasilo cenu vodného pro letošní rok ve výši 22,50 Kč/m3 (8:0:0).

4.1 Obecní úřad Světlá obdržel žádost od firmy ALT Energia Jevíčko o vydání souhlasu se stavbou fotovoltaické elektrárny v sousedství obcí vlastněného pozemku v katastrálním území obce Úsobrno. Obecní zastupitelstvo se usneslo na požadavku bližšího upřesnění situace včetně dodání situačního plánku.

4.2 J. Klatovský požádal z osobních důvodů obecní úřad o zaměstnání na 3 měsíce k výkonu prací pro obec. Zastupitelstvo požaduje přesnější formulaci jeho požadavků a upřesnění příslušných okolností.

4.3 V. Šumbera předložil vyúčtování prací v obecních lesích poškozených kůrovcem, kde probíhala nahodilá těžba. OZ schválilo pověřit v letošním roce správou obecních lesů opět pana J.Tyla (8:0:1).

4.4 Obecní zastupitelstvo vzalo přes svůj nesouhlas na vědomí dopis hejtmana JMK Mgr.Haška, týkající se zrušené vlakové zastávky. V dopise bylo podrobně zdůvodněno, proč nelze z důvodu jejího nízkého využívání nadále provozovat zastávku v obci Světlá.

4.5 Mikroregion Malá Haná zaslal na OÚ Světlá k podpisu smlouvu o bezúplatném užívání pozemků na výletišti po dobu 8 let tímto subjektem. Schválení této smlouvy je nutné pro účely získání dotace na ošetření vzrostlých stromů na místním výletišti, což je akce zajišťovaná Mikroregionem. Toto ošetření stromů bude probíhat dle odborného projektu, který v minulosti nechal zpracovat obecní úřad. I přes určitou nedůvěru ke znění smlouvy ze strany některých zastupitelů byla tato smlouva schválena (6:1:2).

4.6 Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 500 Kč do tomboly školského plesu v Cetkovicích (9:0:0).

4.7 OZ doporučilo přijmout nabídku pana B. Doležala z Kojátek na hostování jím provozovaných atrakcí na letošní pouti v srpnu.

4.8 R. Dobeš požádal o umožnění bezúplatného prořezání a následného úklidu náletových dřevin (asi do průměru 10 cm) podél potoka od lesa po začátek horní části obce.Zastupitelé tuto žádost odsouhlasili (9:0:0).

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 7. 3. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|