>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 8. 2010

Přítomni: Ing. J Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J.Vondál, Mgr. J.Cikánková, J.Vlachová, J.Pokorný, P.Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Pokorný, J.Vlachová

Hosté: Z.Gajdíková, O.Jeníček, J.Biberle, A.Hartl, Frýdl

Program:
1. Přístavba budovy OÚ
2. Různé

1. Firma, která se prostřednictvím p.Vašíčka bude zabývat podáním žádosti o přiznání dotace na projekt přístavby budovy OÚ, zaslala zastupitelstvu informace k příslušnému dotačnímu titulu Programu rozvoje venkova a dále harmonogram žádosti o poskytnutí dotace.
J.Vondál upozornil na skutečnost, že p.Vašíček uvedl jako max. částku této dotace 95% nákladů akce, avšak v poskytnutých materiálech se již nyní zmiňuje o tom, že tato hodnota činí 90%, čímž byly dle jeho názoru občané i zastupitelé uvedeni v omyl. Bylo přečteno znění proběhnuvší ankety, která byla k tomuto tématu mezi místními občany uspořádána, kde bylo uvedeno číslo 95%. Dále J.Vondál upozornil, že další náklady vzniknou z důvodu nutnosti zaplacení DPH na tuto akci.
J.Biberle poukázal na spornou informaci v bodu 6 v dodaných podkladech k harmonogramu žádosti. Vyjádřil obavu, aby se obec nedostala do problému z důvodu nesplnění některé z podmínek přidělení dotace. Dále poukázal na dle jeho názoru možné problémy s udržitelností projektu.
J.Vondál požádal, aby byl bod jednání zastupitelstva, v němž se bude projednávat tento projekt přístavby OÚ, zařazen jako samostatná položka programu zasedání OZ a ne pod bod „Různé“.
Zastupitelstvo obce se shodlo na potřebě pozvat na příští zasedání OZ projektanta přístavby i osobu, která bude žádost zajišťovat, aby byly vyjasněny a upřesněny sporné otázky. Zastupitelé odsouhlasili odložení rozhodnutí o dalším postupu v této věci (6:1:0).

2.1 Obecní zastupitelstvo vyslechlo informace z porady starostů Boskovicka ohledně zajištění služby ohledání mrtvého v našem regionu ve všední dny od 6 do 18 hod. V současné době není tato služba v tyto hodiny nijak organizována a dochází k časovým průtahům při obstarávání lékaře. OZ schválilo zaplatit v případě potřeby přípěvek ve výši 1,35 Kč na občana a rok na zajištění této služby prostřednictvím Nemocnice Boskovice (6:0:1).

2.2 OZ vyslechlo stížnost pana Kostíka z domu č.p. 38, podanou prostřednictvím p.Jeníčka, kde si jmenovaný stěžuje na neoprávněný pohyb osob na jeho pozemku při probíhající opravě přístřešku na výletišti a na skutečnost, že tento objekt leží zčásti na území jeho zahrady, parc. číslo 102/1 a 103/1. Podle náhledu do evidence katastru nemovitostí a příslušných katastrálních map zastupitelstvo konstatovalo, že uvedený objekt leží zcela na obecní parcele č. 119 o výměře 28 m2 a stížnost zhodnotilo jako neoprávněnou. Dotyčný majitel pozemku byl dle vyjádření starosty obce o probíhajících pracích informován.

2.3 Zastupitelstvo obce vyslechlo žádost pana Frýdla, majitele domu č.p.8, o prohloubení koryta potoka, který vede kolem jeho nemovitosti. Dle jeho názoru je současný stav (údajné zanesení koryta potoka bahnem do výše 70 cm) příčinou výskytu vody ve sklepě domu. Zastupitelé vyjádřili k tomuto své námitky a pochybnosti a schválili v tomto místě nechat obnažit dno potoka až na kamenné dláždění osobami pracujícími pro OÚ (7:0:0). Poté dle místního šetření bude dále rozhodnuto o dalším postupu.

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 15. 11. 2010 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|