>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.12.2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl (dostavil se v průběhu projednávání bodu 4), Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu: Mgr. P. Palán, J. Vondál
Hosté:Mgr. J. Biberle, J. VystavělProgram:


1. Projednání rozpočtu obce na rok 2013

2. Investiční výhled do roku 2016

3. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

4. Rozpočtové opatření

5. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (8:0:0).

1. Starosta obce přednesl zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2013 (viz příloha). Příjmy byly naplánovány ve výši 2 308 800,- Kč, výdaje celkem 2 308 800,- Kč a financování pak vychází na 0,- Kč. Mezi největší položky příjmů patří výnosy daní z příjmů, z nemovitostí a DPH, poplatky za vodné a likvidaci komunálního odpadu a dále různé dotace. K největším zamýšleným výdajům patří zejména plánovaná výstavba čistírny odpadních vod, opravy místních komunikací, výdaje na zajištění pitné vody, náklady na zajištění odvozu a likvidace komunálních odpadů a dále výdaje na činnost zastupitelstva obce a na činnost místní správy. Zastupitelstvo obce tento předložený rozpočet následně schválilo (8:0:0).


2. Starosta obce předložil zastupitelům návrh Rozpočtového výhledu obce Světlá na období let 2013-2016 (viz. příloha). Tento dokument vychází z předpokládaných příjmů obce, provozních nákladů na provoz obce a předpokládaných investičních akcí v jednotlivých budoucích letech. Příjmy v každém roce uvedeného období jsou předpokládány ve výši 2 300 000 Kč a provozní výdaje 630 000 Kč. Jako plánované investice v budoucích letech jsou uvedeny: výstavba biologického rybníku, oprava vodojemu, inženýrské sítě na pozemcích pro novou zástavbu, oprava místních komunikací a přístavba obecního domu. J.Biberle navrhnul jako další možné akce např. vyčištění potoka pod obcí – toto je však již obsaženo v rozpočtu na rok 2013. Předložený rozpočtový výhled zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo (8:0:0).


3. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo návrh smlouvy se společností EON Distribuce o zřízení práva, jež odpovídá věcnému břemenu na parcelu 119/10 (ve vlastnictví obce), týkající se uložení kabelu nízkého napětí, za jednorázovou úplatu 1000 Kč (8:0:0).


4. Bylo předloženo rozpočtovému opatření č.5/2012, které mění příjmy a výdaje obecního rozpočtu ve výši 256 500 Kč. Toto rozpočtové opatření se týká zejména přijaté dotace na akci Bezpečný přístup k vodnímu zdroji a také k tomuto účelu vydaných financí. Obecní zastupitelstvo následně toto rozpočtové opatření schválilo (9:0:0).


5.1 Zastupitelstvo obce Světlá v rámci zhotovení geometrického plánku směny dvou pozemků pro stavbu nových rodinných domů mezi obcí a panem J.Vystavělem, schválilo návrh na rozšíření místní komunikace, vedoucí od nové ulice směrem k obci, na šířku minimálně 5 metrů a také zároveň její narovnání propojením jejich krajních bodů (8:0:1).


5.2 Obecní zastupitelstvo souhlasilo s předloženým grafickým návrhem vytyčení parcely u fotbalového hřiště ve vlastnictví obce, která bude odprodána panu Paroulkovi č.p. 73, pro účely zřízení parkovací plochy pro osobní automobil (9:0:0). Náklady na zřízení geometrického plánu bude hradit kupující.


5.3 Byl předložen předběžný položkový rozpočet na zastřešení dvou stavebních buněk u fotbalového hřiště. Petr Palán za fotbalový klub Světlá přislíbil tyto práce provést zdarma brigádnicky.


5.4 Pan F.Kaderka prostřednictvím starosty obce přednesl stížnost na neoprávněné vjíždění na jeho soukromý pozemek v horní části obce za humny směrem na Cetkovice. Starosta obce bude písemně informovat sousední majitele přilehlých domů o požadavku OZ zajistit průjezdnost těchto sousedících účelových komunikací.

J.Vystavěl kritizoval skutečnost, že mnohdy chybí systém kontroly usnesení OZ, což dokladoval na příkladu údajně zasázených stromů na obecní cestě za humny směrem na Cetkovice, jejichž kořeny způsobují neprůchodnost drenážních trubek. Starosta obce přislíbil písemné řešení této záležitosti.


5.5 V měsících listopad a prosinec letošního roku provedli dva občané obce Světlá kompletní opravu zastaralé místní plechové autobusové zastávky, včetně opravy jejích základů, a to původně v rámci povinné tzv. Veřejné služby. Institut Veřejné služby byl nedávno Ústavním soudem zrušen a tito dva pracovníci poté tuto práci dokončili bez nároku na odměnu. Obecní zastupitelstvo proto schválilo vyplatit odměnu těmto pracovníkům ve výši 5000 a 3000 Kč (9:0:0).


5.6 Petr Palán předložil návrh pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, zabezpečující ochranu majetku obce (zejména budov obecního skladiště a obecního úřadu spolu s věcmi v nich uloženými), proti živelním pohromám a odcizení, jakož i řešící pojištění obecního vozidla a odpovědnosti za způsobené škody při údržbě veřejných prostranství. Celkové roční pojistné by činilo předběžně 9905 Kč. Zastupitelstvo obce Světlá tento předložený návrh smlouvy schválilo (8:0:1).


5.7 Zastupitelstvo obce Světlá vzalo na vědomí zprávu, kterou přednesl J.Biberle, o stavu obecního lesa v katastru obce Uhřice, který byl opět zčásti napaden kůrovcem. OZ souhlasilo s provedením zkušební probírky menšího rozsahu (asi 2 hektary) v průběhu období dvou roků (9:0:0).


5.8 Zastupitelé vyslechli informaci o zamýšleném asfaltování cesty od šebetovského nádraží směrem k remízku u obce Světlá. Byla diskutována otázka prodloužení této účelové komunikace až k samotné obci Světlá. J.Vondál upozornil, že současné vedení polní cesty je údajně nesprávné a dle katastrálních map vede nyní po soukromých pozemcích.


5.9 J.Vondál poukázal na špatné vyštěrkování závěrečného úseku účelové komunikace směrem k vodojemu, která byla nedávno zpevňována v rámci dotační akce. Štěrk je podle jeho tvrzení údajně navezen na soukromých pozemcích a je třeba tuto situaci napravit. Starosta obce přislíbil tuto záležitost probrat s dodavatelskou firmou Trymet.


5.10 Zastupitelstvo obce Světlá schválilo zakoupení zábavní pyrotechniky na obecní oslavy nadcházejícího příchodu nového roku ve výši maximálně 2000 Kč (8:0:1).


5.11 Výbor pro otázky stavební předložil zprávu o jednání ohledně hloubení příkopů a budování mostků u účelové komunikaci za humny pod silnicí na Cetkovice, která se konalo 6.prosince na místě samém.Zápis zapsal: Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 19. 1. 2013 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|